Trwa ładowanie...
d3pkbaz

GLOBAL COSMED S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2015

GLOBAL COSMED S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2015

Share
d3pkbaz
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Przychody ze sprzedaży 55 745 36 018 13 436 8 597
Koszt własny sprzedanych wyrobów (28 573) (21 022) (6 887) (5 018)
Koszty sprzedanych towarów i materiałów (23 779) (12 107) (5 731) (2 890)
Zysk (strata) ze sprzedaży 3 335 2 674 804 638
Zysk (strata) brutto 2 166 2 664 522 636
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 425 2 308 343 551
Całkowite dochody ogółem 1 425 2 308 343 551
Średnia ważona akcji zwykłych 35 533 311 35 484 111 35 533 311 35 484 111
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,94 1,71 0,00 0,41
Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) 0,04 0,07 0,01 0,02
Wybrane dane finansowe za okres 1.01. - 31.03.2015 roku,okres 1.01.-31.03.2014 roku oraz na dzień 31.12.2014 rokuzostały przeliczone na EURO wg następujących zasad: I. Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – wg kursu średniego NBP obowiązującego na dzień 31.03.2015 roku wynoszący 4,0890 oraz na dzien 31.12.2014 roku i wynoszący 4,2623. II. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – wg średnich kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogloszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014
Rzeczowe aktywa trwałe 35 996 36 564 8 803 8 578
Nieruchomości inwestycyjne 538 538 132 126
Wartości niematerialne 1 164 1 214 285 285
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 839 829 205 194
Aktywa trwałe 38 537 39 145 9 425 9 184
Zapasy 23 206 23 291 5 675 5 464
Należności z tytułu dostaw i usług 59 794 70 138 14 623 16 455
Inne aktywa i pozostałe należności któtkoterminowe 10 521 4 838 2 573 1 135
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 067 4 960 2 217 1 164
Aktywa obrotowe razem 102 588 103 227 25 089 24 219
AKTYWA RAZEM 141 125 142 372 34 513 33 403
Kapitał własny 68 972 67 550 16 868 15 848
Zobowiązania długoterminowe 15 989 16 328 3 910 3 831
Zobowiązania krótkoterminowe 56 164 58 494 13 735 13 724
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 141 125 142 372 34 513 33 403

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QS | 1 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (kwartał) | (rok) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-05-07 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBAL COSMED S.A. | | Farmaceutyczny (Far) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 26-600 | | RADOM | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | WIELKOPOLSKA | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 48 360 83 62-64 | | +48 48 360 92 57 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@globalcosmed.pl | | www.globalcosmed.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 796-006-93-71 | | 670990050 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

d3pkbaz

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GLC raport 1Q 2015.pdf GLC raport 1Q 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-07 Ewa Wójcikowska Prezes Zarządu
2015-05-07 Aleksandra Gawrońska Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pkbaz

Podziel się opinią

Share
d3pkbaz
d3pkbaz