Trwa ładowanie...
dyl3qfr
dyl3qfr

GPW: Dopuszczenie do obrotu pda spółki INPRO SA

...
Share
dyl3qfr

15.02. Warszawa (PAP/GPW) - Dopuszczenie do obrotu pda spółki INPRO SA

Uchwała Nr 207/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INPRO S.A.

§ 1 Na podstawie § 3 ust. 1, 2, 3 i 6 oraz § 14 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki INPRO S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji serii A, b) 10.010.000 (dziesięć milionów dziesięć tysięcy) akcji serii B; 2) 10.010.000 (dziesięć milionów dziesięć tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INPRO S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dyl3qfr

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami § 3 ust. 3 w zw. z § 10 pkt 5) Regulaminu Giełdy w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Giełdy może odstąpić od stosowania wymogów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2) Regulaminu, to jest wymogów związanych z koniecznością zapewnienia odpowiedniego rozproszenia akcji będących przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego, o ile uzna, że nie zagraża to interesowi uczestników tego obrotu. Zarząd Giełdy stosując przewidziany wyjątek zobowiązany jest w sposób szczególny wziąć pod uwagę wymogi określone w § 10 pkt 5) Regulaminu Giełdy, tj. bezpieczeństwo obrotu giełdowego oraz interes jego uczestników.

W ocenie Zarządu Giełdy informacje przedstawione przez spółkę INPRO S.A. w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B stanowią wystarczającą podstawę do uznania, iż dopuszczenie do obrotu akcji, w stosunku do których nie jest spełniony wymóg określony w § 3 ust. 2 pkt 2) lit. a) Regulaminu Giełdy, nie zagraża bezpieczeństwu obrotu giełdowego i interesowi jego uczestników. Za przyjęciem takiego wniosku przemawia w szczególności wartość akcji znajdujących się w rękach drobnych akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wartość tych akcji, liczona według ceny emisyjnej akcji serii B będących przedmiotem oferty publicznej, ustalonej na poziomie 6,6 zł, wynosi 39.006.000 zł, czyli ponad 10 mln euro. Akcje te stanowią 14,76 % wszystkich akcji Spółki i znajdują się w posiadaniu 972 akcjonariuszy.

Mając na uwadze liczbę i wartość akcji znajdujących się w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych oraz liczbę akcjonariuszy, w posiadaniu których znajdują się akcje objęte wnioskiem o dopuszczenie Zarząd Giełdy zdecydował odstąpić od stosowania wymogu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2) lit. a) Regulaminu Giełdy i pozytywnie rozpatrzyć wniosek spółki INPRO S.A o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku równoległym. W związku z powyższym Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom zdz/

dyl3qfr

Podziel się opinią

Share
dyl3qfr
dyl3qfr