Trwa ładowanie...
dkt2h2r

GPW: Nałożenie kary pieniężnej na spółkę CALL2ACTION

...

Share
dkt2h2r

14.08. Warszawa (PAP/GPW)
- Nałożenie kary pieniężnej na spółkę CALL2ACTION

Uchwała Nr 926/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie upomnienia spółki CALL2ACTION S.A. w upadłości likwidacyjnej

§ 1 Na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1) pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu oraz w związku z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia upomnieć spółkę CALL2ACTION S.A. w upadłości likwidacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

dkt2h2r

Zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu może upomnieć emitenta. Jednocześnie zgodnie z § 5 ust. 6.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu raport roczny emitenta powinien zawierać m. in. roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Ponadto zgodnie z § 6 ust. 11 tego Załącznika emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani są do opublikowania raportu rocznego niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe.

Spółka CALL2ACTION S.A. w upadłości likwidacyjnej do dnia 1 lipca 2013 r. nie opublikowała, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, raportu rocznego za rok obrotowy 2012. Oznacza to, że spółka ta naruszyła tym samym wskazane powyżej przepisy Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom pif/

dkt2h2r

Podziel się opinią

Share
dkt2h2r
dkt2h2r