Trwa ładowanie...
d4l0rp0

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki KANCELARIA MEDIUS

...

Share
d4l0rp0

19.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki KANCELARIA MEDIUS

Uchwała Nr 191/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki KANCELARIA MEDIUS S.A. oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 26 lutego 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 12.450.000 (dwunastu milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki KANCELARIA MEDIUS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 26 lutego 2014 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLMDIUS00018"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań jednolitych pod nazwą skróconą "KME" i oznaczeniem "KME". § 2 1. Na podstawie § 11
ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki KANCELARIA MEDIUS S.A. o zawieszenie notowań akcji tej spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki KANCELARIA MEDIUS S.A., oznaczonymi kodem "PLMDIUS00018", od dnia 26 lutego 2014 r. do dnia 13 marca 2014 r. (włącznie). 2. Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1) zlecenia maklerskie na akcje spółki KANCELARIA MEDIUS S.A., przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 25 lutego 2014 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu; 2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki KANCELARIA MEDIUS S.A., nie będą przyjmowane. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d4l0rp0

Podziel się opinią

Share
d4l0rp0
d4l0rp0