Trwa ładowanie...
d1xg09l

GPW: upomnienie spółki RICHTER MED SA

17.03. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 308/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie upomnienia spółki RICHTER MED S.A. W...

Share
d1xg09l

17.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 308/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie upomnienia spółki RICHTER MED S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

§ 1 Na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu oraz w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia upomnieć spółkę RICHTER MED S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

d1xg09l

Zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne, Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu może upomnieć emitenta. Jednocześnie zgodnie z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani są do opublikowania raportu kwartalnego nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. Spółka RICHTER MED S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ nie przekazała do końca dnia 14 lutego 2014 r. raportu kwartalnego za czwarty kwartał roku 2013, co oznacza, że spółka ta nie przekazała raportu kwartalnego w terminie wynikającym z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Biorąc pod uwagę powyższe oraz dotychczasowe zastrzeżenia co do wykonywania przez spółkę RICHTER MED S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ obowiązków
informacyjnych, Zarząd Giełdy rozważał nałożenie na Spółkę kary pieniężnej oraz obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą. Jednakże mając na względzie trudną sytuację finansową Spółki, która znalazła ostatecznie odzwierciedlenie w ogłoszeniu przez sąd upadłości likwidacyjnej Spółki, Zarząd Giełdy odstąpił od nałożenia na Spółkę wyżej wskazanych środków dyscyplinujących. Powyższe okoliczności nie zmieniają jednak oceny Zarządu Giełdy, że nieprawidłowe wypełnianie przez Spółkę obowiązków informacyjnych należy ocenić negatywnie. Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił o upomnieniu Spółki.

Kom amp/

d1xg09l

Podziel się opinią

Share
d1xg09l
d1xg09l