Trwa ładowanie...
diczibg

GPW wprowadza zmiany w Regulaminie NewConnect od 3 lipca m.in. wz. z MAR

Warszawa, 21.06.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wprowadza zmiany w Regulaminie ASO NewConnect od 3 lipca, które wynikają m.in. z konieczności dostosowania obowiązujących regulacji do przepisów rozporządzenia UE ws. nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR), podała giełda.

Share
diczibg

"Zmiany w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu stanowią realizację kolejnego etapu projektu 'NewConnect 2.0', mającego na celu poprawę bezpieczeństwa obrotu i zwiększenie transparentności tego rynku. Zmiany w Regulaminie ASO wynikają także z konieczności dostosowania obowiązujących regulacji do przepisów rozporządzenia UE ws. nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR)" - czytamy w komunikacie.

"Ogłaszamy dziś zmiany w Regulaminie ASO, które stanowią realizację kolejnego etapu NewConnect 2.0, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa obrotu i jakości notowanych spółek na rynku. Jeszcze w tym roku planujemy przeprowadzić konkretne działania, których celem jest promocja tego rynku oraz aktywizacja inwestorów i emitentów. Poza zmianami w Regulaminie ASO wynikającymi z projektu NewConnect 2.0, wprowadziliśmy zmiany dostosowujące obowiązujące regulacje do rozporządzenia UE ws. nadużyć na rynku (MAR). Wierzę, że powyższe zmiany przyczynią się do wzrostu zaufania do rynku NewConnect oraz do zwiększenia jego transparentności. Zamierzamy konsekwentnie egzekwować przestrzeganie Regulaminu ASO" - powiedziała prezes Małgorzata Zaleska, cytowana w komunikacie.

Najważniejsze zmiany w Regulaminie ASO koncentrują się na trzech obszarach: obowiązki informacyjne emitentów; zasady wprowadzania papierów wartościowych, w tym obowiązkowa zawartość dokumentu informacyjnego, oraz zasady wykluczania papierów wartościowych; zasady funkcjonowania Autoryzowanych Doradców, podkreślono w informacji.

diczibg

"Od momentu wejścia w życie rozporządzenia UE ws. nadużyć, emitenci z ASO podlegać będą w zakresie publikacji informacji poufnej obowiązkom określonym w rozporządzeniu MAR. [?] Zmiany obejmują m.in. rezygnację z tzw. klauzuli ogólnej, która stanowiła do chwili obecnej uproszczony, regulaminowy odpowiednik definicji informacji poufnej, i zobowiązywała emitentów do przekazywania informacji o wszelkich okolicznościach i zdarzeniach mogących mieć znaczenie dla inwestorów. Ponadto z katalogu informacji podlegających obowiązkowej publikacji usunięto kategorie zdarzeń, które jako co do zasady spełniające przesłanki definicji informacji poufnej, będą podlegać raportowaniu na podstawie przepisów rozporządzenia MAR" - czytamy dalej.

Istotną zmianą w zakresie obowiązków informacyjnych są również zmiany w terminach publikacji raportów rocznych oraz raportów kwartalnych za IV kwartał. Termin publikacji raportu rocznego przez emitentów papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW został skrócony i wynosi 5 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, zamiast dotychczasowych 6 miesięcy, wskazano w komunikacie.

"Jednocześnie dla emitentów z rynku NewConnect zmiana w zakresie terminu publikacji raportu rocznego akcentuje konieczność zachowania, zgodnej z przepisami K.s.h., sekwencyjności działań i powiązania terminu publikacji raportu rocznego z takimi zdarzeniami, jak ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia i termin walnego zgromadzenia. Na wzór przepisu obowiązującego na rynku regulowanym wprowadzono zasadę, zgodnie z którą spółki z rynku NewConnect, które przekażą raport roczny w terminie 80 dni od zakończenia roku obrotowego, są zwolnione z obowiązku przekazania raportu za IV kwartał" - wskazano również.

W zakresie zasad wprowadzania papierów wartościowych do alternatywnego systemu obrotu m.in. dodano przepis zobowiązujący emitenta do wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect każdej kolejnej emisji akcji tego samego rodzaju co już wprowadzone, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego. Obowiązkową zawartość dokumentu informacyjnego rozszerzono o oświadczenie emitenta dotyczące posiadania kapitału wystarczającego na zapewnienie funkcjonowania spółki w okresie 12 miesięcy, podano również.

"Autoryzowani Doradcy podpisujący umowę z emitentem będą mieć obowiązek złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z raportami tego emitenta za okres ostatnich 6 miesięcy oraz jego aktualną sytuacją. Doprecyzowano także okoliczności, w których organizator ASO może podjąć decyzję o skreśleniu podmiotu z listy Autoryzowanych Doradców" - podsumowano w informacji.

(ISBnews)

diczibg

Podziel się opinią

Share
diczibg
diczibg