Trwa ładowanie...
d4bioiu
d4bioiu

GPW: zmiana Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

...
Share
d4bioiu

18.12. Warszawa (PAP) - GPW: zmiana Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Uchwała Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

d4bioiu

§ 1 W Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 po dotychczasowym pkt 4) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 5), w brzmieniu: "5) wartość nominalna akcji wynosi co najmniej 0,10 zł; w przypadku wprowadzania do obrotu praw do akcji lub praw poboru akcji, wymóg ten stosuje się odpowiednio do akcji, które powstaną z przekształcenia tych praw do akcji oraz do akcji obejmowanych w wykonaniu tych praw poboru. Powyższego wymogu nie stosuje się do akcji, praw do akcji lub praw poboru akcji emitenta, którego inne akcje lub prawa do akcji zostały wcześniej wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu bez konieczności spełnienia tego wymogu. Organizator Alternatywnego Systemu może odstąpić od stosowania powyższego wymogu, o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników.";

2) w § 4: a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) właściwy publiczny dokument informacyjny i aneksy do tego dokumentu, a także informacje o okolicznościach lub zdarzeniach, które nastąpiły od dnia, do którego emitent zobowiązany był zgodnie z właściwymi przepisami do publikowania aneksów do publicznego dokumentu informacyjnego, do dnia złożenia wniosku o wprowadzenie, jeżeli informacje te mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta lub w ocenie emitenta mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość jego instrumentów finansowych, albo właściwy dokument informacyjny sporządzony na dzień złożenia wniosku o wprowadzenie zgodnie z przepisami Załącznika Nr 1 do niniejszego Regulaminu,"; b) w ust. 2 pkt 6) otrzymuje brzmienie: "6) oświadczenie emitenta i Autoryzowanego Doradcy, że Autoryzowany Doradca nie jest wobec emitenta podmiotem dominującym, ani podmiotem od niego zależnym, w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie.";

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. W przypadku powzięcia informacji przez emitenta lub jego Autoryzowanego Doradcę o istotnych błędach lub zmianach w dokumencie informacyjnym albo o zaistnieniu okoliczności lub zdarzeń, które miały miejsce lub o których emitent lub jego Autoryzowany Doradca powziął wiadomość w okresie od dnia złożenia wniosku o wprowadzenie do dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w sprawie wprowadzenia, a które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta lub w ocenie emitenta mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość jego instrumentów finansowych, emitent lub jego Autoryzowany Doradca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania tych informacji Organizatorowi Alternatywnego Systemu. W powyższych przypadkach emitent zobowiązany jest do równoczesnego przekazania Organizatorowi Alternatywnego Systemu zaktualizowanego dokumentu informacyjnego.";

d4bioiu

3) w § 5 ust. 7 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "2) właściwy dokument informacyjny, przy uwzględnieniu postanowień § 4 ust. 4.";

4) w Rozdziale III tytuł Oddziału 1 otrzymuje brzmienie "Rozpoczęcie i zakończenie notowania" ; 5) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Do wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania emitent zobowiązany jest dołączyć w szczególności: 1) dokumenty Krajowego Depozytu określające kod, pod jakim instrumenty objęte wnioskiem będą rejestrowane w depozycie papierów wartościowych, 2) oświadczenie Animatora Rynku o posiadaniu instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych umożliwiających prawidłowe wykonywanie w stosunku do instrumentów objętych wnioskiem, począwszy od dnia ich pierwszego notowania, obowiązków wynikających z umowy, o której mowa w § 20 ust. 1.";

6) po § 8 dodaje się § 8a, w brzmieniu: "§ 8a. Organizator Alternatywnego Systemu może na wniosek emitenta postanowić o wyznaczeniu ostatniego dnia notowania danych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu.";

7) w § 9 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: "Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych na rynku kierowanym zleceniami bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych.";

d4bioiu

8) w § 12 ust. 2 kropkę po pkt 3) zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 4), w brzmieniu: 4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.";

9) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu lub będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zobowiązani są do przekazywania Organizatorowi Alternatywnego Systemu informacji bieżących i okresowych w zakresie i na zasadach określonych odpowiednio w Załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszego Regulaminu. Organizator Alternatywnego Systemu określa w odrębnym dokumencie techniczno-organizacyjne zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych, o których mowa w zdaniu pierwszym.";

10) w § 18: a) w ust. 2 kropkę po pkt 4) zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 5), w brzmieniu: "5) wykonywania innych zadań oraz współpracy z Organizatorem Alternatywnego Systemu w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku Nr 5 do niniejszego Regulaminu.";

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: "8. Wymogi jakie musi spełniać podmiot ubiegający się o wpis na listę Autoryzowanych Doradców oraz zasady dokonywania tego wpisu, a także zadania Autoryzowanego Doradcy oraz zasady jego współpracy z Organizatorem Alternatywnego Systemu, jak również przypadki, w których może nastąpić zawieszenie prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie lub skreślenie go z listy Autoryzowanych Doradców, określa Załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu.";

d4bioiu

c) ust. 10 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Decyzja o wpisie na listę Autoryzowanych Doradców powinna zostać podjęta w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora Alternatywnego Systemu wniosku o wpis wraz ze wszystkimi dokumentami i informacjami wymaganymi przez Organizatora Alternatywnego Systemu, określonymi w Załączniku Nr 5 do niniejszego Regulaminu, o ile przed upływem tego terminu Organizator Alternatywnego Systemu nie podejmie decyzji o odmowie wpisu albo nie zwróci się do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji lub dokumentów, bądź o uzupełnienie wniosku lub załączonych do niego dokumentów.";

11) w § 19: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Organizator Alternatywnego Systemu określa na wniosek członka giełdy datę rozpoczęcia i zakres jego działania jako Członka Rynku w alternatywnym systemie obrotu, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b.";

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b, w brzmieniu: "1a. Warunkami rozpoczęcia przez członka giełdy działania jako Członka Rynku w alternatywnym systemie obrotu są: 1) przystąpienie przez członka giełdy lub jego reprezentanta - uczestnika rozliczającego Krajowego Depozytu do funduszu zabezpieczającego prawidłowe rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu, o którym mowa w art. 68 Ustawy o obrocie, 2) dokonanie, odpowiednio przez członka giełdy lub jego reprezentanta - uczestnika rozliczającego Krajowego Depozytu wpłaty do funduszu zabezpieczającego, o którym mowa w pkt 1). 1b. Członek giełdy najpóźniej na 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia działania w alternatywnym systemie obrotu powinien złożyć Organizatorowi Alternatywnego Systemu pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1a."; 12) w § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Zasady działania Animatorów Rynku w alternatywnym systemie obrotu określa Załącznik Nr 6 do niniejszego Regulaminu. W załączniku tym mogą
zostać także określone przypadki, w których może nastąpić zawieszenie prawa do działania Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu lub wykluczenie go z tego działania. Organizator Alternatywnego Systemu może określić w odrębnym dokumencie szczegółowe warunki animowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu.";

13) w § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Organizator Alternatywnego Systemu może określić szczegółowe zasady wykonywania obowiązków przez Market Makerów w alternatywnym systemie obrotu, a także przypadki, w których może nastąpić zawieszenie prawa do działania Market Makera w alternatywnym systemie lub wykluczenie go z tego działania. Organizator Alternatywnego Systemu może określić w odrębnym dokumencie szczegółowe warunki kwotowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu.";

d4bioiu

14) § 22 otrzymuje brzmienie: " § 22 Emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie oraz Członkowie Rynku są zobowiązani do uiszczania opłat na rzecz Organizatora Alternatywnego Systemu, w wysokości i na zasadach określonych w Załączniku Nr 7 do niniejszego Regulaminu.";

15) § 27 otrzymuje brzmienie: "§ 27 Zmiany w niniejszym Regulaminie oraz załącznikach do niego wchodzą w życie nie wcześniej niż po upływie 5 dni roboczych od ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu.".

§ 2 W Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Dzień bilansowy, na który emitent sporządza sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe, zamieszczane w dokumencie informacyjnym nie może poprzedzać daty złożenia wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu o więcej niż 15 miesięcy."

2) w § 6 uchyla się pkt 5) i 6);

d4bioiu

3) w § 11 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie: "4) opinię (opinie) podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanych sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, o których mowa w pkt 1) - 3), sporządzoną (sporządzone) zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.";

4) w § 13 w ust. 1 uchyla się pkt 10) i 11);

5) w § 23 pkt 8) otrzymuje brzmienie: "8) sprawozdanie z wykonania budżetu za ostatni rok obrotowy wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej, przy czym sprawozdanie to nie może być sporządzone na dzień poprzedzający datę złożenia wniosku o wprowadzenie o więcej niż 16 miesięcy,".

§ 3 W Załączniku Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu wprowadza się następujące zmiany:

1) w NR 0106 po ust. 2 dodaje się ust. 3 - 6, w brzmieniu: "3. Transakcje zawierane w alternatywnym systemie obrotu są objęte gwarancją funduszu, o którym mowa w art. 68 Ustawy o obrocie, z wyłączeniem transakcji pakietowych. 4. Fundusz gwarantujący prawidłowe rozliczenie transakcji prowadzony jest przez Krajowy Depozyt na podstawie "Regulaminu funduszu zabezpieczającego rozliczanie transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." 5. Fundusz tworzony jest z wpłat uczestników rozliczających w rozumieniu regulaminu Krajowego Depozytu, w zakresie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu. 6. Środki funduszu mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele i w sposób określony w przepisach regulaminu funduszu, o którym mowa w ust. 4, w tym do spełnienia w terminie świadczenia uczestnika Krajowego Depozytu, który z powodu braku pokrycia na rachunku pieniężnym nie wykonuje ciążących na nim zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji
zawartych w alternatywnym systemie obrotu.";

2) w NR 0207 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Z wyjątkiem obrotu obligacjami, po określeniu kursu zamknięcia mogą być składane dodatkowe zlecenia kupna i sprzedaży z limitem ceny równym kursowi zamknięcia (dogrywka).";

3) NR 0209 otrzymuje brzmienie: "NR 0209 1. W systemie notowań ciągłych obowiązują ograniczenia wahań kursów. Podstawę dla ustalenia dopuszczalnych wahań kursów stanowi kurs odniesienia. 2. Kursem odniesienia dla kursu otwarcia w systemie notowań ciągłych jest ostatni kurs zamknięcia, z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5." 3. W dniu debiutu kursem odniesienia dla kursu otwarcia jest teoretyczny kurs odniesienia, który wyznacza i podaje do wiadomości uczestników obrotu Organizator Alternatywnego Systemu. 4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w dniu pierwszego notowania instrumentów finansowych innego rodzaju niż instrumenty danego emitenta notowane w alternatywnym systemie. 5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do czasu określenia pierwszego kursu otwarcia dla danego instrumentu finansowego, w przypadku gdy nie został on określony odpowiednio w dniu debiutu albo w dniu pierwszego notowania, o którym mowa w ust. 4. 6. Kursem odniesienia dla kursów transakcji zawieranych w fazie notowań ciągłych oraz dla
kursu zamknięcia jest kurs otwarcia wyznaczony w trakcie otwarcia lub w trakcie równoważenia na otwarciu. 7. W przypadku braku kursu otwarcia wyznaczonego w trakcie otwarcia lub w trakcie równoważenia na otwarciu, kursem odniesienia dla kursów transakcji zawieranych w fazie notowań ciągłych oraz dla kursu zamknięcia jest ostatni kurs zamknięcia. 8. W przypadku zmiany ograniczeń wahań kursów w trakcie fazy notowań ciągłych i wyznaczenia kursu transakcji poza dotychczasowymi ograniczeniami, kursem odniesienia dla kursów transakcji zawieranych w fazie notowań ciągłych oraz dla kursu zamknięcia jest: a. górne ograniczenie wahań kursów obowiązujące przed tą zmianą, w przypadku gdy kurs transakcyjny został wyznaczony powyżej tego ograniczenia, b. dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące przed tą zmianą, w przypadku gdy kurs transakcyjny został wyznaczony poniżej tego ograniczenia.";

4) NR 0210 otrzymuje brzmienie: "NR 0210 1. Kurs otwarcia wyznaczony w trakcie otwarcia, kurs transakcji zawieranych w fazie notowań ciągłych oraz kurs zamknięcia może być wyższy (górne ograniczenie) lub niższy (dolne ograniczenie) od kursu odniesienia najwyżej o: a. 3 punkty procentowe - w przypadku obligacji, b. 20% - w przypadku pozostałych instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem ust. 2, 2. W dniu debiutu kurs otwarcia dla akcji lub praw do akcji wyznaczony w trakcie otwarcia może być wyższy (górne ograniczenie) lub niższy (dolne ograniczenie) od teoretycznego kursu odniesienia najwyżej o 50%. 3. Kurs otwarcia wyznaczony w trakcie równoważenia na otwarciu może być wyższy (górne ograniczenie) lub niższy (dolne ograniczenie) od kursu odniesienia najwyżej o: a. 6 punktów procentowych - w przypadku obligacji, b. 44% - w przypadku pozostałych instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem ust. 4. 4. W dniu debiutu kurs otwarcia dla akcji lub praw do akcji wyznaczony w trakcie równoważenia na otwarciu może być
wyższy (górne ograniczenie) lub niższy (dolne ograniczenie) od teoretycznego kursu odniesienia najwyżej o 100%.";

5) NR 0311 otrzymuje brzmienie: "NR 0311 1. W systemie notowań jednolitych obowiązują ograniczenia wahań kursów. Podstawę dla ustalenia dopuszczalnych wahań kursów w danym systemie stanowi kurs odniesienia. 2. Kursem odniesienia dla kursu jednolitego jest ostatni kurs jednolity, z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5. 3. W dniu debiutu kursem odniesienia dla kursu otwarcia przy określaniu pierwszego kursu jednolitego jest teoretyczny kurs odniesienia, który wyznacza i podaje do widomości uczestników obrotu Organizator Alternatywnego Systemu. 4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w dniu pierwszego notowania instrumentów finansowych innego rodzaju niż instrumenty danego emitenta notowane w alternatywnym systemie. 5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do czasu określenia pierwszego kursu jednolitego dla danego instrumentu finansowego, w przypadku gdy nie został on określony odpowiednio w dniu debiutu albo w dniu pierwszego notowania, o którym mowa w ust. 4.";

6) NR 0312 otrzymuje brzmienie: "NR 0312 1. Kurs jednolity może być wyższy (górne ograniczenie) lub niższy (dolne ograniczenie) od kursu odniesienia najwyżej o: a. 3 punkty procentowe - w przypadku obligacji, b. 20% - w przypadku pozostałych instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem ust 2. 2. W dniu debiutu pierwszy kurs jednolity dla akcji lub praw do akcji może być wyższy (górne ograniczenie) lub niższy (dolne ograniczenie) od teoretycznego kursu odniesienia najwyżej o 50%, a za zgodą Organizatora Alternatywnego Systemu - najwyżej o 100%.";

7) w NR 0413 kropkę po lit. c zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. d, w brzmieniu : "d. niezwłocznie po zakończeniu notowań - kursy otwarcia, zamknięcia, minimalny i maksymalny dla każdego instrumentu finansowego, dla którego w danym dniu zostały zawarte transakcje.";

8) po NR 0506 dodaje się NR 0507, w brzmieniu: "NR 0507 Organizator Alternatywnego Systemu upowszechnia w formie elektronicznej informacje o wielkości obrotów w ujęciu ilościowym oraz cenie zawarcia transakcji - dla każdej transakcji pakietowej, najpóźniej przed rozpoczęciem następnego dnia obrotu.".

§ 4 Po Załączniku Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu dodaje się: 1) Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" - w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" - w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Autoryzowany Doradca w alternatywnym systemie obrotu" - w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik Nr 6 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Animator Rynku w alternatywnym systemie obrotu" - w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Opłaty w
alternatywnym systemie obrotu" - w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. § 5 Do spraw wszczętych, a nie zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się postanowienia Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

§ 6 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, określonym w § 7 ust. 1, tracą moc następujące Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1) Uchwała Nr 334/2007 Zarządu Giełdy z dnia 25 maja 2007 r. (z późn. zm.), dotycząca dokumentu "Autoryzowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu"; 2) Uchwała Nr 346/2007 Zarządu Giełdy z dnia 30 maja 2007 r. (z późn. zm.), dotycząca dokumentów "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" oraz "Opłaty w Alternatywnym Systemie Obrotu"; 3) Uchwała Nr 439/2009 Zarządu Giełdy z dnia 21 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków rozpoczęcia działania w alternatywnym systemie obrotu przez Członków Rynku; 4) Uchwała Nr 441/2009 Zarządu Giełdy z dnia 21 września 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu. § 7 1. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2010 r., z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Przepisy § 3
ust. 1 pkt 5) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w brzmieniu określonym w § 1 pkt 1) niniejszej uchwały, wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2010 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

§ 1 1. Niniejszy Załącznik określa rodzaj, zakres i formę informacji bieżących i okresowych, o których mowa w § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz terminy i częstotliwość przekazywania tych informacji. 2. Przekazywanie informacji bieżących i okresowych, o których mowa w ust. 1, odbywa się za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI), zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr 450/2009 Zarządu Giełdy z dnia 25 września 2009 r.

§ 2 1. Ilekroć w niniejszym Załączniku jest mowa o: 1) jednostce dominującej - rozumie się przez to jednostkę dominującą w rozumieniu obowiązujących emitenta przepisów o rachunkowości; 2) jednostce zależnej - rozumie się przez to jednostkę zależną w rozumieniu obowiązujących emitenta przepisów o rachunkowości; 3) raporcie bieżącym - rozumie się przez to przekazywane przez emitenta informacje bieżące, sporządzone w formie, zakresie i terminach określonych w niniejszym Załączniku, ujawniające dane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; 4) raporcie okresowym - rozumie się przez to przekazywane przez emitenta informacje okresowe, sporządzone w formie, zakresie i w terminach określonych w niniejszym Załączniku, ujawniające dane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; 5) danych porównywalnych - rozumie się przez to dane porównawcze sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich
prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości, stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych; kwotę korekty z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekty błędu podstawowego odnosi się na kapitał własny i wykazuje jako niepodzielony zysk lub niepokrytą stratę z lat ubiegłych; 6) ustawie o KRS - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z późn. zm.); 7) Kodeksie spółek handlowych - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.); 8) ratingu - rozumie się przez to ocenę ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi instrumentami finansowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych
zobowiązań, dokonywaną przez wyspecjalizowaną instytucję.

2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Załączniku są rozumiane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

§ 3 Raporty bieżące - zasady ogólne

1. Emitent jest obowiązany do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta lub w ocenie emitenta mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych.

2. W szczególności emitent jest obowiązany do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o: 1) nabyciu lub zbyciu aktywów o istotnej wartości dla emitenta, jak również ich utracie przez emitenta lub jednostkę od niego zależną w wyniku zdarzeń losowych, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o istotnej wartości, jeżeli wartość hipoteki, zastawu lub innego prawa rzeczowego może mieć istotny wpływ na sytuację emitenta; 2) zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną istotnej umowy; 3) udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji albo poręczenia, jeżeli wartość zobowiązań z tego tytułu może mieć istotne znaczenie dla emitenta; 4) wszczęciu przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, jeżeli wynik tych postępowań może mieć istotne
znaczenie dla działalności emitenta; 5) rejestracji przez sąd zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego emitenta; 6) zmianie praw z instrumentów finansowych emitenta; 7) umorzeniu instrumentów finansowych emitenta; 8) podjęciu decyzji o zamiarze połączenia emitenta z innym podmiotem, a także o połączeniu emitenta z innym podmiotem; 9) podjęciu decyzji o zamiarze podziału emitenta, a także o podziale emitenta; 10) podjęciu decyzji o zamiarze przekształcenia emitenta, a także o przekształceniu emitenta; 11) powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej, a także odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej; 12) umieszczeniu wpisu dotyczącego przedsiębiorstwa emitenta w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w ustawie o KRS; 13) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości; oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, w przypadku gdy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub w razie stwierdzenia, że przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku
dłużnika są obciążone jakąkolwiek formą zastawu lub hipoteki, a pozostały jego majątek nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania; ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku; ogłoszeniu upadłości obejmującej możliwość zawarcia układu; zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku; odrzuceniu wniosku o ogłoszenie upadłości; umorzeniu postępowania upadłościowego; uchyleniu postępowania upadłościowego; złożeniu oświadczenia o wszczęcie postępowania naprawczego, zakazie wszczęcia postępowania naprawczego, wszczęciu postępowania naprawczego, zatwierdzeniu układu, odmowie zatwierdzenia układu; umorzeniu postępowania naprawczego; uchyleniu układu; umorzeniu prowadzonej przeciwko emitentowi egzekucji sądowej lub administracyjnej z uwagi na
fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy większej od kosztów postępowania egzekucyjnego, otwarciu postępowania likwidacyjnego oraz zakończeniu postępowania upadłościowego - w odniesieniu do emitenta lub jednostki od niego zależnej; 14) przyznaniu lub zmianie ratingu, dokonanego na zlecenie emitenta; 15) korektę wcześniej sporządzonej i publikowanej, na podstawie decyzji emitenta, prognozy lub szacunków wyników finansowych emitenta lub jego grupy kapitałowej, w przypadku gdy co najmniej jedna z prognozowanych lub szacowanych pozycji różni się o co najmniej 10% w stosunku do pozycji zamieszczonej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie lub szacunku.

3. Raporty bieżące powinny być numerowane w sposób ciągły w danym roku kalendarzowym.

§ 4 Szczególne przypadki przekazywania raportów bieżących

1. W przypadku zakończenia subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie i przydziałem instrumentów finansowych, emitent jest obowiązany do przekazania, w formie raportu bieżącego: 1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży; 2) daty przydziału instrumentów finansowych; 3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą; 4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy; 5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży; 6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane); 7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach; 8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach
przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach; 9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta); 10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

2. W przypadku emitenta będącego spółką akcyjną publiczną przekazaniu, w formie raportu bieżącego, podlegają dodatkowo: 11) § 38 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a) rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.131.1080) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 sierpnia 2009 r. 1) data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia wraz z jego szczegółowym porządkiem obrad oraz data i godzina, do której należy składać imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu, wraz ze wskazaniem miejsca, w którym należy je złożyć; 1) informacje zawarte w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu spółki publicznej, dokonanym zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych; 2) w przypadku zamierzonej albo dokonanej zmiany statutu - dotychczas obowiązujące jego postanowienia, treść proponowanych albo dokonanych zmian oraz: a) w przypadku gdy w związku ze znacznym zakresem zamierzonych zmian emitent podjął decyzję o sporządzeniu projektu nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem jego
nowych lub zmienionych postanowień - statutu - treść nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem jego nowych lub zmienionych postanowień statutu, b) w przypadku gdy emitent sporządził tekst jednolity statutu uwzględniający jego zmiany - treść tekstu jednolitego statutu; 3) treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości na podstawie właściwych przepisów; 4) ogłoszenie przerwy w obradach walnego zgromadzenia wraz z określeniem daty jego wznowienia; 4) w przypadku wprowadzenia zmian do porządku obrad walnego zgromadzenia na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy - nowy porządek obrad wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych punktów oraz z treścią projektów uchwał lub z uzasadnieniem do nowych lub zmienionych punktów; 5) treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, wraz z informacją o odstąpieniu
przez walne zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, oraz informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły; 5) w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza lub akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia - treść projektów uchwał; 6) wniesienie powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia oraz wydanie przez sąd wyroku w sprawie, jak również termin stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały bądź oddalenia powództwa; 6) informacje o ogłoszeniu przerwy w obradach walnego zgromadzenia wraz z określeniem daty jego wznowienia; 7) wszystkie decyzje dotyczące deklaracji wypłat lub wstrzymania wypłat zaliczki na poczet przewidywanych dywidend oraz wypłat lub wstrzymania wypłat dywidend lub odsetek od papierów wartościowych; 7)
treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się"; 8) udzielone akcjonariuszowi, na podstawie art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych, informacje wynikające z zobowiązania przez sąd rejestrowy zarządu emitenta do udzielenia akcjonariuszowi, który zgłosił sprzeciw do protokołu w sprawie odmowy ujawnienia żądanej na walnym zgromadzeniu informacji, oraz informacje, do których ogłoszenia emitent został zobowiązany, na podstawie art. 429 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przez sąd rejestrowy, a które zostały udzielone innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem. 8) informacje o odstąpieniu przez walne zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad; 9) informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego
zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły; 10) informacje o wniesieniu powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia oraz o wydaniu przez sąd wyroku w sprawie, jak również o terminie stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały bądź oddalenia powództwa; 11) wszystkie decyzje dotyczące deklaracji wypłat lub wstrzymania wypłat zaliczki na poczet przewidywanych dywidend oraz wypłat lub wstrzymania wypłat dywidend lub odsetek od papierów wartościowych; 12) informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 lub 6 Kodeksu spółek handlowych; 13) udzielone akcjonariuszowi, na podstawie art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych, informacje wynikające z zobowiązania przez sąd rejestrowy zarządu emitenta do udzielenia akcjonariuszowi, który zgłosił sprzeciw do protokołu w sprawie odmowy ujawnienia żądanej na walnym zgromadzeniu informacji, oraz informacje, do których ogłoszenia emitent został zobowiązany, na podstawie art. 429 § 2
Kodeksu spółek handlowych, przez sąd rejestrowy, a które zostały udzielone innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

§ 5 Raporty okresowe

1. Emitent jest obowiązany do przekazywania raportów okresowych: 1) kwartalnych, 2) rocznych.

2. Emitent będący jednostką dominującą jest obowiązany dodatkowo do przekazywania raportów okresowych w formie skonsolidowanego raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu rocznego, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

3. Emitent sporządza sprawozdania finansowe i dane porównywalne zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej.

Raporty kwartalne 4.1. Raport kwartalny zawiera co najmniej: 1) wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat, w zakresie obejmującym co najmniej następujące pozycje: a) kapitał własny, b) należności długoterminowe, c) należności krótkoterminowe, d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, e) zobowiązania długoterminowe, f) zobowiązania krótkoterminowe, g) amortyzacja, h) przychody netto ze sprzedaży, i) zysk/strata na sprzedaży, j) zysk/strata na działalności operacyjnej, k) zysk/strata brutto, l) zysk/strata netto; 2) komentarz zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe; 3) informację zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie, 4) jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy
rocznych wyników finansowych, komentarz, o którym mowa w pkt 2) powinien zawierać dodatkowo stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym; w przypadku gdy co najmniej jedna z prognozowanych pozycji różni się o co najmniej 10% w stosunku do pozycji zamieszczonej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie, raport powinien zawierać także korektę tej prognozy, wraz ze wskazaniem pozycji ulegających korekcie, oraz prognozowane wyniki po dokonaniu korekty, jak również czynniki, które wpłynęły na zmianę opublikowanej wcześniej prognozy.

4.2. Przy wszystkich danych finansowych zawartych w raporcie kwartalnym prezentuje się dane porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.

Skonsolidowane raporty kwartalne 5.1. Skonsolidowany raport kwartalny zawiera co najmniej informacje, o których mowa w ust. 4.1.

5.2. Przy wszystkich danych finansowych zawartych w skonsolidowanym raporcie kwartalnym prezentuje się dane porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.

Raporty roczne 6.1. Raport roczny zawiera co najmniej: 1) pismo zarządu lub osoby zarządzającej emitenta omawiające, w zwięzły sposób, najważniejsze dokonania lub niepowodzenia emitenta w danym roku obrotowym i perspektywy rozwoju działalności emitenta na najbliższy rok obrotowy, z określeniem adresatów raportu rocznego; 2) wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (przeliczone na euro); 3) roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi; 4) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat działalności emitenta w okresie objętym raportem rocznym oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego ("sprawozdanie z działalności emitenta"), obejmujące co najmniej informacje określone w obowiązujących emitenta przepisach o rachunkowości, z zastrzeżeniem ust. 3; 5) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta, że wedle ich najlepszej
wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk; 6) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego; 7) opinię oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego.

6.2. Przy wszystkich danych zawartych w rocznym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla roku poprzedniego z danymi dla bieżącego roku obrotowego.

Skonsolidowane raporty roczne 7.1. Skonsolidowany raport roczny zawiera: 1) pismo zarządu lub osoby zarządzającej emitenta omawiające, w sposób zwięzły, najważniejsze dokonania lub niepowodzenia grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym i perspektywy rozwoju działalności grupy kapitałowej emitenta na najbliższy rok obrotowy, z określeniem adresatów skonsolidowanego raportu rocznego; 2) wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (przeliczone na euro); 3) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi; 4) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat działalności grupy kapitałowej emitenta w okresie objętym raportem rocznym oraz zasad sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ("sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta"), obejmujące co najmniej informacje określone w
obowiązujących emitenta przepisach o rachunkowości, z zastrzeżeniem ust. 3; 5) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń; 6) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej
i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego; 7) opinię oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

7.2. Przy wszystkich danych zawartych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla roku poprzedniego z danymi dla bieżącego roku obrotowego.

7.3. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera, odpowiednio w odniesieniu do grupy kapitałowej emitenta informacje określone w obowiązujących emitenta przepisach o rachunkowości, z zastrzeżeniem ust. 3, oraz: 1) charakterystykę struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności grupy kapitałowej emitenta; 2) ważniejsze okoliczności lub zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach; 3) opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym; 4) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji grupy kapitałowej emitenta wraz z podaniem ich przyczyn; 5) charakterystykę polityki w zakresie kierunków rozwoju grupy kapitałowej emitenta; 6) opis istotnych pozycji
pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym.

§ 6 Terminy przekazywania raportów bieżących i okresowych

1. Raporty bieżące przekazuje się, z zastrzeżeniem ust. 2 - 8 niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, od zaistnienia okoliczności lub zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta.

2. W przypadku zakończenia subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie i przydziałem instrumentów finansowych, raport bieżący przekazuje się w terminie do dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji lub sprzedaży związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie.

3. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1), raport bieżący przekazuje się co najmniej na 26 dni przez terminem walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 8.

4. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2) lit. a), raport bieżący zawierający treść nowego tekstu jednolitego statutu przekazuje się w ciągu 24 godzin od jego sporządzenia, a w przypadku gdy zmiany zawarte w nowym tekście jednolitym statutu muszą być wpisane do rejestru emitenta - w ciągu 24 godzin od otrzymania postanowienia sądu w tej sprawie.

5. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3), raport bieżący przekazuje się co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 8.

6. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4), raport bieżący przekazuje się co najmniej na 18 dni przez terminem walnego zgromadzenia.

7. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7), raport bieżący przekazuje się w ciągu 24 godzin od podjęcia uchwał przez walne zgromadzenie.

8. W przypadku gdy walne zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy w trybie określonym w art. 399 § 3 lub art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, a akcjonariusze nie przekazali emitentowi informacji umożliwiających przekazanie raportu w terminie 26 dni przed walnym zgromadzeniem, raport bieżący przekazuje się w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji przez emitenta.

9. Raport kwartalny przekazuje się nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

10. Skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

11. Raport roczny przekazuje się niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe, a także nie później niż 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, zawartego w raporcie rocznym.

12. Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej emitenta przekazuje się niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż 15 dni przed terminem walnego zgromadzenia dokonującego zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta, zawartego w skonsolidowanym raporcie rocznym, a także nie później niż dwa miesiące od daty przekazania raportu rocznego emitenta.

13. W przypadku gdy koniec terminu przekazania raportu okresowego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub dodatkowy dzień wolny od pracy, określony odrębnymi przepisami, termin ten upływa pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.

14.1. Emitent jest obowiązany określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych, z uwzględnieniem dni uznanych na podstawie odrębnych przepisów za dni wolne od pracy. Emitent, który obowiązkom informacyjnym zaczął podlegać po zakończeniu pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, przekazuje raport bieżący w powyższej sprawie co najmniej na dwa dni przed przekazaniem pierwszego raportu okresowego.

14.2. Zmiana dat przekazywania raportów okresowych jest przekazywana w formie raportu bieżącego. Raport bieżący zawierający informację o zmianie daty przekazania raportu okresowego powinien być przekazany nie później niż na dwa dni przed: 1) przekazaniem raportu okresowego w nowym terminie, oraz 2) datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w raporcie bieżącym, o którym mowa w ust. 14.1, lub w poprzednim raporcie bieżącym, zawierającym informację o zmianie daty, o ile raport okresowy ma zostać przekazany po tej dacie.

14.3. W przypadku gdy w ciągu roku obrotowego, emitenta obejmie obowiązek sporządzania i publikowania skonsolidowanych raportów okresowych, informacja o określeniu dat przekazywania raportów okresowych jest przekazywana co najmniej na dwa dni przed przekazaniem pierwszego skonsolidowanego raportu okresowego.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.

Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

Rozdział I Przepisy ogólne § 1 1. Niniejszy Załącznik określa rodzaj, zakres i formę informacji bieżących i okresowych, o których mowa w § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz terminy i częstotliwość przekazywania tych informacji przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst. 2. Przekazywanie informacji bieżących i okresowych, o których mowa w ust. 1, odbywa się za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI), zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr 450/2009 Zarządu Giełdy z dnia 25 września 2009 r. § 2 1. Ilekroć w niniejszym Załączniku jest mowa o: 1) raporcie bieżącym - rozumie się przez to przekazywane przez emitenta informacje bieżące, sporządzone w formie, zakresie i terminach określonych w niniejszym Załączniku, ujawniające dane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; 2) raporcie okresowym - rozumie się przez to przekazywane przez emitenta informacje okresowe, sporządzone w formie, zakresie i w
terminach określonych w niniejszym Załączniku, ujawniające dane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; 3) danych porównywalnych - rozumie się przez to dane porównawcze sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości, stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych; kwotę korekty z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekty błędu podstawowego odnosi się na kapitał własny i wykazuje jako niepodzielony zysk lub niepokrytą stratę z lat ubiegłych; 4) ratingu - rozumie się przez to ocenę ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi instrumentami finansowymi lub zdolnością emitenta do terminowej
spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonywaną przez wyspecjalizowaną instytucję, 5) Rozporządzeniu o obowiązkach informacyjnych - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). 2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Załączniku rozumiane są zgodnie z postanowieniami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. § 3 1. Emitenci dłużnych instrumentów finansowych, których instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym obowiązani są wyłącznie do przekazywania informacji bieżących i okresowych, zgodnych co do rodzaju, zakresu, formy, częstotliwości i terminów ich przekazywania z właściwymi przepisami obowiązującymi na rynku regulowanym. 2. Emitenci dłużnych instrumentów finansowych, których instrumenty finansowe są
wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do tego obrotu, obowiązani są wyłącznie do przekazywania informacji bieżących i okresowych, zgodnych co do rodzaju, zakresu, formy, częstotliwości i terminów ich przekazywania z przepisami Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"), z zastrzeżeniem ust. 1 oraz ust. 3 i 4. 3. Emitenci dłużnych instrumentów finansowych, których instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do tego obrotu, obowiązani są wyłącznie do przekazywania informacji bieżących i okresowych, zgodnych co do rodzaju, zakresu, formy, częstotliwości i terminów ich przekazywania z właściwymi przepisami obowiązującymi na rynku regulowanym. 4. Emitenci, których obligacje zamienne
na akcje są wprowadzone wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do tego obrotu, a których inne instrumenty finansowe nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, obowiązani są do przekazywania: 1) informacji bieżących i okresowych, zgodnych co do rodzaju, zakresu, formy, częstotliwości i terminów ich przekazywania z przepisami Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"), oraz 2) informacji bieżących zgodnych co do rodzaju, zakresu, formy, częstotliwości i terminów ich przekazywania z właściwymi przepisami Rozdziału II oraz Rozdziału IV niniejszego Załącznika.

Rozdział II Raporty bieżące § 4 Emitent dłużnych instrumentów finansowych jest obowiązany do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta lub w ocenie emitenta mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych. § 5 Emitent obligacji jest obowiązany w szczególności do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji: 1) mających wpływ na jego zdolność wywiązywania się z zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji; 2) o zamiarze wprowadzenia zmiany, mającej wpływ na prawa posiadaczy obligacji, do aktu założycielskiego, umowy spółki albo statutu; 3) o niedojściu emisji do skutku; 4) o zmianie banku-reprezentanta lub istotnej zmianie umowy łączącej emitenta z bankiem-reprezentantem; 5) o znaczącej zmianie przedmiotu zabezpieczenia ustanowionego w związku z emisją, z określeniem przyczyn tej zmiany; 6) o nabyciu przez emitenta
obligacji w celu ich umorzenia; 7) o zawiadomieniu obligatariuszy przez bank-reprezentanta o zaistnieniu okoliczności stanowiących naruszenie obowiązków emitenta wobec obligatariuszy; 8) o zastosowaniu przez bank-reprezentanta środków mających na celu ochronę praw obligatariuszy wraz ze wskazaniem tych środków; 9) o ogłoszeniu upadłości lub ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku lub ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu; 10) o zmianie praw z obligacji notowanych w alternatywnym systemie obrotu, wraz ze wskazaniem zakresu zmian, przy czym za zmianę praw uważa się również zmianę oprocentowania obligacji; 11) o emisji obligacji, obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz obligacji przychodowych, 12) o przyznaniu lub zmianie ratingu dokonanego na zlecenie emitenta, 13) o każdej zamianie obligacji zamiennych, których łączna wartość przekracza 5% albo wielokrotność 5% wartości wyemitowanych pierwotnie przez emitenta obligacji zamiennych na akcje. § 6 Emitent
obligacji przychodowych jest obowiązany do przekazywania, w formie raportu bieżącego, informacji o których mowa w § 5 pkt 1-12 oraz dodatkowo: 1) sprawozdania zawierającego dane o sumie przychodów z przedsięwzięcia, które zostało sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji tych obligacji lub innych przedsięwzięć określonych przez emitenta, o kwotach wypłaconych obligatariuszom oraz emitentowi w okresie od poprzedniej wypłaty świadczeń z rachunku bankowego, który jest przeznaczony wyłącznie do gromadzenia środków z tego przedsięwzięcia, oraz omówienie struktury przychodów z przedsięwzięcia i struktury kosztów ponoszonych przez emitenta na utrzymanie przedsięwzięcia w okresie od poprzedniej wypłaty obligatariuszom świadczeń - co najmniej na dwa tygodnie przed każdym terminem wypłaty świadczeń z obligacji, jednak nie rzadziej niż raz w roku; 2) informacji o zbyciu lub obciążeniu składników majątkowych przedsięwzięcia, które zostało sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji obligacji lub innych przedsięwzięć,
określonych przez emitenta; 3) informacji o zmianie systemu opłat, z którego pochodzą przychody przedsięwzięcia, które zostało sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji tych obligacji. § 7 Emitent obligacji będący jednostką samorządu terytorialnego w rozumieniu § 2 pkt 20 lit. a) Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych, jest obowiązany do przekazywania, w formie raportu bieżącego, informacji określonych w § 5 i 6 oraz dodatkowo informacji o: 1) ustanowieniu nowych istotnych źródeł dochodów emitenta lub zniesieniu dotychczasowego istotnego źródła dochodów, z określeniem wpływu tego zdarzenia na dochody budżetu jednostki; 2) zmniejszeniu kapitałów własnych banku lub międzynarodowej instytucji publicznej, udzielającej gwarancji, poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 10.000.000 euro; 3) zniesieniu jednostki samorządu terytorialnego, poręczającej za zobowiązania wynikające z obligacji, z podaniem podmiotu, który przejął ciążące na niej zobowiązania z tytułu poręczenia; 4) zmianie rodzaju
zabezpieczenia lub podmiotu zabezpieczającego wierzytelności wynikające z obligacji, w tym również ustanowieniu dodatkowego zabezpieczenia na żądanie banku-reprezentanta; 5) wszczęciu postępowania zmierzającego do ustanowienia zarządu komisarycznego lub komisarza rządowego oraz o ustanowieniu zarządcy komisarycznego lub komisarza rządowego; 6) negatywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub o półrocznym sprawozdaniu z przebiegu wykonywania budżetu; 7) uchwaleniu budżetu z określeniem ogólnej sumy dochodów i planowanych wydatków emitenta oraz o sposobie pokrycia deficytu budżetowego lub o nieuchwaleniu budżetu w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku budżetowego, z określeniem skutków tego zdarzenia dla jednostki samorządu terytorialnego; 8) stwierdzeniu przez regionalną izbę obrachunkową nieważności uchwały budżetowej w całości lub w części, z określeniem skutków tego zdarzenia dla jednostki samorządu terytorialnego; 9) złożeniu
wniosku o ogłoszenie upadłości lub o ogłoszeniu upadłości banku obsługującego budżet emitenta, z oceną ewentualnego wpływu tego zdarzenia na realizację wykonania budżetu emitenta oraz na zdolność emitenta do realizacji zaciągniętych zobowiązań; 10) wszczęciu postępowania zmierzającego do zniesienia jednostki samorządu terytorialnego oraz o zniesieniu emitenta, z podaniem, kto przejął ciążące na niej zobowiązania wynikające z wyemitowanych instrumentów finansowych. § 8 Emitent listów zastawnych jest obowiązany do przekazywania, w formie raportu bieżącego, w szczególności informacji o: 1) przyznaniu lub zmianie ratingu, dokonanego na zlecenie emitenta, 2) podjęciu decyzji o zmianie praw z instrumentów finansowych i dokonaniu tej zmiany, z podaniem zakresu zmian i praw po zmianie; 3) zamiarze wprowadzenia do statutu zmiany mającej wpływ na prawa posiadaczy listów zastawnych; 4) łącznej kwocie nominalnych wartości wyemitowanych listów zastawnych, jakie znajdowały się w obrocie na ostatni dzień roku obrotowego;
5) jego łącznej kwocie wierzytelności i środków wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego. § 9 Emitent bankowych papierów wartościowych jest obowiązany do przekazywania w formie raportu bieżącego w szczególności informacji o zdarzeniach lub okolicznościach mających, lub mogących mieć, wpływ na jego zdolność wywiązywania się z zobowiązań wynikających z wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych. § 10 W przypadku zakończenia subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu i przydziałem instrumentów finansowych, emitent jest obowiązany do przekazania, w formie raportu bieżącego: 1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży; 2) daty przydziału instrumentów finansowych; 3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą; 4) stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych
instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy; 5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży; 6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane); 7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach; 8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach; 9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta); 10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Rozdział III Raporty okresowe § 11 Z zastrzeżeniem § 16 i 17, emitent dłużnych instrumentów finansowych jest obowiązany do przekazywania informacji okresowych wyłącznie w formie: 1) raportów półrocznych oraz skonsolidowanych raportów półrocznych, obejmujących okres pierwszych 6 miesięcy roku obrotowego, 2) raportów rocznych oraz skonsolidowanych raportów rocznych. § 12 1. Raport półroczny zawiera co najmniej: 1) wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje półrocznego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro); 2) półroczne skrócone sprawozdanie finansowe obejmujące okres pierwszych sześciu miesięcy roku obrotowego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, przy czym: a) w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości półroczne skrócone sprawozdanie finansowe zawierać powinno co najmniej: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych w zakresie ustalonym, w zależności od prowadzonej działalności, w
załączniku nr 1, 2 lub 3 do ustawy o rachunkowości literami i cyframi rzymskimi; b) w przypadku stosowania MSR półroczne sprawozdanie finansowe sporządza się co najmniej w wersji skróconej, której zakres został określony w tych standardach, c) w przypadku stosowania innych standardów rachunkowości niż wymienione w lit. a) i b) półroczne skrócone sprawozdanie finansowe zawiera co najmniej skrócony bilans i skrócony rachunek zysków i strat, zawierające wszystkie pozycje uwzględnione w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym emitenta; należy również zaprezentować dodatkowe pozycje, jeżeli w wyniku ich pominięcia półroczne skrócone sprawozdanie finansowe przedstawiłoby błędny obraz aktywów, pasywów, sytuacji finansowej oraz zysku lub straty emitenta; informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego zawiera co najmniej: * informacje zapewniające porównywalność półrocznego skróconego sprawozdania finansowego z ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym, * informacje i wyjaśnienia
zapewniające właściwe zrozumienie istotnych zmian odzwierciedlonych w bilansie oraz rachunku zysków i strat (w stosunku do danych zamieszczonych w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym); 3) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat działalności emitenta oraz zasad sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansowego, zwane dalej "półrocznym sprawozdaniem z działalności emitenta", zawierające również opis podstawowych zagrożeń i ryzyka, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego zdolności wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych; 4) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta ze wskazaniem ich nazwisk i stanowisk, że wedle ich najlepszej wiedzy, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że
półroczne sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. 2. Przy wszystkich danych zawartych w półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne za półrocze poprzedniego roku obrotowego, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi dla półrocza bieżącego roku obrotowego. § 13 Skonsolidowany raport półroczny zawiera co najmniej: 1) wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro); 2) półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące okres pierwszych sześciu miesięcy roku obrotowego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, przy czym: a) w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierać powinno co najmniej:
skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych w zakresie ustalonym, w zależności od prowadzonej działalności, w załączniku nr 1, 2 lub 3 do ustawy o rachunkowości literami i cyframi rzymskimi; b) w przypadku stosowania MSR półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się co najmniej w wersji skróconej, której zakres został określony w tych standardach, c) w przypadku stosowania innych standardów rachunkowości niż wymienione w lit. a) i b) półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się odpowiednio w zakresie określonym w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. c); 3) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat działalności grupy kapitałowej emitenta oraz zasad sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zwane dalej "półrocznym sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej emitenta", zawierające również opis
podstawowych zagrożeń i ryzyka, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny zdolności wywiązywania się grupy kapitałowej ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych; 4) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta ze wskazaniem ich nazwisk i stanowisk, że wedle ich najlepszej wiedzy, półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy, oraz że półroczne sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. 2. Przy wszystkich danych zawartych w półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne za półrocze poprzedniego roku obrotowego, sporządzone w sposób zapewniający
porównywalność danych przedstawionych w raporcie z roku poprzedniego z danymi dla półrocza bieżącego roku obrotowego. § 14 1. Raport roczny zawiera co najmniej: 1) pismo zarządu lub osoby zarządzającej emitenta omawiające, w zwięzły sposób, najważniejsze dokonania lub niepowodzenia emitenta w danym roku obrotowym i perspektywy rozwoju działalności emitenta na najbliższy rok obrotowy, z określeniem adresatów raportu rocznego; 2) wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro); 3) roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, przy czym: a) w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe sporządza się w zakresie określonym we właściwych krajowych przepisach o rachunkowości, b) w przypadku stosowania MSR roczne sprawozdanie finansowe
sporządza się w zakresie określonym w tych standardach, c) w przypadku stosowania innych standardów rachunkowości niż wymienione w lit. a) i b) roczne sprawozdanie finansowe sporządza się w zakresie określonym w tych standardach, przy czym zawiera ono co najmniej: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową; 4) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat działalności emitenta w okresie objętym raportem rocznym oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego ("sprawozdanie z działalności emitenta"), obejmujące co najmniej informacje określone w obowiązujących emitenta przepisach o rachunkowości; 5) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta ze wskazaniem ich nazwisk i stanowisk, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny
sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka; 6) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi; 7) opinię oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego. 2. Przy wszystkich danych zawartych w rocznym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w
raporcie dla roku poprzedniego z danymi dla bieżącego roku obrotowego. §15 1. Skonsolidowany raport roczny zawiera co najmniej: 1) pismo zarządu lub osoby zarządzającej emitenta omawiające, w sposób zwięzły, najważniejsze dokonania lub niepowodzenia grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym i perspektywy rozwoju działalności grupy kapitałowej emitenta na najbliższy rok obrotowy, z określeniem adresatów skonsolidowanego raportu rocznego; 2) wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro); 3) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi: a) w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe sporządza się w zakresie określonym we właściwych krajowych przepisach o rachunkowości, b) w przypadku
stosowania MSR roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w zakresie określonym w tych standardach, c) w przypadku stosowania innych standardów rachunkowości niż wymienione w lit. a) i b) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w zakresie określonym w tych standardach, przy czym zawiera ono co najmniej: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz informację dodatkową; 4) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności grupy kapitałowej emitenta w okresie objętym raportem rocznym oraz zasad sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowej ("sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta"), obejmujące co najmniej informacje określone w obowiązujących emitenta przepisach o rachunkowości; 5) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta ze wskazaniem nazwisk i stanowisk, że wedle ich najlepszej wiedzy,
roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka; 6) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi; 7) opinię oraz raport podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego. 2. Przy wszystkich danych zawartych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla roku poprzedniego z danymi dla bieżącego roku obrotowego. §16 1. W przypadku gdy emitentem obligacji jest jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu § 2 pkt 20 lit. a) Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych, emitent obowiązany jest do przekazywania informacji okresowych w formie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej. W roku, w którym dokonano emisji obligacji, do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu emitent dołącza dodatkowo opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji. 2. Sprawozdania i opinie, o których mowa w ust. 1, przekazuje się nie później niż cztery miesiące od zakończenia roku,
którego dotyczą. § 17 1. Emitent dłużnych instrumentów finansowych gwarantowanych bezwarunkowo i nieodwołalnie przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w rozumieniu § 2 pkt 20 lit. a) Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych, obowiązany jest do przekazywania raportów okresowych wyłącznie w formie raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi emitenta zasadami rachunkowości. 2. Do raportów, o których mowa w ust. 1, emitent obowiązany jest dołączyć opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym sprawozdaniu finansowym oraz raport z badania sprawozdania finansowego. 3. Przy wszystkich danych zawartych w sprawozdaniach finansowych będących częścią raportów, o których mowa w ust. 1, prezentuje się dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla roku poprzedniego z danymi dla bieżącego roku obrotowego.

Rozdział IV Terminy przekazywania raportów bieżących i okresowych

§ 18 1. Raporty bieżące przekazuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, od zaistnienia okoliczności lub zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta. 2. W przypadku zakończenia subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie i przydziałem instrumentów finansowych, raport bieżący przekazuje się w terminie do dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji lub sprzedaży związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie. 3. Informacje, o których mowa w § 8 pkt 4) i 5), emitent przekazuje do publicznej wiadomości w dniu ich przekazania do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 4. Raport półroczny przekazuje się nie później niż w terminie trzech miesięcy od zakończenia półrocza roku obrotowego, którego dotyczy. 5. Skonsolidowany raport półroczny przekazuje się nie później niż w terminie trzech miesięcy od zakończenia półrocza roku obrotowego, którego
dotyczy. 6. Raport roczny przekazuje się niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe, a także nie później niż 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, zawartego w raporcie rocznym. 7. Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej emitenta przekazuje się niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż 15 dni przed terminem walnego zgromadzenia dokonującego zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta, zawartego w skonsolidowanym raporcie rocznym, a także nie później niż dwa miesiące od daty przekazania raportu
rocznego emitenta. 8. W przypadku gdy koniec terminu przekazania raportu okresowego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub dodatkowy dzień wolny od pracy, określony odrębnymi przepisami, termin ten upływa pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu. § 19 1. Emitent jest obowiązany określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych, z uwzględnieniem dni uznanych na podstawie odrębnych przepisów za dni wolne od pracy. Emitent, który obowiązkom informacyjnym zaczął podlegać po zakończeniu pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, przekazuje raport bieżący w powyższej sprawie co najmniej na dwa dni przed przekazaniem pierwszego raportu okresowego. 2. Zmiana dat przekazywania raportów okresowych jest przekazywana w formie raportu bieżącego. Raport bieżący zawierający informację o zmianie daty przekazania raportu okresowego powinien być przekazany nie później niż na dwa
dni przed: 1) przekazaniem raportu okresowego w nowym terminie, oraz 2) datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w raporcie bieżącym, o którym mowa w ust. 1 lub w poprzednim raporcie bieżącym, zawierającym informację o zmianie daty, o ile raport okresowy ma zostać przekazany po tej dacie. 3. W przypadku gdy w ciągu roku obrotowego, emitenta obejmie obowiązek sporządzania i publikowania skonsolidowanych raportów okresowych, informacja o określeniu dat przekazywania raportów okresowych jest przekazywana co najmniej na dwa dni przed przekazaniem pierwszego skonsolidowanego raportu okresowego.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.

Załącznik Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Autoryzowany Doradca w alternatywnym systemie obrotu

KRYTERIA UZYSKANIA STATUSU AUTORYZOWANEGO DORADCY

1. Niniejszy Załącznik określa: 1) wymogi jakie musi spełniać podmiot ubiegający się o wpis na listę Autoryzowanych Doradców oraz zasady dokonywania tego wpisu, o których mowa w § 18 ust. 8 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, 2) zadania Autoryzowanego Doradcy oraz zasady współpracy z Organizatorem Alternatywnego Systemu, 3) przypadki, w których może nastąpić zawieszenie prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie lub skreślenie go z listy Autoryzowanych Doradców.

2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Załączniku są rozumiane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

3. Organizator Alternatywnego Systemu prowadzi odrębnie listę Autoryzowanych Doradców (zwaną dalej "Listą") na rynku NewConnect oraz na Catalyst. Z zastrzeżeniem pkt 5 i 5a, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o wpisaniu danego podmiotu odpowiednio na Listę na rynku NewConnect lub na Listę na Catalyst albo o jego wpisaniu na obie Listy.

4. Na Listę może być wpisana firma inwestycyjna lub inny podmiot świadczący usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne lub audyt finansowy pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w niniejszym Załączniku, jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu podmiot ten daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy. Na Listę może być wpisany również podmiot wykonujący swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Wpisu na Listę dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu ubiegającego się o wpis, którego wzór może określić Organizator Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem pkt 5a. Wnioskodawca może ubiegać się odrębnie o wpis na Listę na rynku NewConnect lub na Listę na Catalyst albo równocześnie o wpis na obie Listy.

5a. W przypadku podmiotu wpisanego na jedną z List, wpisu na drugą Listę dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia tego podmiotu o zamiarze wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy w nowym zakresie oraz zobowiązania do przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących odpowiednio na rynku NewConnect albo na Catalyst (w zależności od tego, na którą Listę dany podmiot ma zostać wpisany).

6. Wniosek powinien zawierać w szczególności: 1) informacje o prowadzonej działalności oraz informacje na temat doświadczenia i kwalifikacji wnioskodawcy lub osób nim zarządzających, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w zakresie działalności związanej z obrotem instrumentami finansowymi, 2) informację o planowanych działaniach w zakresie pozyskiwania nowych emitentów, 3) informację na temat struktury organizacyjnej i władzach wnioskodawcy, 4) informację o strukturze własnościowej wnioskodawcy, 5) wskazanie osoby uprawnionej do bezpośrednich roboczych kontaktów z Organizatorem Alternatywnego Systemu.

7. Do wniosku powinny być dołączone: 1) odpowiednie dokumenty (lub ich odpisy) określające status prawny wnioskodawcy takie jak statut, akt założycielski, umowa spółki, 2) wypis z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, 3) kopia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, jeżeli wnioskodawca takie posiada, 4) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy działalności wnioskodawcy, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek jego sporządzenia, 5) pisemne oświadczenia, że wnioskodawca lub osoby nim zarządzające nie były uznane prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi albo za inne przestępstwa związane z obrotem gospodarczym w szczególności określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie o giełdach towarowych, 6) pisemne oświadczenie, że wedle jego najlepszej wiedzy
przeciwko wnioskodawcy lub osobom nim zarządzającym nie toczą się żadne postępowania administracyjne ani karne w zakresie ich działalności gospodarczej, 7) pisemne oświadczenie, że wnioskodawca na bieżąco reguluje swoje zobowiązania oraz, że na dzień złożenia wniosku oraz w okresie 12 miesięcy przed tą datą nie zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego, 8) stosowne pełnomocnictwa, jeżeli są wymagane.

8. Do wniosku wnioskodawca dołącza ponadto zobowiązanie do: 1) przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie, 2) niezwłocznego informowania Organizatora Alternatywnego Systemu o wszelkich istotnych zmianach informacji dołączonych do wniosku, 3) niezwłocznego informowania Organizatora Alternatywnego Systemu o wszelkich istotnych zdarzeniach lub okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy, 4) współdziałania z Organizatorem Alternatywnego Systemu na rzecz rozwoju alternatywnego systemu obrotu, w tym poszukiwania nowych emitentów, 5) przekazywania Organizatorowi Alternatywnego Systemu corocznych sprawozdań z wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy.

9. W celu rozpatrzenia wniosku oraz dokonania jego prawidłowej oceny Organizator Alternatywnego Systemu może żądać przedstawienia przez wnioskodawcę lub osoby nim zarządzające innych, niż określone w pkt 6 - 8, informacji, wyjaśnień lub dokumentów.

10. W przypadku, gdy wniosek o wpis na Listę składa członek giełdy, Organizator Alternatywnego Systemu wpisuje go na Listę po spełnieniu warunków określonych w pkt 6 ppkt. 2) oraz pkt 8.

11. Jeżeli wnioskodawcą o wpis na Listę jest Firma Partnerska GPW - Lider Rynku Pierwotnego lub Firma Partnerska GPW dla MSP, Organizator Alternatywnego Systemu wpisuje go na Listę po spełnieniu warunków określonych w pkt 6 - 8.

ROLA I ZADANIA AUTORYZOWANEGO DORADCY 12. Autoryzowany Doradca zobowiązany jest do: 1) badania, czy sporządzenie dokumentu informacyjnego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu danych instrumentów finansowych nastąpiło zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, 2) złożenia oświadczenia, że dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz że według jego najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mu przez emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami, 3) badania, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym
systemie, oraz złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia, 4) współdziałania z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, 5) bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie.

13. Autoryzowany Doradca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu przygotowanie emitenta i jego władz do funkcjonowania w alternatywnym systemie obrotu. Autoryzowany Doradca wyznacza co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za opiekę nad emitentem, na rzecz którego świadczy swoje usługi.

14. Uznając zasadność wprowadzenia instrumentów finansowych danego emitenta do alternatywnego systemu, Autoryzowany Doradca powinien posiadać odpowiednią wiedzę na temat emitenta, prowadzonej przez niego działalności oraz uwarunkowań właściwych dla danego sektora, w którym swoją działalność prowadzi emitent.

15. Autoryzowany Doradca wskazuje emitentowi na zasadność opracowania w spółce odpowiednich regulacji i procedur, których wdrożenie umożliwi emitentowi prawidłowe funkcjonowanie w alternatywnym systemie i jednocześnie da rękojmię wypełniania przez emitenta wymogów przewidzianych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

16. Autoryzowany Doradca pomaga wybrać prawidłowe mechanizmy wdrażania wypracowanych regulacji i procedur na potrzeby funkcjonowania emitenta w alternatywnym systemie.

17. Autoryzowany Doradca pomaga emitentowi w prawidłowej interpretacji obowiązujących w alternatywnym systemie zasad ładu korporacyjnego.

OBOWIĄZKI AUTORYZOWANEGO DORADCY ZWIĄZANE Z OFERTĄ PRYWATNĄ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT

18. Autoryzowany Doradca powinien zapewnić, aby emitent lub akcjonariusz dokonując oferty niepublicznej instrumentów finansowych, w związku z zamiarem ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, przekazał podmiotom, do których kieruje propozycję nabycia tych instrumentów, dokument zawierający co najmniej następujące informacje określone w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: 1) informacje określone w § 7 (Czynniki ryzyka), 2) informacje określone w § 9 (Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu), 3) informacje określone w § 10 (Dane o emitencie), 4) informacje określone w § 11 (Sprawozdania finansowe), 5) informacje określone w § 12 pkt 1 (Odpis z właściwego dla emitenta rejestru), 6) informacje określone w § 12 pkt 2 (Ujednolicony aktualny tekst statutu emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd).

19. Autoryzowany Doradca powinien zapewnić aby dokument, o którym mowa w pkt 18, został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu dla sporządzenia dokumentu informacyjnego.

20. Autoryzowany Doradca powinien zapewnić, aby emitent lub akcjonariusz prezentując dokument, o którym mowa w pkt 18, przekazał podmiotom, do których kieruje propozycję nabycia instrumentów nim objętych, informację, że: 1) dokument ten nie stanowi dokumentu informacyjnego w rozumieniu przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz że jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Organizatora Alternatywnego Systemu; 2) dokument ten może różnić się pod względem formy lub treści od przyszłego dokumentu informacyjnego (w rozumieniu przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu) sporządzanego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych będących przedmiotem oferty niepublicznej do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

DODATKOWE INFORMACJE SPORZĄDZANE PRZEZ AUTORYZOWANEGO DORADCĘ W ZWIĄZKU Z WPROWADZANIEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT

21. W przypadku, gdy wnioskiem o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu objęte są akcje będące w okresie ostatnich 6 miesięcy przedmiotem oferty niepublicznej, dokonanej przez emitenta lub akcjonariusza, Autoryzowany Doradca zobowiązany jest sporządzić, w formie odrębnego dokumentu, informację o przebiegu tej oferty (Raport z Oferty Prywatnej).

22. Autoryzowany Doradca zobowiązany jest zapewnić, aby emitent złożył Raport z Oferty Prywatnej do Organizatora Alternatywnego Systemu najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wprowadzenie akcji będących przedmiotem tej oferty do alternatywnego systemu obrotu.

23. Raport z Oferty Prywatnej powinien zawierać w szczególności następujące informacje: 1) liczbę oferowanych akcji ogółem, wraz ze wskazaniem ich serii; 2) sposób ustalenia i wysokość ceny emisyjnej (ceny sprzedaży), a w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy ceną sprzedaży (cenami sprzedaży) a ceną emisyjną (cenami emisyjnymi), albo określenia różnych cen emisyjnych dla akcji tego samego rodzaju w odstępie czasu nieprzekraczającym 3 miesięcy - dokładne wyjaśnienie przyczyn wystąpienia tych różnic; 3) szczegółowy opis sposobu identyfikacji potencjalnych adresatów oferty oraz zasad wyboru podmiotów, do których skierowano propozycję nabycia akcji, a także opis sposobu ich informowania o ofercie i o treści oferty; 4) informację, czy oferta została skierowana do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o ofercie, w szczególności do inwestorów wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 tej ustawy; 5) termin przeprowadzenia oferty; 6) liczbę podmiotów, do których skierowano
propozycję nabycia akcji; 7) liczbę podmiotów, którzy odpowiedzieli na propozycję nabycia akcji, 8) liczbę podmiotów, którym przydzielono akcje; 9) listę podmiotów, do których skierowano propozycję nabycia akcji oraz podmiotów, które nabyły oferowane akcje, z wyłączeniem ich danych osobowych/nazwy/firmy, w tym: a) liczbę akcji oferowanych danemu podmiotowi i liczbę akcji nabytych przez ten podmiot, b) wskazanie, czy dany podmiot jest osobą fizyczną, osobą prawną, czy jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, c) wskazanie czy dany podmiot, jest podmiotem powiązanym z emitentem lub akcjonariuszem dokonującym oferty; d) zasady oferowania oraz przydziału podmiotom, o których mowa powyżej, określonej liczby akcji, wraz z uzasadnieniem; 10) informacje o wszelkich innych okolicznościach, które w ocenie Autoryzowanego Doradcy były istotne dla przebiegu i zamknięcia oferty.

24. Przez podmioty powiązane, o których mowa w pkt 23 ppkt 9) lit. c), rozumie się: 1) emitenta oraz osoby zarządzające i nadzorujące emitenta lub akcjonariusza dokonującego oferty, a także osoby najbliższe tych osób tj. ich małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu; 2) Autoryzowanego Doradcę, osoby zarządzające i nadzorujące Autoryzowanego Doradcy oraz jego pracowników, a także osoby najbliższe tych osób w rozumieniu ppkt 1); 3) podmiot dominujący, w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie, wobec emitenta, akcjonariusza dokonującego oferty lub wobec Autoryzowanego Doradcy, 4) podmiot zależny, w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie, od emitenta, akcjonariusza dokonującego oferty lub od Autoryzowanego Doradcy.

25. Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić prawo wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy w stosunku do danej spółki albo skreślić Autoryzowanego Doradcę z Listy w przypadku: 1) powzięcia na podstawie posiadanych informacji uzasadnionych wątpliwości, że Raport z Oferty Prywatnej nie przedstawia wymaganych informacji w sposób rzetelny i pełny, lub 2) uznania, że na podstawie Raportu z Oferty Prywatnej lub w związku z jego treścią: a) zachodzą uzasadnione wątpliwości co do zgodności przeprowadzenia oferty z przepisami prawa lub regulacjami obowiązującymi w alternatywnym systemie, lub b) zachodzą uzasadnione wątpliwości, że sposób przeprowadzenia oferty lub jej warunki mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo obrotu akcjami objętymi tą ofertą w alternatywnym systemie obrotu.

26. Organizator Alternatywnego Systemu może uznać, w przypadkach określonych w pkt 25, a także w przypadku niezłożenia przez emitenta Raportu z Oferty Prywatnej w terminie określonym w pkt 22, że zachodzi przesłanka odmowy wprowadzenia akcji objętych ofertą niepubliczną do alternatywnego systemu obrotu, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

WSPÓŁPRACA AUTORYZOWANEGO DORADCY Z ORGANIZATOREM ALTERNATYWNEGO SYSTEMU W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI

27. Autoryzowany Doradca zapewnia Organizatorowi Alternatywnego Systemu możliwość stałego kontaktu i swoją dyspozycyjność.

28. W celu weryfikacji czy działalność Autoryzowanego Doradcy prowadzona jest zgodnie z regulacjami alternatywnego systemu, zobowiązany on jest na żądanie Organizatora Alternatywnego Systemu, przekazać mu we wskazanym czasie i formie wszelkie wymagane dokumenty z zapewnieniem, że materiały te sporządzone zostały z jego najlepszą wiedzą, są rzetelne i nie wprowadzają w błąd.

29. Autoryzowany Doradca informuje Organizatora Alternatywnego Systemu w każdym przypadku powzięcia informacji o naruszeniu, bądź podejrzeniu naruszenia, przez emitenta Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

30. Autoryzowany Doradca zobowiązany jest do przechowywania przez okres co najmniej 3 lat dokumentacji świadczącej o prowadzonym doradztwie na rzecz emitenta.

31. Corocznie do 15 stycznia Autoryzowany Doradca przekazuje Organizatorowi Alternatywnego Systemu sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy. W sprawozdaniu przedstawiane są informacje dotyczące działań jakie prowadził on w charakterze Autoryzowanego Doradcy w danym okresie sprawozdawczym. Pierwszy raport zostanie przekazany do dnia 15 stycznia 2008 roku.

POZBAWIENIE STATUSU AUTORYZOWANEGO DORADCY

32. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 25 i pkt 37, Organizator Alternatywnego Systemu może podjąć decyzję o skreśleniu Autoryzowanego Doradcy z Listy w przypadku gdy: 1) Autoryzowany Doradca złoży wniosek o skreślenie z Listy, 2) Autoryzowany Doradca nie wprowadził w ciągu dwóch kolejnych lat kalendarzowych instrumentów finansowych żadnego emitenta do obrotu w alternatywnym systemie, 3) Autoryzowany Doradca lub osoby nim zarządzające zostały skazane prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo określone w pkt 7 ppkt 5), 4) Autoryzowany Doradca naruszył zakaz określony w pkt 36 niniejszego Załącznika.

33. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 25 i pkt 37, Organizator Alternatywnego Systemu może podjąć decyzję o zawieszeniu prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie albo o skreśleniu Autoryzowanego Doradcy z Listy, w przypadku gdy: 1) Autoryzowany Doradca narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie lub nie wywiązuje się z zobowiązań złożonych wraz z wnioskiem, 2) Autoryzowany Doradca podejmuje działania mogące naruszyć bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników tego obrotu, 3) Autoryzowany Doradca podejmuje działania mogące naruszyć dobre imię lub wizerunek Organizatora Alternatywnego Systemu - w zależności od oceny przez Organizatora Alternatywnego Systemu stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia obowiązkom przez Autoryzowanego Doradcę.

34. Organizator Alternatywnego Systemu może podjąć decyzję o zawieszeniu prawa Autoryzowanego Doradcy do działania w alternatywnym systemie również w przypadku, gdy przeciwko Autoryzowanemu Doradcy lub osobom nim zarządzającym zostało wszczęte (i) postępowanie karne w związku z przestępstwami określonymi w pkt 7 ppkt. 5) lub (ii) postępowanie administracyjne lub karne w zakresie prowadzenia ich działalności gospodarczej.

35. Organizator Alternatywnego Systemu podejmując decyzję o zawieszeniu może wyznaczyć Autoryzowanemu Doradcy termin na zaprzestanie nieprawidłowych działań.

36. Autoryzowany Doradca nie może w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu instrumentów finansowych spółki, dla której wykonuje zadania Autoryzowanego Doradcy, zbywać akcji tej spółki, jeżeli: 1) jest inwestorem kwalifikowanym będącym podmiotem dominującym wobec tej spółki, lub 2) spółka ta nie zamieściła w publicznym dokumencie informacyjnym lub w dokumencie informacyjnym sprawozdania finansowego, zbadanego przez biegłego rewidenta, za rok obrotowy obejmujący co najmniej 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

37. Jeżeli w okresie 30 dni od dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu akcji spółki, o której mowa w pkt 36 ppkt 1) lub 2), podmiot dominujący wobec Autoryzowanego Doradcy, posiadający akcje tej spółki w dniu ich pierwszego notowania, dokona ich zbycia, w jednej lub wielu transakcjach, w liczbie odpowiadającej ponad 10% ogólnej liczby głosów w spółce, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić prawo wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy w stosunku do tej spółki albo skreślić Autoryzowanego Doradcę z Listy.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.

Załącznik Nr 6 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Animator Rynku w alternatywnym systemie obrotu

§ 1 Niniejszy Załącznik określa w szczególności: 1) zasady działania Animatorów Rynku w alternatywnym systemie obrotu, 2) przypadki, w których może nastąpić zawieszenie prawa do działania Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu lub wykluczenie go z tego działania.

§ 2 1. Rozpoczęcie wykonywania czynności Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu może nastąpić po przedstawieniu przez Członka Rynku uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o przyznaniu typu uczestnictwa "animator obrotu zorganizowanego". 2. W przypadku podmiotu niebędącego Członkiem Rynku, rozpoczęcie wykonywania czynności Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu może nastąpić pod warunkiem: 1) wskazania przez ten podmiot Członka Rynku, za pośrednictwem, którego mają być przekazywane zlecenia tego podmiotu w ramach wykonywania czynności Animatora Rynku, 2) uzgodnienia z Organizatorem Alternatywnego Systemu sposobu identyfikacji zleceń i transakcji zawieranych w ramach wykonywania przez ten podmiot czynności Animatora Rynku. 3. Rozpoczęcie wykonywania czynności Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu może nastąpić nie wcześniej niż następnego dnia po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 lub 2. § 3 1. Animator Rynku zobowiązany jest do podejmowania
wszelkich czynności mających na celu jak najefektywniejsze wspomaganie płynności danego instrumentu finansowego, a w szczególności: 1) jednoczesnego składania zleceń kupna i zleceń sprzedaży danego instrumentu finansowego na własny rachunek, lub 2) jednoczesnego składania zleceń kupna i zleceń sprzedaży danego instrumentu finansowego na własny rachunek w odpowiedzi na zapytanie o cenę. 2. Organizator Alternatywnego Systemu może określić szczegółowe warunki animowania dla poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych. 3. Dla instrumentów finansowych, dla których zostały określone warunki, o których mowa w ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu, w szczególności w przypadku małej liczby instrumentów finansowych w wolnym obrocie może w umowie z Animatorem Rynku odstąpić od wymogu stosowania przez Animatora Rynku warunków, o których mowa w ust. 2 i określić inne warunki animowania. 4. Organizator Alternatywnego Systemu może określić w umowie z Animatorem Rynku szczególne warunki, w których możliwe jest
czasowe składanie wyłącznie zleceń kupna albo wyłącznie zleceń sprzedaży. 5. Liczbę instrumentów finansowych w wolnym obrocie, o której mowa w ust. 3, ustala się stosując zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 159/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku regulowanego, zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów oraz zasad obliczania wartości rynkowej emitentów giełdowych i ustalania liczby akcji w wolnym obrocie (z późn. zm.).

§ 4 1. W systemie notowań ciągłych Animator Rynku w ramach wykonywania czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1), zobowiązany jest w szczególności do: 1) wprowadzania nie później niż na 5 minut przed określeniem kursu otwarcia oraz kursu zamknięcia oraz utrzymywania w trakcie notowań ciągłych zleceń kupna i zleceń sprzedaży spełniających warunki określone przez Organizatora Alternatywnego Systemu, 2) dostosowywania w trakcie notowań ciągłych swoich zleceń do warunków określonych w pkt 1) w czasie nie dłuższym niż 5 minut. 2. W systemie notowań jednolitych Animator Rynku w ramach wykonywania czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1), zobowiązany jest w szczególności do wprowadzania nie później niż na 5 minut przed rozpoczęciem fazy interwencji zleceń kupna i zleceń sprzedaży spełniających warunki określone przez Organizatora Alternatywnego Systemu. § 5 W ramach wykonywania czynności, o których mowa § 3 ust. 1 pkt 2), Animator Rynku zobowiązany jest w szczególności do bezzwłocznego złożenia zleceń
kupna i sprzedaży spełniających warunki, określone przez Organizatora Alternatywnego Systemu, na instrumenty finansowe, których dotyczy zapytanie. § 6 Zlecenia składane przez Animatora Rynku, o których mowa w § 3 ust. 1, nie mogą zawierać warunku limitu aktywacji oraz warunku wielkości ujawnianej. § 7 W sytuacjach szczególnych Organizator Alternatywnego Systemu lub upoważniony pracownik Organizatora Alternatywnego Systemu, na wniosek Animatora Rynku, może zwolnić go z obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 1, w trakcie danego dnia obrotu lub na czas określony.

§ 8 Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić prawo do działania Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu, jeżeli podmiot ten nie wykonuje lub nienależycie wykonuje czynności Animatora Rynku. § 9 W przypadku rażącego naruszenia zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć Animatora Rynku z działania na tym rynku. § 10 Organizator Alternatywnego Systemu publikuje na swojej stronie internetowej informacje o umowach podpisanych z Animatorami Rynku, a w szczególności informacje o dniu rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności Animatora Rynku dla określonego instrumentu finansowego. § 11 Przepisy §§ 3 - 10 stosuje się odpowiednio do podmiotu niebędącego Członkiem Rynku, który zobowiązał się do wykonywania czynności Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.

Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu

Opłaty w alternatywnym systemie obrotu

§ 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady obliczania i pobierania opłat, o których mowa w § 22 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. § 2 Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Załączniku są rozumiane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. § 3 Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku: 1. Opłaty operacyjne (od każdej strony transakcji), z zastrzeżeniem pkt. 3: 1.1. Opłata od obrotu akcjami lub prawami do akcji (PDA), w tym od obrotu dokonywanego w ramach transakcji pakietowej a) jeżeli wartość zlecenia 0,0165% wartości zrealizowanego w ciągu jednego transakcji dnia lub wartość części i 0,5 zł od zlecenia lub zlecenia zrealizowanej w ciągu jego części zrealizowanej w jednego dnia lub wartość ciągu jednego dnia transakcji pakietowej wynosi nie więcej niż 100.000 zł b) jeżeli wartość zlecenia 0,012% wartości transakcji zrealizowanego w ciągu jednego i 5 zł od zlecenia lub jego dnia lub wartość części części zrealizowanej w zlecenia zrealizowanej w ciągu ciągu jednego
dnia jednego dnia lub wartość transakcji pakietowej wynosi więcej niż 100.000 zł i nie więcej niż 2.000.000 zł c) jeżeli wartość zlecenia 0,005% wartości transakcji zrealizowanego w ciągu jednego i 145 zł od zlecenia lub dnia lub wartość części jego zlecenia zrealizowanej w ciągu części zrealizowanej w jednego dnia lub wartość ciągu jednego dnia, transakcji pakietowej wynosi jednak nie więcej niż 440 więcej niż 2.000.000 zł zł (łącznie)

1.2. Opłata od obrotu innymi 0,0125% wartości instrumentami finansowymi, w transakcji tym od obrotu dokonywanego w i 0,15 zł od zlecenia lub ramach transakcji pakietowej, jego części zrealizowanej w z zastrzeżeniem pkt 1.2.1, ciągu jednego dnia, 1.2.2 i 1.2.3 jednak nie więcej niż 440 zł (łącznie)

1.2.1. Opłata od obrotu dłużnymi 0,01% wartości transakcji, instrumentami finansowymi, jednak nie więcej niż 880 z zastrzeżeniem pkt 1.2.2 i 1.5 zł od zlecenia lub jego części zrealizowanej w ciągu jednego dnia 1.2.2. Opłata od wartości transakcji pakietowej dłużnymi instrumentami finansowymi, z zastrzeżeniem pkt 1.2.3 i 1.5

a) jeżeli wartość transakcji 0,006% wartości transakcji wynosi nie więcej niż 10.000.000 zł

b) jeżeli wartość transakcji 600 zł wynosi więcej niż 10.000.000 zł i 0,003% od nadwyżki wartości transakcji ponad 10.000.000 zł, jednak nie więcej niż 880 zł (łącznie) 1.2.3. Opłata od wartości transakcji ˝ opłaty określonej pakietowej dłużnymi w pkt. 1.2.2 instrumentami finansowymi, w której kupującym i sprzedającym jest ten sam Członek Rynku, z zastrzeżeniem pkt. 1.5 1.3. Opłata od obrotu dokonywanego w 0,0017% wartości transakcji ramach wykonywania zadań i 0,05 zł od zlecenia lub Animatora Rynku, jego części zrealizowanej w z zastrzeżeniem pkt 1.3.1 i 1.5 ciągu jednego dnia, jednak nie więcej niż 52 zł (łącznie) 1.3.1. Opłata od obrotu dłużnymi 0,0017% wartości instrumentami finansowymi transakcji, dokonywanego w ramach jednak nie więcej niż 52 zł wykonywania zadań Animatora Rynku, z zastrzeżeniem pkt 1.5 1.4. Opłata od obrotu dokonywanego w 0,0017% wartości transakcji ramach wykonywania zadań i 0,05 zł od zlecenia lub Market Makera jego części zrealizowanej w ciągu jednego dnia, jednak nie więcej niż 52
zł (łącznie) 1.5. W okresie do dnia 30 września 2010 r. obniża się o 50% stawki opłat od obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi, o których mowa w pkt 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 i 1.3.1. 2. Inne opłaty: 2.1. Opłaty od wezwania w trybie nabycia znacznych pakietów akcji:

2.1.1. Opłata za ogłoszenie wezwania w 1.500 zł trybie nabycia znacznych pakietów akcji (jednorazowa) 2.1.2. Opłata od wartości zrealizowanej transakcji w trybie nabycia znacznych pakietów akcji (od każdej strony transakcji): a) jeżeli wartość zlecenia 0,0165% wartości zrealizowanego w ciągu jednego transakcji dnia lub wartość części i 0,5 zł od zlecenia lub zlecenia zrealizowanej w ciągu jego części zrealizowanej w jednego dnia wynosi nie więcej ciągu jednego dnia niż 100.000 zł b) jeżeli wartość zlecenia 0,012% wartości transakcji zrealizowanego w ciągu jednego i 5 zł od zlecenia lub jego dnia lub wartość części części zrealizowanej w zlecenia zrealizowanej w ciągu ciągu jednego dnia jednego dnia wynosi więcej niż 100.000 zł 2.2. Opłaty z tytułu anulowania transakcji (pobierane od Członka Rynku wnioskującego o anulowanie transakcji): 2.2.1. Opłata za złożenie wniosku o 10.000 zł anulowanie transakcji 2.2.2. Dodatkowa opłata pobierana od 0,1% wartości anulowanej wnioskującego w przypadku transakcji,
anulowania transakcji nie mniej niż 10.000 zł i instrumentami finansowymi nie więcej niż 100.000 zł 3. Od stron anulowanych transakcji nie są pobierane opłaty, o których mowa w pkt 1, z tytułu tych transakcji.

§ 4 Stawki opłat pobieranych od emitentów: 1. Opłaty za wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie:

1.1. Opłata za wprowadzenie do 3.000 zł obrotu instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem pkt 1.1.1 oraz pkt 1.2, 1.2.1 i 1.3 1.1.1. Opłata za wprowadzenie do 1.500 zł obrotu nowych instrumentów finansowych tego samego rodzaju co już notowane, z zastrzeżeniem pkt 1.2, 1.2.1 i 1.3

1.2. Opłata za wprowadzenie do - 0,01% wartości obrotu dłużnych instrumentów nominalnej danej emisji finansowych, (serii) do kwoty z zastrzeżeniem pkt 1.2.1 i 1.3 100.000.000 zł, a od części przekraczającej kwotę 100.000.000 zł wartości nominalnej danej emisji (serii) 0,0075% wartości nominalnej danej emisji (serii), oraz - 300 zł za każdy planowany rok terminu realizacji praw z dłużnych instrumentów finansowych danej emisji (serii), jednak nie mniej niż 3.000 zł i nie więcej niż 30.000 zł (łącznie); W przypadku wprowadzenia dłużnych instrumentów finansowych danej emisji (serii) wyłącznie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonego w ramach Catalyst przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opłata o której mowa w pkt 1.2 ulega obniżeniu do 70% tej opłaty. W przypadku wprowadzenia dłużnych instrumentów finansowych danej emisji (serii) zarówno do alternatywnego systemu obrotu, o którym mowa powyżej, jak i do obrotu na rynku regulowanym lub obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
prowadzonego w ramach Catalyst przez BondSpot S.A., opłata o której mowa w pkt 1.2 ulega obniżeniu do 35% tej opłaty. 1.2.1 Opłata za wprowadzenie do obrotu - 0,005% wartości . dłużnych instrumentów nominalnej danej emisji finansowych emitenta, którego (serii) do kwoty dłużne instrumenty finansowe są 100.000.000 zł, a od części notowane na rynku regulowanym przekraczającej kwotę lub w alternatywnym systemie 100.000.000 zł wartości obrotu, prowadzonym w ramach nominalnej danej emisji Catalyst przez Giełdę Papierów (serii) 0,00375% wartości Wartościowych w Warszawie S.A., nominalnej danej emisji z zastrzeżeniem pkt 1.3 (serii), oraz - 150 zł za każdy planowany rok terminu realizacji praw z dłużnych instrumentów finansowych danej emisji (serii), jednak nie mniej niż 1.500 zł i nie więcej niż 15.000 zł (łącznie); W przypadku wprowadzenia dłużnych instrumentów finansowych danej emisji (serii) wyłącznie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonego w ramach Catalyst przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A., opłata o której mowa w pkt 1.2.1 ulega obniżeniu do 70% tej opłaty. W przypadku wprowadzenia dłużnych instrumentów finansowych danej emisji (serii) zarówno do alternatywnego systemu obrotu, o którym mowa powyżej, jak i do obrotu na rynku regulowanym lub obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonego w ramach Catalyst przez BondSpot S.A., opłata o której mowa w pkt 1.2.1 ulega obniżeniu do 35% tej opłaty.

1.3. W okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2010 r. obniża się o 50% stawki opłat, o których mowa w pkt 1.2 i 1.2.1, dla dłużnych instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonego w ramach Catalyst.

2. Opłata za zmianę wartości 2.000 zł nominalnej instrumentów finansowych

W przypadku dłużnych instrumentów finansowych danej emisji (serii), które są notowane zarówno w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym w ramach Catalyst przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak i na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym w ramach Catalyst przez BondSpot S.A., opłata o której mowa w pkt 2 ulega obniżeniu do 50 % tej opłaty.

3. Opłata roczna za notowanie 3.000 zł instrumentów finansowych, z wyłączeniem dłużnych instrumentów finansowych. Opłaty tej nie pobiera się w pierwszym roku notowania danych instrumentów finansowych

4. Opłata za wykluczenie instrumentów 5.000 zł finansowych z obrotu na wniosek emitenta W przypadku dłużnych instrumentów finansowych danej emisji (serii), które są notowane zarówno w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym w ramach Catalyst przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak i na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym w ramach Catalyst przez BondSpot S.A., opłata o której mowa w pkt 4, ulega obniżeniu do 50 % tej opłaty.

§ 5 Zasady obliczania i pobierania opłat

1. Zobowiązanie do zapłaty opłaty na rzecz Organizatora Alternatywnego Systemu (zwanej dalej "opłatą") powstaje z chwilą zaistnienia okoliczności podlegającej opłacie zgodnie z postanowieniami § 3 albo § 4 niniejszego Załącznika. 2. Opłaty są obliczane i pobierane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Załączniku. 3. Podmiot zobowiązany do uiszczenia opłaty (płatnik opłaty) dokonuje płatności na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora Alternatywnego Systemu. 4. Termin płatności zobowiązania z tytułu opłaty wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury. 5. Na wniosek płatnika opłaty Organizator Alternatywnego Systemu może udostępnić płatnikowi szczegółowe informacje lub dokumenty stanowiące podstawę obliczenia wysokości jego zobowiązania. 6. Z zastrzeżeniem pkt. 7, zobowiązania z tytułu opłat pobieranych od płatników będących podmiotami zagranicznymi są przeliczane na euro, według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego tej waluty z dnia wystawienia faktury. W przypadku, gdy
w danym dniu bieżący kurs średni euro nie został ogłoszony, do przeliczenia stosuje się ostatni bieżący kurs średni tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski. 7. Na pisemny wniosek płatnika będącego podmiotem zagranicznym, złożony co najmniej na 10 dni roboczych przed dniem wystawienia faktury, zobowiązania z tytułu opłat pobieranych od tego płatnika do końca danego roku kalendarzowego określa się w złotych, bez przeliczania na euro. Postanowienia zdania pierwszego stosuje się odpowiednio w kolejnych latach, jeżeli płatnik opłaty złoży odpowiedni wniosek w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego. 8. Faktury z tytułu opłat są wystawiane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Załączniku. 9. W przypadku, gdy termin wystawienia faktury liczony jest od dnia podjęcia stosownej decyzji, a decyzja taka ma charakter warunkowy, termin ten liczony jest od dnia ziszczenia się warunku. 10. Faktury, a w razie konieczności ich duplikaty, doręcza się płatnikowi
opłaty niezwłocznie, listem poleconym. 11. Obliczanie opłat i wystawianie faktur należy do kompetencji właściwych komórek organizacyjnych Organizatora Alternatywnego Systemu. 12. Obliczenie i pobieranie opłat należnych od Członków Rynku: 1) Faktury z tytułu opłat, o których mowa w § 3 pkt 1, pkt 2.1.2 i pkt. 2.2.2, wystawiane są w terminie pięciu dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Podstawą obliczenia opłaty są łączne miesięczne obroty Członka Rynku oraz pozostałe kwoty należne z tytułu tych opłat za dany miesiąc. 2) Faktury z tytułu opłat jednorazowych, o których mowa w § 3 pkt 2.1.1 i pkt. 2.2.1, wystawiane są w terminie pięciu dni od dnia, odpowiednio, ogłoszenia wezwania albo złożenia wniosku o anulowanie transakcji. 3) W przypadku wyznaczania kursów instrumentów finansowych w walucie obcej, dla potrzeb obliczania opłat od Członków Rynku, dokonuje się codziennego przeliczenia wartości transakcji na złote, według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego danej waluty
obcej z dnia zawarcia transakcji. W przypadku, gdy w danym dniu bieżący kurs średni waluty obcej nie został ogłoszony, do przeliczenia stosuje się ostatni bieżący kurs średni tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski. 13. Obliczenie i pobieranie opłat należnych od emitentów: 1) Faktury z tytułu opłat, o których mowa w § 4 pkt 1, wystawiane są w terminie pięciu dni od dnia wprowadzenia danych instrumentów finansowych do obrotu. 2) Faktura z tytułu opłaty, o której mowa w § 4 pkt 2, wystawiana jest w terminie pięciu dni od dnia uzyskania od emitenta informacji o dokonaniu odpowiedniego wpisu we właściwym rejestrze. 3) Faktura z tytułu opłaty rocznej, o której mowa w § 4 pkt 3, wystawiana jest w terminie do dnia 7 stycznia każdego roku. Opłata ta pobierana jest z góry i nie podlega zmniejszeniu w przypadku zawieszenia obrotu danymi instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie. W przypadku wykluczenia danych instrumentów finansowych z obrotu w alternatywnym systemie opłata roczna podlega odpowiednio
zmniejszeniu lub zwrotowi w wysokości równej iloczynowi 1/12 tej opłaty i liczby miesięcy kalendarzowych pozostałych do końca danego roku, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym instrumenty te zostały wykluczone z obrotu. 4) Nie pobiera się opłaty rocznej, o której mowa w § 4 pkt 3, za notowanie instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w ciągu roku kalendarzowego i notowanych łącznie z instrumentami wprowadzonymi wcześniej do obrotu. 5) Faktura z tytułu opłaty, o której mowa w § 4 pkt 4, wystawiana jest w terminie pięciu dni od dnia wykluczenia danych instrumentów finansowych z obrotu.

kom amp/

d4bioiu

Podziel się opinią

Share
d4bioiu
d4bioiu