Trwa ładowanie...
d3y66an

GPW: zmiana Uchwały Nr 334/2007 z dnia 25 maja 2007 r.

Uchwała Nr 440/2009
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 21 września 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 334/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych ...

Share
d3y66an

Uchwała Nr 440/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 334/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 maja 2007 r. (z późn. zm.)

§ 1 Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Giełdy oraz § 18 ust. 8 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, iż w dokumencie "Autoryzowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu", przyjętym Uchwałą Nr 334/2007 Zarządu Giełdy z dnia 25 maja 2007 r. (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 1) pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3. Organizator Alternatywnego Systemu prowadzi odrębnie listę Autoryzowanych Doradców (zwaną dalej "Listą") na rynku NewConnect oraz na Catalyst. Z zastrzeżeniem pkt. 5 i 5a, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o wpisaniu danego podmiotu odpowiednio na Listę na rynku NewConnect lub na Listę na Catalyst albo o jego wpisaniu na obie Listy.";

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4. Na Listę może być wpisana firma inwestycyjna lub inny podmiot świadczący usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne lub audyt finansowy pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w niniejszym dokumencie, jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu podmiot ten daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy. Na Listę może być wpisany również podmiot wykonujący swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.";

d3y66an

3) pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5. Wpisu na Listę dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu ubiegającego się o wpis, którego wzór może określić Organizator Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem pkt. 5a. Wnioskodawca może ubiegać się odrębnie o wpis na Listę na rynku NewConnect lub na Listę na Catalyst albo równocześnie o wpis na obie Listy.";

4) po pkt. 5 dodaje się pkt 5a, w brzmieniu: "5a. W przypadku podmiotu wpisanego na jedną z List, wpisu na drugą Listę dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia tego podmiotu o zamiarze wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy w nowym zakresie oraz zobowiązania do przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących odpowiednio na rynku NewConnect albo na Catalyst (w zależności od tego, na którą Listę dany podmiot ma zostać wpisany).";

5) w pkt.6 ppkt 1) otrzymuje brzmienie: "1) informacje o prowadzonej działalności oraz informacje na temat doświadczenia i kwalifikacji wnioskodawcy lub osób nim zarządzających, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w zakresie działalności związanej z obrotem instrumentami finansowymi,";

6) pkt 13 otrzymuje brzmienie: "13. Autoryzowany Doradca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu przygotowanie emitenta i jego władz do funkcjonowania w alternatywnym systemie obrotu. Autoryzowany Doradca wyznacza co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za opiekę nad emitentem, na rzecz którego świadczy swoje usługi.";

d3y66an

7) pkt 16 otrzymuje brzmienie: "16. Autoryzowany Doradca pomaga wybrać prawidłowe mechanizmy wdrażania wypracowanych regulacji i procedur na potrzeby funkcjonowania emitenta w alternatywnym systemie.";

8) śródtytuł po pkt. 17 otrzymuje brzmienie: "OBOWIĄZKI AUTORYZOWANEGO DORADCY ZWIĄZANE Z OFERTĄ PRYWATNĄ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT";

9) śródtytuł po pkt. 20 otrzymuje brzmienie: "DODATKOWE INFORMACJE SPORZĄDZANE PRZEZ AUTORYZOWANEGO DORADCĘ W ZWIĄZKU Z WPROWADZANIEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT";

10) w pkt. 32 ppkt 2) otrzymuje brzmienie: "2) Autoryzowany Doradca nie wprowadził w ciągu dwóch kolejnych lat kalendarzowych instrumentów finansowych żadnego emitenta do obrotu w alternatywnym systemie,". § 2 Tekst jednolity dokumentu "Autoryzowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu", uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Zmiany, o których mowa w § 1, wchodzą w życie po upływie 14 dniu od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu.

d3y66an

Załącznik do Uchwały Nr 440/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 września 2009 r.

AUTORYZOWANY DORADCA W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

KRYTERIA UZYSKANIA STATUSU AUTORYZOWANEGO DORADCY

 1. Niniejszy dokument określa: 1) wymogi jakie musi spełniać podmiot ubiegający się o wpis na listę Autoryzowanych Doradców oraz zasady dokonywania tego wpisu, o których mowa w § 18 ust. 8 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), 2) zadania Autoryzowanego Doradcy oraz zasady współpracy z Organizatorem Alternatywnego Systemu, 3) przypadki, w których może nastąpić zawieszenie prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie lub skreślenie go z listy Autoryzowanych Doradców.
 1. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym dokumencie są rozumiane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
 1. Organizator Alternatywnego Systemu prowadzi odrębnie listę Autoryzowanych Doradców (zwaną dalej "Listą") na rynku NewConnect oraz na Catalyst. Z zastrzeżeniem pkt. 5 i 5a, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o wpisaniu danego podmiotu odpowiednio na Listę na rynku NewConnect lub na Listę na Catalyst albo o jego wpisaniu na obie Listy.
 1. Na Listę może być wpisana firma inwestycyjna lub inny podmiot świadczący usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne lub audyt finansowy pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w niniejszym dokumencie, jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu podmiot ten daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy. Na Listę może być wpisany również podmiot wykonujący swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Wpisu na Listę dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu ubiegającego się o wpis, którego wzór może określić Organizator Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem pkt. 5a. Wnioskodawca może ubiegać się odrębnie o wpis na Listę na rynku NewConnect lub na Listę na Catalyst albo równocześnie o wpis na obie Listy.
d3y66an

5a. W przypadku podmiotu wpisanego na jedną z List, wpisu na drugą Listę dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia tego podmiotu o zamiarze wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy w nowym zakresie oraz zobowiązania do przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących odpowiednio na rynku NewConnect albo na Catalyst (w zależności od tego, na którą Listę dany podmiot ma zostać wpisany).

 1. Wniosek powinien zawierać w szczególności: 1) informacje o prowadzonej działalności oraz informacje na temat doświadczenia i kwalifikacji wnioskodawcy lub osób nim zarządzających, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w zakresie działalności związanej z obrotem instrumentami finansowymi, 2) informację o planowanych działaniach w zakresie pozyskiwania nowych emitentów, 3) informację na temat struktury organizacyjnej i władzach wnioskodawcy, 4) informację o strukturze własnościowej wnioskodawcy, 5) wskazanie osoby uprawnionej do bezpośrednich roboczych kontaktów z Organizatorem Alternatywnego Systemu.
 1. Do wniosku powinny być dołączone: 1) odpowiednie dokumenty (lub ich odpisy) określające status prawny wnioskodawcy takie jak statut, akt założycielski, umowa spółki, 2) wypis z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, 3) kopia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, jeżeli wnioskodawca takie posiada, 4) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy działalności wnioskodawcy, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek jego sporządzenia, 5) pisemne oświadczenia, że wnioskodawca lub osoby nim zarządzające nie były uznane prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi albo za inne przestępstwa związane z obrotem gospodarczym w szczególności określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie o giełdach towarowych, 6) pisemne oświadczenie, że wedle jego najlepszej wiedzy przeciwko wnioskodawcy lub osobom nim zarządzającym nie toczą się żadne postępowania administracyjne ani karne w zakresie ich działalności gospodarczej, 7) pisemne oświadczenie, że wnioskodawca na bieżąco reguluje swoje zobowiązania oraz, że na dzień złożenia wniosku oraz w okresie 12 miesięcy przed tą datą nie zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego, 8) stosowne pełnomocnictwa, jeżeli są wymagane.
 1. Do wniosku wnioskodawca dołącza ponadto zobowiązanie do: 1) przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie, 2) niezwłocznego informowania Organizatora Alternatywnego Systemu o wszelkich istotnych zmianach informacji dołączonych do wniosku, 3) niezwłocznego informowania Organizatora Alternatywnego Systemu o wszelkich istotnych zdarzeniach lub okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy, 4) współdziałania z Organizatorem Alternatywnego Systemu na rzecz rozwoju alternatywnego systemu obrotu, w tym poszukiwania nowych emitentów, 5) przekazywania Organizatorowi Alternatywnego Systemu corocznych sprawozdań z wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy.
 1. W celu rozpatrzenia wniosku oraz dokonania jego prawidłowej oceny Organizator Alternatywnego Systemu może żądać przedstawienia przez wnioskodawcę lub osoby nim zarządzające innych, niż określone w pkt. 6 - 8, informacji, wyjaśnień lub dokumentów.
 1. W przypadku, gdy wniosek o wpis na Listę składa członek giełdy, Organizator Alternatywnego Systemu wpisuje go na Listę po spełnieniu warunków określonych w pkt. 6 ppkt. 2) oraz pkt. 8.
 1. Jeżeli wnioskodawcą o wpis na Listę jest Firma Partnerska GPW - Lider Rynku Pierwotnego lub Firma Partnerska GPW dla MSP, Organizator Alternatywnego Systemu wpisuje go na Listę po spełnieniu warunków określonych w pkt. 6 - 8.
d3y66an

ROLA I ZADANIA AUTORYZOWANEGO DORADCY

 1. Autoryzowany Doradca zobowiązany jest do: 1) badania, czy sporządzenie dokumentu informacyjnego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu danych instrumentów finansowych nastąpiło zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, 2) złożenia oświadczenia, że dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz że według jego najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mu przez emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami, 3) badania, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie, oraz złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia, 4) współdziałania z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, 5) bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie.
 1. Autoryzowany Doradca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu przygotowanie emitenta i jego władz do funkcjonowania w alternatywnym systemie obrotu. Autoryzowany Doradca wyznacza co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za opiekę nad emitentem, na rzecz którego świadczy swoje usługi.
 1. Uznając zasadność wprowadzenia instrumentów finansowych danego emitenta do alternatywnego systemu, Autoryzowany Doradca powinien posiadać odpowiednią wiedzę na temat emitenta, prowadzonej przez niego działalności oraz uwarunkowań właściwych dla danego sektora, w którym swoją działalność prowadzi emitent.
 1. Autoryzowany Doradca wskazuje emitentowi na zasadność opracowania w spółce odpowiednich regulacji i procedur, których wdrożenie umożliwi emitentowi prawidłowe funkcjonowanie w alternatywnym systemie i jednocześnie da rękojmię wypełniania przez emitenta wymogów przewidzianych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.
 1. Autoryzowany Doradca pomaga wybrać prawidłowe mechanizmy wdrażania wypracowanych regulacji i procedur na potrzeby funkcjonowania emitenta w alternatywnym systemie.
 1. Autoryzowany Doradca pomaga emitentowi w prawidłowej interpretacji obowiązujących w alternatywnym systemie zasad ładu korporacyjnego.
d3y66an

OBOWIĄZKI AUTORYZOWANEGO DORADCY ZWIĄZANE Z OFERTĄ PRYWATNĄ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT

 1. Autoryzowany Doradca powinien zapewnić, aby emitent lub akcjonariusz dokonując oferty niepublicznej instrumentów finansowych, w związku z zamiarem ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, przekazał podmiotom, do których kieruje propozycję nabycia tych instrumentów, dokument zawierający co najmniej następujące informacje określone w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: 1) informacje określone w § 7 (Czynniki ryzyka), 2) informacje określone w § 9 (Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu), 3) informacje określone w § 10 (Dane o emitencie), 4) informacje określone w § 11 (Sprawozdania finansowe), 5) informacje określone w § 12 pkt 1 (Odpis z właściwego dla emitenta rejestru), 6) informacje określone w § 12 pkt 2 (Ujednolicony aktualny tekst statutu emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd).
 1. Autoryzowany Doradca powinien zapewnić aby dokument, o którym mowa w pkt. 18, został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu dla sporządzenia dokumentu informacyjnego.
 1. Autoryzowany Doradca powinien zapewnić, aby emitent lub akcjonariusz prezentując dokument, o którym mowa w pkt. 18, przekazał podmiotom, do których kieruje propozycję nabycia instrumentów nim objętych, informację, że: 1) dokument ten nie stanowi dokumentu informacyjnego w rozumieniu przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz że jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Organizatora Alternatywnego Systemu; 2) dokument ten może różnić się pod względem formy lub treści od przyszłego dokumentu informacyjnego (w rozumieniu przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu) sporządzanego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych będących przedmiotem oferty niepublicznej do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

DODATKOWE INFORMACJE SPORZĄDZANE PRZEZ AUTORYZOWANEGO DORADCĘ W ZWIĄZKU Z WPROWADZANIEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT

 1. W przypadku, gdy wnioskiem o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu objęte są akcje będące w okresie ostatnich 6 miesięcy przedmiotem oferty niepublicznej, dokonanej przez emitenta lub akcjonariusza, Autoryzowany Doradca zobowiązany jest sporządzić, w formie odrębnego dokumentu, informację o przebiegu tej oferty (Raport z Oferty Prywatnej).
 1. Autoryzowany Doradca zobowiązany jest zapewnić, aby emitent złożył Raport z Oferty Prywatnej do Organizatora Alternatywnego Systemu najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wprowadzenie akcji będących przedmiotem tej oferty do alternatywnego systemu obrotu.
 1. Raport z Oferty Prywatnej powinien zawierać w szczególności następujące informacje: 1) liczbę oferowanych akcji ogółem, wraz ze wskazaniem ich serii; 2) sposób ustalenia i wysokość ceny emisyjnej (ceny sprzedaży), a w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy ceną sprzedaży (cenami sprzedaży) a ceną emisyjną (cenami emisyjnymi), albo określenia różnych cen emisyjnych dla akcji tego samego rodzaju w odstępie czasu nieprzekraczającym 3 miesięcy - dokładne wyjaśnienie przyczyn wystąpienia tych różnic; 3) szczegółowy opis sposobu identyfikacji potencjalnych adresatów oferty oraz zasad wyboru podmiotów, do których skierowano propozycję nabycia akcji, a także opis sposobu ich informowania o ofercie i o treści oferty; 4) informację, czy oferta została skierowana do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o ofercie, w szczególności do inwestorów wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 tej ustawy; 5) termin przeprowadzenia oferty; 6) liczbę podmiotów, do których skierowano propozycję nabycia akcji; 7) liczbę podmiotów, którzy odpowiedzieli na propozycję nabycia akcji, 8) liczbę podmiotów, którym przydzielono akcje; 9) listę podmiotów, do których skierowano propozycję nabycia akcji oraz podmiotów, które nabyły oferowane akcje, z wyłączeniem ich danych osobowych/nazwy/firmy, w tym: a) liczbę akcji oferowanych danemu podmiotowi i liczbę akcji nabytych przez ten podmiot, b) wskazanie, czy dany podmiot jest osobą fizyczną, osobą prawną, czy jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, c) wskazanie czy dany podmiot, jest podmiotem powiązanym z emitentem lub akcjonariuszem dokonującym oferty; d) zasady oferowania oraz przydziału podmiotom, o których mowa powyżej, określonej liczby akcji, wraz z uzasadnieniem; 10) informacje o wszelkich innych okolicznościach, które w ocenie Autoryzowanego Doradcy były istotne dla przebiegu i zamknięcia oferty.
 1. Przez podmioty powiązane, o których mowa w pkt. 23 ppkt 9) lit. c), rozumie się: 1) emitenta oraz osoby zarządzające i nadzorujące emitenta lub akcjonariusza dokonującego oferty, a także osoby najbliższe tych osób tj. ich małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu; 2) Autoryzowanego Doradcę, osoby zarządzające i nadzorujące Autoryzowanego Doradcy oraz jego pracowników, a także osoby najbliższe tych osób w rozumieniu ppkt. 1); 3) podmiot dominujący, w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie, wobec emitenta, akcjonariusza dokonującego oferty lub wobec Autoryzowanego Doradcy, 4) podmiot zależny, w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie, od emitenta, akcjonariusza dokonującego oferty lub od Autoryzowanego Doradcy.
 1. Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić prawo wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy w stosunku do danej spółki albo skreślić Autoryzowanego Doradcę z Listy w przypadku: 1) powzięcia na podstawie posiadanych informacji uzasadnionych wątpliwości, że Raport z Oferty Prywatnej nie przedstawia wymaganych informacji w sposób rzetelny i pełny, lub 2) uznania, że na podstawie Raportu z Oferty Prywatnej lub w związku z jego treścią: a) zachodzą uzasadnione wątpliwości co do zgodności przeprowadzenia oferty z przepisami prawa lub regulacjami obowiązującymi w alternatywnym systemie, lub b) zachodzą uzasadnione wątpliwości, że sposób przeprowadzenia oferty lub jej warunki mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo obrotu akcjami objętymi tą ofertą w alternatywnym systemie obrotu.
 1. Organizator Alternatywnego Systemu może uznać, w przypadkach określonych w pkt. 25, a także w przypadku niezłożenia przez emitenta Raportu z Oferty Prywatnej w terminie określonym w pkt. 22, że zachodzi przesłanka wyrażenia sprzeciwu wobec wprowadzenia akcji objętych ofertą niepubliczną do alternatywnego systemu obrotu, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

WSPÓŁPRACA AUTORYZOWANEGO DORADCY Z ORGANIZATOREM ALTERNATYWNEGO SYSTEMU W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI

 1. Autoryzowany Doradca zapewnia Organizatorowi Alternatywnego Systemu możliwość stałego kontaktu i swoją dyspozycyjność.
 1. W celu weryfikacji czy działalność Autoryzowanego Doradcy prowadzona jest zgodnie z regulacjami alternatywnego systemu, zobowiązany on jest na żądanie Organizatora Alternatywnego Systemu, przekazać mu we wskazanym czasie i formie wszelkie wymagane dokumenty z zapewnieniem, że materiały te sporządzone zostały z jego najlepszą wiedzą, są rzetelne i nie wprowadzają w błąd.
 1. Autoryzowany Doradca informuje Organizatora Alternatywnego Systemu w każdym przypadku powzięcia informacji o naruszeniu, bądź podejrzeniu naruszenia, przez emitenta Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
 1. Autoryzowany Doradca zobowiązany jest do przechowywania przez okres co najmniej 3 lat dokumentacji świadczącej o prowadzonym doradztwie na rzecz emitenta.
 1. Corocznie do 15 stycznia Autoryzowany Doradca przekazuje Organizatorowi Alternatywnego Systemu sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy. W sprawozdaniu przedstawiane są informacje dotyczące działań jakie prowadził on w charakterze Autoryzowanego Doradcy w danym okresie sprawozdawczym. Pierwszy raport zostanie przekazany do dnia 15 stycznia 2008 roku.

POZBAWIENIE STATUSU AUTORYZOWANEGO DORADCY

 1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 25 i pkt. 37, Organizator Alternatywnego Systemu może podjąć decyzję o skreśleniu Autoryzowanego Doradcy z Listy w przypadku gdy: 1) Autoryzowany Doradca złoży wniosek o skreślenie z Listy, 2) Autoryzowany Doradca nie wprowadził w ciągu dwóch kolejnych lat kalendarzowych instrumentów finansowych żadnego emitenta do obrotu w alternatywnym systemie, 3) Autoryzowany Doradca lub osoby nim zarządzające zostały skazane prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo określone w pkt 7 ppkt 5), 4) Autoryzowany Doradca naruszył zakaz określony w pkt. 36 niniejszego dokumentu.
 1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 25 i pkt. 37, Organizator Alternatywnego Systemu może podjąć decyzję o zawieszeniu prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie albo o skreśleniu Autoryzowanego Doradcy z Listy, w przypadku gdy: 1) Autoryzowany Doradca narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie lub nie wywiązuje się z zobowiązań złożonych wraz z wnioskiem, 2) Autoryzowany Doradca podejmuje działania mogące naruszyć bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników tego obrotu, 3) Autoryzowany Doradca podejmuje działania mogące naruszyć dobre imię lub wizerunek Organizatora Alternatywnego Systemu - w zależności od oceny przez Organizatora Alternatywnego Systemu stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia obowiązkom przez Autoryzowanego Doradcę.
 1. Organizator Alternatywnego Systemu może podjąć decyzję o zawieszeniu prawa Autoryzowanego Doradcy do działania w alternatywnym systemie również w przypadku, gdy przeciwko Autoryzowanemu Doradcy lub osobom nim zarządzającym zostało wszczęte (i) postępowanie karne w związku z przestępstwami określonymi w pkt. 7 ppkt. 5) lub (ii) postępowanie administracyjne lub karne w zakresie prowadzenia ich działalności gospodarczej.
 1. Organizator Alternatywnego Systemu podejmując decyzję o zawieszeniu może wyznaczyć Autoryzowanemu Doradcy termin na zaprzestanie nieprawidłowych działań.
 1. Autoryzowany Doradca nie może w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu instrumentów finansowych spółki, dla której wykonuje zadania Autoryzowanego Doradcy, zbywać akcji tej spółki, jeżeli: 1) jest inwestorem kwalifikowanym będącym podmiotem dominującym wobec tej spółki, lub 2) spółka ta nie zamieściła w publicznym dokumencie informacyjnym lub w dokumencie informacyjnym sprawozdania finansowego, zbadanego przez biegłego rewidenta, za rok obrotowy obejmujący co najmniej 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.
 1. Jeżeli w okresie 30 dni od dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu akcji spółki, o której mowa w pkt. 36 ppkt 1) lub 2), podmiot dominujący wobec Autoryzowanego Doradcy, posiadający akcje tej spółki w dniu ich pierwszego notowania, dokona ich zbycia, w jednej lub wielu transakcjach, w liczbie odpowiadającej ponad 10% ogólnej liczby głosów w spółce, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić prawo wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy w stosunku do tej spółki albo skreślić Autoryzowanego Doradcę z Listy.

Uchwała Nr 440/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 334/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 maja 2007 r. (z późn. zm.)

§ 1 Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Giełdy oraz § 18 ust. 8 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, iż w dokumencie "Autoryzowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu", przyjętym Uchwałą Nr 334/2007 Zarządu Giełdy z dnia 25 maja 2007 r. (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 11) pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3. Organizator Alternatywnego Systemu prowadzi odrębnie listę Autoryzowanych Doradców (zwaną dalej "Listą") na rynku NewConnect oraz na Catalyst. Z zastrzeżeniem pkt. 5 i 5a, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o wpisaniu danego podmiotu odpowiednio na Listę na rynku NewConnect lub na Listę na Catalyst albo o jego wpisaniu na obie Listy.";

12) pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4. Na Listę może być wpisana firma inwestycyjna lub inny podmiot świadczący usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne lub audyt finansowy pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w niniejszym dokumencie, jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu podmiot ten daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy. Na Listę może być wpisany również podmiot wykonujący swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.";

13) pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5. Wpisu na Listę dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu ubiegającego się o wpis, którego wzór może określić Organizator Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem pkt. 5a. Wnioskodawca może ubiegać się odrębnie o wpis na Listę na rynku NewConnect lub na Listę na Catalyst albo równocześnie o wpis na obie Listy.";

14) po pkt. 5 dodaje się pkt 5a, w brzmieniu: "5a. W przypadku podmiotu wpisanego na jedną z List, wpisu na drugą Listę dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia tego podmiotu o zamiarze wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy w nowym zakresie oraz zobowiązania do przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących odpowiednio na rynku NewConnect albo na Catalyst (w zależności od tego, na którą Listę dany podmiot ma zostać wpisany).";

15) w pkt.6 ppkt 1) otrzymuje brzmienie: "1) informacje o prowadzonej działalności oraz informacje na temat doświadczenia i kwalifikacji wnioskodawcy lub osób nim zarządzających, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w zakresie działalności związanej z obrotem instrumentami finansowymi,";

16) pkt 13 otrzymuje brzmienie: "13. Autoryzowany Doradca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu przygotowanie emitenta i jego władz do funkcjonowania w alternatywnym systemie obrotu. Autoryzowany Doradca wyznacza co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za opiekę nad emitentem, na rzecz którego świadczy swoje usługi.";

17) pkt 16 otrzymuje brzmienie: "16. Autoryzowany Doradca pomaga wybrać prawidłowe mechanizmy wdrażania wypracowanych regulacji i procedur na potrzeby funkcjonowania emitenta w alternatywnym systemie.";

18) śródtytuł po pkt. 17 otrzymuje brzmienie: "OBOWIĄZKI AUTORYZOWANEGO DORADCY ZWIĄZANE Z OFERTĄ PRYWATNĄ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT";

19) śródtytuł po pkt. 20 otrzymuje brzmienie: "DODATKOWE INFORMACJE SPORZĄDZANE PRZEZ AUTORYZOWANEGO DORADCĘ W ZWIĄZKU Z WPROWADZANIEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT";

20) w pkt. 32 ppkt 2) otrzymuje brzmienie: "2) Autoryzowany Doradca nie wprowadził w ciągu dwóch kolejnych lat kalendarzowych instrumentów finansowych żadnego emitenta do obrotu w alternatywnym systemie,". § 2 Tekst jednolity dokumentu "Autoryzowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu", uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Zmiany, o których mowa w § 1, wchodzą w życie po upływie 14 dniu od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu.

Załącznik do Uchwały Nr 440/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 września 2009 r.

AUTORYZOWANY DORADCA W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

KRYTERIA UZYSKANIA STATUSU AUTORYZOWANEGO DORADCY

 1. Niniejszy dokument określa: 4) wymogi jakie musi spełniać podmiot ubiegający się o wpis na listę Autoryzowanych Doradców oraz zasady dokonywania tego wpisu, o których mowa w § 18 ust. 8 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), 5) zadania Autoryzowanego Doradcy oraz zasady współpracy z Organizatorem Alternatywnego Systemu, 6) przypadki, w których może nastąpić zawieszenie prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie lub skreślenie go z listy Autoryzowanych Doradców.
 1. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym dokumencie są rozumiane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
 1. Organizator Alternatywnego Systemu prowadzi odrębnie listę Autoryzowanych Doradców (zwaną dalej "Listą") na rynku NewConnect oraz na Catalyst. Z zastrzeżeniem pkt. 5 i 5a, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o wpisaniu danego podmiotu odpowiednio na Listę na rynku NewConnect lub na Listę na Catalyst albo o jego wpisaniu na obie Listy.
 1. Na Listę może być wpisana firma inwestycyjna lub inny podmiot świadczący usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne lub audyt finansowy pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w niniejszym dokumencie, jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu podmiot ten daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy. Na Listę może być wpisany również podmiot wykonujący swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Wpisu na Listę dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu ubiegającego się o wpis, którego wzór może określić Organizator Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem pkt. 5a. Wnioskodawca może ubiegać się odrębnie o wpis na Listę na rynku NewConnect lub na Listę na Catalyst albo równocześnie o wpis na obie Listy.

5a. W przypadku podmiotu wpisanego na jedną z List, wpisu na drugą Listę dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia tego podmiotu o zamiarze wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy w nowym zakresie oraz zobowiązania do przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących odpowiednio na rynku NewConnect albo na Catalyst (w zależności od tego, na którą Listę dany podmiot ma zostać wpisany).

 1. Wniosek powinien zawierać w szczególności: 6) informacje o prowadzonej działalności oraz informacje na temat doświadczenia i kwalifikacji wnioskodawcy lub osób nim zarządzających, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w zakresie działalności związanej z obrotem instrumentami finansowymi, 7) informację o planowanych działaniach w zakresie pozyskiwania nowych emitentów, 8) informację na temat struktury organizacyjnej i władzach wnioskodawcy, 9) informację o strukturze własnościowej wnioskodawcy, 10) wskazanie osoby uprawnionej do bezpośrednich roboczych kontaktów z Organizatorem Alternatywnego Systemu.
 1. Do wniosku powinny być dołączone: 9) odpowiednie dokumenty (lub ich odpisy) określające status prawny wnioskodawcy takie jak statut, akt założycielski, umowa spółki, 10) wypis z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, 11) kopia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, jeżeli wnioskodawca takie posiada, 12) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy działalności wnioskodawcy, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek jego sporządzenia, 13) pisemne oświadczenia, że wnioskodawca lub osoby nim zarządzające nie były uznane prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi albo za inne przestępstwa związane z obrotem gospodarczym w szczególności określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie o giełdach towarowych, 14) pisemne oświadczenie, że wedle jego najlepszej wiedzy przeciwko wnioskodawcy lub osobom nim zarządzającym nie toczą się żadne postępowania administracyjne ani karne w zakresie ich działalności gospodarczej, 15) pisemne oświadczenie, że wnioskodawca na bieżąco reguluje swoje zobowiązania oraz, że na dzień złożenia wniosku oraz w okresie 12 miesięcy przed tą datą nie zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego, 16) stosowne pełnomocnictwa, jeżeli są wymagane.
 1. Do wniosku wnioskodawca dołącza ponadto zobowiązanie do: 6) przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie, 7) niezwłocznego informowania Organizatora Alternatywnego Systemu o wszelkich istotnych zmianach informacji dołączonych do wniosku, 8) niezwłocznego informowania Organizatora Alternatywnego Systemu o wszelkich istotnych zdarzeniach lub okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy, 9) współdziałania z Organizatorem Alternatywnego Systemu na rzecz rozwoju alternatywnego systemu obrotu, w tym poszukiwania nowych emitentów, 10) przekazywania Organizatorowi Alternatywnego Systemu corocznych sprawozdań z wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy.
 1. W celu rozpatrzenia wniosku oraz dokonania jego prawidłowej oceny Organizator Alternatywnego Systemu może żądać przedstawienia przez wnioskodawcę lub osoby nim zarządzające innych, niż określone w pkt. 6 - 8, informacji, wyjaśnień lub dokumentów.
 1. W przypadku, gdy wniosek o wpis na Listę składa członek giełdy, Organizator Alternatywnego Systemu wpisuje go na Listę po spełnieniu warunków określonych w pkt. 6 ppkt. 2) oraz pkt. 8.
 1. Jeżeli wnioskodawcą o wpis na Listę jest Firma Partnerska GPW - Lider Rynku Pierwotnego lub Firma Partnerska GPW dla MSP, Organizator Alternatywnego Systemu wpisuje go na Listę po spełnieniu warunków określonych w pkt. 6 - 8.

ROLA I ZADANIA AUTORYZOWANEGO DORADCY

 1. Autoryzowany Doradca zobowiązany jest do: 6) badania, czy sporządzenie dokumentu informacyjnego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu danych instrumentów finansowych nastąpiło zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, 7) złożenia oświadczenia, że dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz że według jego najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mu przez emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami, 8) badania, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie, oraz złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia, 9) współdziałania z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, 10) bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie.
 1. Autoryzowany Doradca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu przygotowanie emitenta i jego władz do funkcjonowania w alternatywnym systemie obrotu. Autoryzowany Doradca wyznacza co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za opiekę nad emitentem, na rzecz którego świadczy swoje usługi.
 1. Uznając zasadność wprowadzenia instrumentów finansowych danego emitenta do alternatywnego systemu, Autoryzowany Doradca powinien posiadać odpowiednią wiedzę na temat emitenta, prowadzonej przez niego działalności oraz uwarunkowań właściwych dla danego sektora, w którym swoją działalność prowadzi emitent.
 1. Autoryzowany Doradca wskazuje emitentowi na zasadność opracowania w spółce odpowiednich regulacji i procedur, których wdrożenie umożliwi emitentowi prawidłowe funkcjonowanie w alternatywnym systemie i jednocześnie da rękojmię wypełniania przez emitenta wymogów przewidzianych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.
 1. Autoryzowany Doradca pomaga wybrać prawidłowe mechanizmy wdrażania wypracowanych regulacji i procedur na potrzeby funkcjonowania emitenta w alternatywnym systemie.
 1. Autoryzowany Doradca pomaga emitentowi w prawidłowej interpretacji obowiązujących w alternatywnym systemie zasad ładu korporacyjnego.

OBOWIĄZKI AUTORYZOWANEGO DORADCY ZWIĄZANE Z OFERTĄ PRYWATNĄ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT

 1. Autoryzowany Doradca powinien zapewnić, aby emitent lub akcjonariusz dokonując oferty niepublicznej instrumentów finansowych, w związku z zamiarem ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, przekazał podmiotom, do których kieruje propozycję nabycia tych instrumentów, dokument zawierający co najmniej następujące informacje określone w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: 7) informacje określone w § 7 (Czynniki ryzyka), 8) informacje określone w § 9 (Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu), 9) informacje określone w § 10 (Dane o emitencie), 10) informacje określone w § 11 (Sprawozdania finansowe), 11) informacje określone w § 12 pkt 1 (Odpis z właściwego dla emitenta rejestru), 12) informacje określone w § 12 pkt 2 (Ujednolicony aktualny tekst statutu emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd).
 1. Autoryzowany Doradca powinien zapewnić aby dokument, o którym mowa w pkt. 18, został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu dla sporządzenia dokumentu informacyjnego.
 1. Autoryzowany Doradca powinien zapewnić, aby emitent lub akcjonariusz prezentując dokument, o którym mowa w pkt. 18, przekazał podmiotom, do których kieruje propozycję nabycia instrumentów nim objętych, informację, że: 3) dokument ten nie stanowi dokumentu informacyjnego w rozumieniu przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz że jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Organizatora Alternatywnego Systemu; 4) dokument ten może różnić się pod względem formy lub treści od przyszłego dokumentu informacyjnego (w rozumieniu przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu) sporządzanego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych będących przedmiotem oferty niepublicznej do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

DODATKOWE INFORMACJE SPORZĄDZANE PRZEZ AUTORYZOWANEGO DORADCĘ W ZWIĄZKU Z WPROWADZANIEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT

 1. W przypadku, gdy wnioskiem o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu objęte są akcje będące w okresie ostatnich 6 miesięcy przedmiotem oferty niepublicznej, dokonanej przez emitenta lub akcjonariusza, Autoryzowany Doradca zobowiązany jest sporządzić, w formie odrębnego dokumentu, informację o przebiegu tej oferty (Raport z Oferty Prywatnej).
 1. Autoryzowany Doradca zobowiązany jest zapewnić, aby emitent złożył Raport z Oferty Prywatnej do Organizatora Alternatywnego Systemu najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wprowadzenie akcji będących przedmiotem tej oferty do alternatywnego systemu obrotu.
 1. Raport z Oferty Prywatnej powinien zawierać w szczególności następujące informacje: 11) liczbę oferowanych akcji ogółem, wraz ze wskazaniem ich serii; 12) sposób ustalenia i wysokość ceny emisyjnej (ceny sprzedaży), a w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy ceną sprzedaży (cenami sprzedaży) a ceną emisyjną (cenami emisyjnymi), albo określenia różnych cen emisyjnych dla akcji tego samego rodzaju w odstępie czasu nieprzekraczającym 3 miesięcy - dokładne wyjaśnienie przyczyn wystąpienia tych różnic; 13) szczegółowy opis sposobu identyfikacji potencjalnych adresatów oferty oraz zasad wyboru podmiotów, do których skierowano propozycję nabycia akcji, a także opis sposobu ich informowania o ofercie i o treści oferty; 14) informację, czy oferta została skierowana do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o ofercie, w szczególności do inwestorów wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 tej ustawy; 15) termin przeprowadzenia oferty; 16) liczbę podmiotów, do których skierowano propozycję nabycia akcji; 17) liczbę podmiotów, którzy odpowiedzieli na propozycję nabycia akcji, 18) liczbę podmiotów, którym przydzielono akcje; 19) listę podmiotów, do których skierowano propozycję nabycia akcji oraz podmiotów, które nabyły oferowane akcje, z wyłączeniem ich danych osobowych/nazwy/firmy, w tym: e) liczbę akcji oferowanych danemu podmiotowi i liczbę akcji nabytych przez ten podmiot, f) wskazanie, czy dany podmiot jest osobą fizyczną, osobą prawną, czy jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, g) wskazanie czy dany podmiot, jest podmiotem powiązanym z emitentem lub akcjonariuszem dokonującym oferty; h) zasady oferowania oraz przydziału podmiotom, o których mowa powyżej, określonej liczby akcji, wraz z uzasadnieniem; 20) informacje o wszelkich innych okolicznościach, które w ocenie Autoryzowanego Doradcy były istotne dla przebiegu i zamknięcia oferty.
 1. Przez podmioty powiązane, o których mowa w pkt. 23 ppkt 9) lit. c), rozumie się: 5) emitenta oraz osoby zarządzające i nadzorujące emitenta lub akcjonariusza dokonującego oferty, a także osoby najbliższe tych osób tj. ich małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu; 6) Autoryzowanego Doradcę, osoby zarządzające i nadzorujące Autoryzowanego Doradcy oraz jego pracowników, a także osoby najbliższe tych osób w rozumieniu ppkt. 1); 7) podmiot dominujący, w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie, wobec emitenta, akcjonariusza dokonującego oferty lub wobec Autoryzowanego Doradcy, 8) podmiot zależny, w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie, od emitenta, akcjonariusza dokonującego oferty lub od Autoryzowanego Doradcy.
 1. Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić prawo wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy w stosunku do danej spółki albo skreślić Autoryzowanego Doradcę z Listy w przypadku: 3) powzięcia na podstawie posiadanych informacji uzasadnionych wątpliwości, że Raport z Oferty Prywatnej nie przedstawia wymaganych informacji w sposób rzetelny i pełny, lub 4) uznania, że na podstawie Raportu z Oferty Prywatnej lub w związku z jego treścią: c) zachodzą uzasadnione wątpliwości co do zgodności przeprowadzenia oferty z przepisami prawa lub regulacjami obowiązującymi w alternatywnym systemie, lub d) zachodzą uzasadnione wątpliwości, że sposób przeprowadzenia oferty lub jej warunki mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo obrotu akcjami objętymi tą ofertą w alternatywnym systemie obrotu.
 1. Organizator Alternatywnego Systemu może uznać, w przypadkach określonych w pkt. 25, a także w przypadku niezłożenia przez emitenta Raportu z Oferty Prywatnej w terminie określonym w pkt. 22, że zachodzi przesłanka wyrażenia sprzeciwu wobec wprowadzenia akcji objętych ofertą niepubliczną do alternatywnego systemu obrotu, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

WSPÓŁPRACA AUTORYZOWANEGO DORADCY Z ORGANIZATOREM ALTERNATYWNEGO SYSTEMU W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI

 1. Autoryzowany Doradca zapewnia Organizatorowi Alternatywnego Systemu możliwość stałego kontaktu i swoją dyspozycyjność.
 1. W celu weryfikacji czy działalność Autoryzowanego Doradcy prowadzona jest zgodnie z regulacjami alternatywnego systemu, zobowiązany on jest na żądanie Organizatora Alternatywnego Systemu, przekazać mu we wskazanym czasie i formie wszelkie wymagane dokumenty z zapewnieniem, że materiały te sporządzone zostały z jego najlepszą wiedzą, są rzetelne i nie wprowadzają w błąd.
 1. Autoryzowany Doradca informuje Organizatora Alternatywnego Systemu w każdym przypadku powzięcia informacji o naruszeniu, bądź podejrzeniu naruszenia, przez emitenta Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
 1. Autoryzowany Doradca zobowiązany jest do przechowywania przez okres co najmniej 3 lat dokumentacji świadczącej o prowadzonym doradztwie na rzecz emitenta.
 1. Corocznie do 15 stycznia Autoryzowany Doradca przekazuje Organizatorowi Alternatywnego Systemu sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy. W sprawozdaniu przedstawiane są informacje dotyczące działań jakie prowadził on w charakterze Autoryzowanego Doradcy w danym okresie sprawozdawczym. Pierwszy raport zostanie przekazany do dnia 15 stycznia 2008 roku.

POZBAWIENIE STATUSU AUTORYZOWANEGO DORADCY

 1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 25 i pkt. 37, Organizator Alternatywnego Systemu może podjąć decyzję o skreśleniu Autoryzowanego Doradcy z Listy w przypadku gdy: 5) Autoryzowany Doradca złoży wniosek o skreślenie z Listy, 6) Autoryzowany Doradca nie wprowadził w ciągu dwóch kolejnych lat kalendarzowych instrumentów finansowych żadnego emitenta do obrotu w alternatywnym systemie, 7) Autoryzowany Doradca lub osoby nim zarządzające zostały skazane prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo określone w pkt 7 ppkt 5), 8) Autoryzowany Doradca naruszył zakaz określony w pkt. 36 niniejszego dokumentu.
 1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 25 i pkt. 37, Organizator Alternatywnego Systemu może podjąć decyzję o zawieszeniu prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie albo o skreśleniu Autoryzowanego Doradcy z Listy, w przypadku gdy: 4) Autoryzowany Doradca narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie lub nie wywiązuje się z zobowiązań złożonych wraz z wnioskiem, 5) Autoryzowany Doradca podejmuje działania mogące naruszyć bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników tego obrotu, 6) Autoryzowany Doradca podejmuje działania mogące naruszyć dobre imię lub wizerunek Organizatora Alternatywnego Systemu - w zależności od oceny przez Organizatora Alternatywnego Systemu stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia obowiązkom przez Autoryzowanego Doradcę.
 1. Organizator Alternatywnego Systemu może podjąć decyzję o zawieszeniu prawa Autoryzowanego Doradcy do działania w alternatywnym systemie również w przypadku, gdy przeciwko Autoryzowanemu Doradcy lub osobom nim zarządzającym zostało wszczęte (i) postępowanie karne w związku z przestępstwami określonymi w pkt. 7 ppkt. 5) lub (ii) postępowanie administracyjne lub karne w zakresie prowadzenia ich działalności gospodarczej.
 1. Organizator Alternatywnego Systemu podejmując decyzję o zawieszeniu może wyznaczyć Autoryzowanemu Doradcy termin na zaprzestanie nieprawidłowych działań.
 1. Autoryzowany Doradca nie może w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu instrumentów finansowych spółki, dla której wykonuje zadania Autoryzowanego Doradcy, zbywać akcji tej spółki, jeżeli: 3) jest inwestorem kwalifikowanym będącym podmiotem dominującym wobec tej spółki, lub 4) spółka ta nie zamieściła w publicznym dokumencie informacyjnym lub w dokumencie informacyjnym sprawozdania finansowego, zbadanego przez biegłego rewidenta, za rok obrotowy obejmujący co najmniej 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.
 1. Jeżeli w okresie 30 dni od dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu akcji spółki, o której mowa w pkt. 36 ppkt 1) lub 2), podmiot dominujący wobec Autoryzowanego Doradcy, posiadający akcje tej spółki w dniu ich pierwszego notowania, dokona ich zbycia, w jednej lub wielu transakcjach, w liczbie odpowiadającej ponad 10% ogólnej liczby głosów w spółce, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić prawo wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy w stosunku do tej spółki albo skreślić Autoryzowanego Doradcę z Listy.

kom amp/

d3y66an

Podziel się opinią

Share
d3y66an
d3y66an