Trwa ładowanie...
dmnnfws
espi

GRAJEWO - Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki (27/2012)

GRAJEWO - Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki (27/2012)
Share
dmnnfws

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka") informuje, że z dniem 10.04.2012 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Jochen Schapka. Pan Jochen Schapka (urodzony w 1971 r.) posiada wyższe wykształcenie prawnicze, na listę adwokatów został wpisany w roku 2001. Swoją karierę zawodową zaczynał w dziale prawnym spółki Löblein GmbH. Od lipca 2005 r. Pan Jochen Schapka pracuje dla grupy Pfleiderer AG, w której jest zastępcą Dyrektora Działu Prawnego. Pan Jochen Schapka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Appointment of member of Company’s Supervisory Board RB 27/12 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. in Grajewo (hereinafter the „Company” informs on appointing on 10.04.2012 Mr Jochen Schapka to the Company’s Supervisory Board. Mr Jochen Schapka (born in 1971) has a law degree and was admitted to the bar in 2001. He started his professional career in the legal department of Löblein GmbH. Since July 2005 Mr Jochen Schapka has been working for Pfleiderer AG Group, where he is deputy Head of Corporate Unit Legal Affairs. Mr Jochen Schapka is not engaged in any activities competitive to the business of the Company. He is not a partner in any partnership under civil law or another type of partnership, or a member of a governing body of an incorporated company or any other legal entity which would conduct activities competitive to the Issuer’s business. Mr Jochen Schapka has not been entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the National Court Register Act. Pursuant
to the Regulation of the Polish Council of Ministers on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009 (Dz. U. No. 33, item 259). 10.04.2012 | |

dmnnfws

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PFLEIDERER GRAJEWO SA
(pełna nazwa emitenta)
GRAJEWO Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
19-203 Grajewo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiórowa 1
(ulica) (numer)
086 272 96 00 086 272 39 83
(telefon) (fax)
grajewo@pfleiderer.pl www.pfleiderer.pl
(e-mail) (www)
719-10-00-479 450093817
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Rafał Karcz Członek Zarządu
2012-04-10 Agnieszka Kabus Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmnnfws

Podziel się opinią

Share
dmnnfws
dmnnfws