Trwa ładowanie...
d3zbrn5

GRAJEWO - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

GRAJEWO - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
d3zbrn5
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-01-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 789 943 1 725 231 428 873 416 712
Zysk na działalności operacyjnej 153 238 136 205 36 716 32 899
Zysk przed opodatkowaniem 60 588 38 747 14 517 9 359
Zysk / strata netto 48 935 21 734 11 725 5 250
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 56 140 33 208 13 451 8 021
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 234 571 175 404 56 204 36 047
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -34 771 -33 602 -8 331 -8 425
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -192111 -142 084 -46 030 -27 689
Przepływy pieniężne netto, razem 7 689 -282 1 842 -68
Aktywa, razem 1 819 373 1 935 970 445 030 438 320
Zobowiązania 1 221 866 1 369 489 298 876 310 064
Zobowiązania długoterminowe 225 978 941 509 55 276 213 165
Zobowiązania krótkoterminowe 995 888 427 980 243 601 96 898
Kapitał własny 597 507 566 481 146 154 128 256
Kapitał akcyjny 16 376 16 376 4 006 3 708
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 49 624 000 49 624 000 49 624 000 49 624 000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 49 624 000 49 624 000 49 624 000 49 624 000
Zysk netto zanualizowany przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 56 140 33 208 13 451 8 021
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,13 0,67 0,27 0,16
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)* 1,13 0,67 0,27 0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,04 11,42 2,95 2,58
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,04 11,42 2,95 2,58
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
dane dotyczące skróconego (jednostkowego) sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 725 259 730 081 173 773 176 344
Zysk na działalności operacyjnej 41 418 40 004 9 924 9 663
Zysk przed opodatkowaniem 10 831 49 503 2 595 11 957
Zysk netto 12 003 40 801 2 876 9 855
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 37 219 51 741 8 918 12 498
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 112 904 58 754 27 052 14 191
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -149 784 -109 954 -35 888 -26 558
Przepływy pieniężne netto, razem 339 541 81 131
Aktywa, razem 1 427 664 1 507 764 349 216 341 370
Zobowiązania 890 638 982 741 217 856 222 501
Zobowiązania długoterminowe 30 863 488 421 7 549 110 583
Zobowiązania krótkoterminowe 859 775 494 320 210 306 111 918
Kapitał własny 537 026 525 023 131 360 118 870
Kapitał akcyjny 16 376 16 376 4 006 3 708
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 49 624 000 49 624 000 49 624 000 49 624 000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 49 624 000 49 624 000 49 624 000 49 624 000
Zysk netto zanualizowany 12 003 40 801 2 876 9 855
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)* 0,24 0,82 0,06 0,20
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)* 0,24 0,82 0,06 0,20
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,82 10,58 2,65 2,40
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,82 10,58 2,65 2,40
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
* Wykorzystano wartość zysku zanualizowanego
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK Pfleiderer Grajewo 4Q2012plfinal.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport za IV kw. 2012
GK Pfleiderer Grajewo 4Q2012engfinal.pdf Extended Consolidated Report for Q4 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zbrn5

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | PFLEIDERER GRAJEWO SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRAJEWO | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 19-203 | | Grajewo | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wiórowa | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 086 272 96 00 | | 086 272 39 83 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | grajewo@pfleiderer.pl | | www.pfleiderer.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 719-10-00-479 | | 450093817 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 RAFAŁ KARCZ CZŁONEK ZARZĄDU / DYREKTOR FINANSOWY
2013-02-28 PRZEMYSŁAW JACEK WALCZAK PROKURENT

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zbrn5

Podziel się opinią

Share
d3zbrn5
d3zbrn5