Trwa ładowanie...
d2hhmza

GRAJEWO - Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które o...

GRAJEWO - Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 26.02.2013 r. (10/2013)

Share
d2hhmza

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 26.02.2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 26.02.2013 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana ____. § 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ____. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmian do Statutu Spółki oraz w sprawie uchylenia upoważnienia udzielonego
Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki celem ich umorzenia Na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 28.2 Statutu Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka") Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje: § 1 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchylić przewidziane w art. 9A statutu Spółki upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia w całości lub części prawa poboru emitowanych akcji oraz warrantów subskrypcyjnych przez dotychczasowych akcjonariuszy, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji oraz praw do akcji wyemitowanych w granicach kapitału docelowego, jak również dokonywania zmian w Statucie Spółki w związku z realizacją przez Zarząd Spółki uprawnień o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 2. W ramach realizacji postanowienia ust. 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia
skreślić artykuł 9A Statutu Spółki. 3. Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odstąpić od emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego w artykule 9B Statutu Spółki. 4. W ramach realizacji postanowienia ust. 3 Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia skreślić artykuł 9B Statutu Spółki. 5. Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchylić udzielone Zarządowi Spółki uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2011 roku upoważnienie do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. Wyżej wymieniona uchwała przewidywała nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w ilości maksymalnej 20.524.000. § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem zarejestrowania zmian Statutu wprowadzonych w niniejszej Uchwale w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego dla Spółki. Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 p. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Draft resolutions for the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on February 26th 2013 Current Report 10/2013 Management Board of Pfleiderer Grajewo SA hereby presents draft resolutions for the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on February 26th 2013. RESOLUTION NO. 1 of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo Spolka Akcyjna dated February 26th, 2013 on changes to the composition of the Company’s Supervisory Board. Pursuant to article 385 §1 of commercial companies code and article 17 paragraph 2 of the Company’s statute, the General Shareholders Meeting resolves, as follows: § 1 The General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA hereby resolves to dismiss …………………. from the Company’s Supervisory Board. § 2 The General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA hereby resolves to appoint …………………. to the Company’s Supervisory Board. § 3 The resolution comes into force on the day of its adoption. RESOLUTION NO. 2 of the
Extraordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo Spolka Akcyjna dated February 26th, 2013 on on amendments to the Statue of Company and on cancelling the authorization granted to Management Board of Company to purchase the shares of Company for their redemption Pursuant to article 430, article 444, article 445 and article 447 of commercial companies code and article 28.2 of the Company’s statute, the General Shareholders Meeting resolves, as follows: § 1 1. The General Shareholders Meeting resolves to cancel an authorization of Management Board specified in article 9A of Company’s Statue to increase the share capital of the Company within the limits of authorized capital, with a possibility to deprive of all or portion of preemptive rights towards issued shares and subscription warrants and to apply for dematerialization and admission to a trade on regulated market of the shares and rights to the shares issued within the limits of authorized capital, as well as to amend the Statute of Company
in connection performance by the Management Board of the rights to increase the capital within the limits of authorized capital. 2. In order to perform the provisions of section 1 hereof the General Shareholders Meeting resolves to delete article 9A of the Statute of Company. 3. The General Shareholders Meeting resolves to cancel an issuance of subscription warrants and the conditional increase of share capital of the Company as specified in article 9B of the Statute of Company. 4. In order to perform the provisions of section 3 hereof the General Shareholders Meeting resolves to delete article 9B of the Statute of Company. 5. The General Shareholders Meeting resolves to cancel an authorization granted to Management Board pursuant to the resolution no. 2 of Extraordinary Meeting of Shareholders dated 20 July 2011 to purchase own shares for their redemption. The above resolution provided a purchase by the Company of maximum 20,524,000 own shares for their redemption. § 2 The General Shareholders Meeting
authorizes the Supervisory Board to prepare unified text of the Statute of Company, which shall include the amendments provided by this resolution. § 3 The resolution comes into force on the day of its adoption, subject to a registration of the amendments to the Statute provided herein in the entrepreneurs register of National Court Register maintained for the Company. Pursuant to the Regulation of the Polish Council of Ministers on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009 (Dz. U. No. 33, item 259). 2013-01-31 | |

d2hhmza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PFLEIDERER GRAJEWO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRAJEWO | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 19-203 | | Grajewo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiórowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 086 272 96 00 | | 086 272 39 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | grajewo@pfleiderer.pl | | www.pfleiderer.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 719-10-00-479 | | 450093817 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 RAFAŁ KARCZ CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-31 RADOSŁAW WIERZBICKI CZŁONEK ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hhmza

Podziel się opinią

Share
d2hhmza
d2hhmza