Trwa ładowanie...
d36cx9j
espi

GRAJEWO - Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07 listopad...

GRAJEWO - Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07 listopada 2012 r. (76/2012)
Share
d36cx9j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 76 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07 listopada 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treści uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Gerd Hammerschmidt. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 35 008 176 akcji co stanowi 70,55% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 35 008 176 głosów "za", głosów oddanych "przeciwko" i głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" " nie było. NWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden
sprzeciw. Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Resolution adopted by the Extraordinary General Shareholders Meeting on November 7th, 2012 Current Report No. 76/2012 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. with its seat in Grajewo (hereinafter the „Company”) informs about the contents of the resolution adopted by the Extraordinary General Shareholders Meeting on November 7th, 2012 RESOLUTION NO. 1 of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo Spolka Akcyjna dated November 7, 2012 on changes to the composition of the Company’s Supervisory Board. According to article 385 §1 of commercial companies code and article 17 paragraph 2 of the Company’s statute, the General Shareholders Meeting decides, as follows: §1 The General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA hereby decides to appoint Mr. Gerd Hammerschmidt to the Company’s Supervisory Board. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 1 number of shares used to cast valid votes was 35,008,176 which
constitutes 70,55% of share capital. Number of votes “in favour” 35,008,176, “abstain” – 0 , “against” – 0 . The General Meeting departed from appointment of the Ballot-Counting Committee. No protest was raised to be entered into the minutes during the meeting. Pursuant to the Regulation of the Polish Council of Ministers on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009 (Dz. U. No. 33, item 259). | |

d36cx9j

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PFLEIDERER GRAJEWO SA
(pełna nazwa emitenta)
GRAJEWO Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
19-203 Grajewo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiórowa 1
(ulica) (numer)
086 272 96 00 086 272 39 83
(telefon) (fax)
grajewo@pfleiderer.pl www.pfleiderer.pl
(e-mail) (www)
719-10-00-479 450093817
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 RAFAŁ KARCZ CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-07 RADOSŁAW WIERZBICKI CZŁONEK ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36cx9j

Podziel się opinią

Share
d36cx9j
d36cx9j