Trwa ładowanie...
d1dmw4h

GREMI MEDIA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

GREMI MEDIA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

Share
d1dmw4h
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Dane dot. sprawozdania skonsolidowanego
I.Wynik z tytułu odsetek i prowizji 532 889 128 212
II.Wynik z tytułu licencjonowania własności intelektualnej 1 852 150 446 36
III.Wynik z tytułu świadczenia usług księgowo-administracyjnych 938 - 226 -
IV.Wynik z tytułu działalności operacyjnej 3 321 505 801 121
V.Zysk / strata brutto 278 161 67 38
VI.Zysk/strata netto za rok obrotowy 278 133 67 32
VI.1 Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 278 133 67 32
VI.2 Przypisany akcjonariuszom mniejszościowym - - - -
VII.Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (520) 1 699 (125) 406
VIII.Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - (1 000) - (239)
IX.Środki pieniężne netto z działalności finansowej 544 (1 670) 131 (399)
X.Zmiana stanu środków pienieżnych i ich ekwiwalentów 24 (971) 6 (232)
XI.Suma aktywów 52 731 48 659 12 896 11 665
XII.Zobowiązania długoterminowe 706 643 173 154
XIII.Zobowiązania krótkoterminowe 5 196 2 119 1 271 508
XIV.Kapitał własny ogółem 46 829 45 897 11 452 11 003
XIV.1.Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 46 829 45 897 11 452 11 003
XIV.2.Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych - - - -
XV.Kapitał podstawowy 10 914 10 914 2 669 2 616
XVI.Liczba akcji (w szt.) 4 960 946 4 960 946 4 960 946 4 960 946
XVII.Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,06 0,03 0,01 0,01
XVIII.Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,06 0,03 0,01 0,01
XIX.Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,44 9,25 2,31 2,22
XX.Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,44 9,25 2,31 2,22
Dane dot. sprawozdania jednostkowego
I.Wynik z tytułu odsetek i prowizji 665 1 042 160 249
II.Wynik z tytułu sprzedaży usług księgowo-administracyjnych 1 003 - 242 -
III.Wynik z tytułu działalności operacyjnej 1 667 508 402 121
IV.Zysk / strata brutto 381 224 92 53
V.Zysk / strata netto za rok obrotowy 381 224 92 53
VI.Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (489) 116 (118) 28
VII.Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - (1 000) - (239)
VIII.Środki pieniężne netto z działalności finansowej 424 - 102 -
IX.Zmiana stanu środków pienieżnych i ich ekwiwalentów (65) (884) (16) (211)
X.Suma aktywów 50 766 48 133 12 415 11 539
XI.Zobowiązania długoterminowe - - - -
XII.Zobowiązania krótkoterminowe 1 331 65 325 16
XIII.Kapitał własny ogółem 49 435 48 068 12 090 11 524
XIV.Kapitał podstawowy 10 914 10 914 2 669 2 616
XV.Liczba akcji (w szt.) 4 960 946 4 960 946 4 960 946 4 960 946
XVI.Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,08 0,05 0,02 0,01
XVII.Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,08 0,05 0,02 0,01
XVIII.Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,96 9,69 2,44 2,32
XIX.Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,96 9,69 2,44 2,32
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport skonsolidowany GM IQ2015.pdf Skonsolidowany raport za I kw.2015 Gremi Media S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dmw4h

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-05-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GREMI MEDIA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GREMI MEDIA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-838 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Prosta | | 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (12) 632-13-50 | | (12) 637-71-80 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | gremimedia@gremi.pl | | www.gremimedia.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 954-11-07-984 | | 273038318 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Dariusz Bąk Prezes Zarządu
2015-05-06 Iwona Liszka - Majkowska Wiceprezes Zarządu
2015-05-06 Piotr Łysek Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dmw4h

Podziel się opinią

Share
d1dmw4h
d1dmw4h