Trwa ładowanie...
d3yle7y

GROCLIN - Zmiana umów. (45/2013)

GROCLIN - Zmiana umów. (45/2013)

Share
d3yle7y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GROCLIN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana umów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 11 z dnia 30 listopada 2012 r., nr 02 z dnia 28 lutego 2012 r., nr 13 z dnia 29 listopada 2011 r., nr 12 z dnia 24 października 2011 r., nr 12 z dnia 2 grudnia 2010 r., nr 36 z dnia 23 grudnia 2009 r., nr 35 z dnia 1 grudnia 2009 r., nr 34 z dnia 27 listopada 2009 r., nr 32 z dnia 30 października 2009 r., nr 31 z dnia 30 września 2009 r., nr 14 z dnia 01 kwietnia 2009 r., nr 27 z dnia 30 września 2008 r., nr 23 z dnia 29 września 2006 r., nr 35 z dnia 26 września 2007 r., nr 37 z dnia 27 czerwca 2013 r. informujących o zmianach znaczących umów i zmianach umów, Zarząd Inter Groclin Auto S.A. informuje, że: W związku z kredytami zaciągniętymi przez Inter Groclin Auto S.A. w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, Zarząd Inter Groclin Auto S.A. podpisał aneksy do umów kredytowych: 1) aneks nr 16 z dnia 18 lipca 2013 r. do umowy Nr I CKK/IVPO/1009732336/44/2006 o kredyt obrotowy z dnia 28 września 2006 r. zawartej pomiędzy Inter Groclin Auto S.A. a Bankiem
Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie w wysokości 2.400.000,00 EUR (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy EUR), tj. 10.189.680,00 PLN (słownie: dziesięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100), na podstawie którego skrócono termin spłaty kredytu z dnia 31 lipca 2013 roku na dzień 22 lipca 2013 r., 2) aneks nr 11 z dnia 18 lipca 2013 r. do umowy Nr I CKK/IVPO/1009720900/43/2006 o kredyt inwestycyjny z dnia 28 września 2006 r. zawartej pomiędzy Inter Groclin Auto S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie w wysokości 866.800,00 EUR (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset EUR), tj. 3.680.172.76 PLN (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 76/100), na podstawie którego skrócono termin spłaty kredytu z dnia 31 lipca 2013 roku na 22 lipca 2013 r. Wyżej wymieniona zmiana terminów jest konsekwencją wdrożenia nowego kompleksowego programu finansowania Grupy Kapitałowej, składającego się z
7-letnich kredytów inwestycyjnych i 3-letnich linii obrotowych. Umowy wymienione w pkt. 1 i 2 nie spełniają kryteriów znaczącej umowy w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 44 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yle7y

| | | INTER GROCLIN AUTO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GROCLIN | | Motoryzacyjny (mot) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 64-200 | | Wolsztyn, Karpicko | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Jeziorna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 44 36 100 | | 061 44 36 366 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | groclin@groclin.com.pl | | www.groclin.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 923-002-60-02 | | 970679408 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Zbigniew Drzymała Prezes Zarządu Zbigniew Drzymała
2013-07-19 André Gerstner Wiceprezes Zarządu André Gerstner

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yle7y

Podziel się opinią

Share
d3yle7y
d3yle7y