Trwa ładowanie...
d3jqk6c
espi

GRUPA DUON S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

GRUPA DUON S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
Share
d3jqk6c
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 167 421 76 710 39 774 19 087
EBITDA 6 417 1 574 1 524 392
EBIT 2 665 -1 860 633 -463
Zysk (stratta) przed opodatkowaniem -340 -5 201 -81 -1 294
Zysk (strata) netto -761 -4 916 -181 -1 223
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 394 -8 483 1 519 -2 111
Środki pienieżne netto z działalnosci inwestycyjnej -2 787 -3 623 -662 -901
Środki pieniężne netto z działalnosci finansowej -9 582 9 251 -2 276 2 302
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -5 975 -2 856 -1 419 -711
Aktywa 247 139 277 536 60 076 62 916
Zobowiązania długoterminowe 33 099 43 032 8 046 9 755
Zobowiązania krótkoterminowe 30 975 83 291 7 529 18 882
Kapitał własny 183 064 151 213 44 500 34 279
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 183 064 150 745 44 500 34 173
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 751 5 554 178 1 382
EBITDA -858 -4 353 -204 -1 083
EBIT -1 131 -4 943 -269 -1 230
Zysk (stratta) przed opodatkowaniem -382 -9 867 -91 -2 455
Zysk (strata) netto -429 -9 501 -102 -2 364
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -674 -2 705 -160 -673
Środki pienieżne netto z działalnosci inwestycyjnej -2 553 -10 500 -607 -2 613
Środki pieniężne netto z działalnosci finansowej 3 700 13 287 879 3 306
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 473 82 112 20
Aktywa 188 088 185 647 45 721 42 085
Zobowiązania długoterminowe 3 296 5 298 801 1 201
Zobowiązania krótkoterminowe 1 060 27 332 258 6 196
Kapitał własny 183 731 153 016 44 662 34 688
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 183 731 150 745 44 662 34 173
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny za III kwartał 2012 r..pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy DUON za III kwartał 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012
kwartał / rok
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSFF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSFF
w walucie
data przekazania: 2012-11-07
GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA DUON S.A. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Serdeczna 8
(ulica) (numer)
061 66 41 850 061 66 41 851
(telefon) (fax)
duon@duon.pl www.duon.pl
(e-mail) (www)
526-285-77-50 140118693
(NIP) (REGON)
d3jqk6c

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Mariusz Caliński Prezes Zarządu
2012-11-07 Michał Swół Wiceprezes Zarządu
2012-11-07 Krzysztof Noga Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jqk6c

Podziel się opinią

Share
d3jqk6c
d3jqk6c