Trwa ładowanie...
djyd99u
djyd99u
espi

GRUPA LOTOS - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013

GRUPA LOTOS - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013
Share
djyd99u
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
dane (przekształcone) (przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 21.092.487 24.785.234 4.994.551 5.908.562
Zysk operacyjny 214.392 161.351 50.766 38.465
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (4.993) 198.279 (1.182) 47.268
Zysk netto 63.817 694.149 15.111 165.478
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 63.795 694.154 15.106 165.479
Zysk/(strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym 22 (5) 5 (1)
Całkowite dochody ogółem 41.086 961.398 9.729 229.188
Całkowite dochody ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 41.063 961.415 9.724 229.192
Całkowite dochody ogółem przypisane udziałom niekontrolującym 23 (17) 5 (4)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.095.856 951.411 259.491 226.807
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (449.199) (478.512) (106.367) (114.073)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (218.047) (487.975) (51.632) (116.329)
Przepływy pieniężne netto razem 428.610 (15.076) 101.492 (3.595)
Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 0,49 5,34 0,12 1,27
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 0,49 5,34 0,12 1,27
Stan na 30.09.13 Stan na 31.12.12 Stan na 30.09.13 Stan na 31.12.12
dane (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
(przekształcone) (przekształcone)
Aktywa razem 19.960.958 20.020.907 4.734.236 4.897.243
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 9.102.944 9.061.740 2.158.988 2.216.560
Udziały niekontrolujące 306 699 73 171
Kapitał własny razem 9.103.250 9.062.439 2.159.061 2.216.731
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
dane (przekształcone) (przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 19.754.325 23.327.807 4.677.683 5.561.125
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (236.092) 490.987 (55.905) 117.047
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (41.310) 882.904 (9.782) 210.476
Zysk netto 16.401 769.178 3.884 183.365
Całkowite dochody ogółem (7.709) 1.058.548 (1.825) 252.348
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 804.495 165.905 190.499 39.550
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8.864 116.667 2.099 27.812
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (267.809) (338.908) (63.415) (80.792)
Przepływy pieniężne netto razem 545.550 (56.336) 129.183 (13.430)
Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 0,13 5,92 0,03 1,41
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 0,13 5,92 0,03 1,41
Stan na 30.09.13 Stan na 31.12.12 Stan na 30.09.13 Stan na 31.12.12
(niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
(przekształcone) (przekształcone)
Aktywa razem 15.735.811 15.976.645 3.732.137 3.907.990
Kapitał własny 7.044.644 7.052.353 1.670.812 1.725.051
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitalowej LOTOS za III kwartał 2013 (MSSF).pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2013 roku
Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników za III kwartał 2013.pdf Komentarz Zarządu do wyników za 3 kwartał 2013 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2013
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczośći Finansowej
w walucie
data przekazania: 2013-10-29
GRUPA LOTOS SA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA LOTOS Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-718 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Elbląska 135
(ulica) (numer)
058 3087111 058 3018838
(telefon) (fax)
lotos@grupalotos.pl www.lotos.pl
(e-mail) (www)
5830000960 190541636
(NIP) (REGON)
djyd99u

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu
2013-10-29 Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu
2013-10-29 Marek Sokołowski Wiceprezes Zarządu
2013-10-29 Maciej Szozda Wiceprezes Zarządu
2013-10-29 Zbigniew Paszkowicz Wiceprezes Zarządu
2013-10-29 Tomasz Południewski Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djyd99u

Podziel się opinią

Share
djyd99u
djyd99u