Trwa ładowanie...
d1lqixh
d1lqixh
espi

GRUPA LOTOS - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

GRUPA LOTOS - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010
Share
d1lqixh
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (nie badane) (badane) (nie badane) (badane)
Dane (przekształcone) (przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 19.680.855 14.321.041 4.914.807 3.299.323
Zysk operacyjny 769.104 419.793 192.065 96.713
Zysk przed opodatkowaniem 714.956 1.109.608 178.543 255.635
Zysk netto z działalności kontynuowanej 653.032 911.812 163.079 210.066
Zysk z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom JednostkiDominującej 650.982 900.761 162.567 207.520
Zysk z działalności kontynuowanej przypisany udziałom niekontrolującym 2.050 11.051 512 2.546
Całkowite dochody ogółem 658.641 928.661 164.479 213.948
Całkowity dochód przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 656.552 908.083 163.958 209.207
Całkowity dochód przypisany udziałom niekontrolującym 2.089 20.578 522 4.741
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 903.519 694.498 225.632 160.000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1.058.323) (3.339.669) (264.290) (769.403)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 439.525 2.155.844 109.761 496.670
Przepływy pieniężne netto razem 282.765 (486.988) 70.614 (112.194)
Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) 5,01 7,44 1,25 1,71
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) - - - -
stan na 31.12.10 stan na 31.12.09 stan na 31.12.10 stan na 31.12.09
(nie badane) (badane) (nie badane) (badane)
Dane (przekształcone) (przekształcone)
Aktywa razem 17.708.565 15.225.952 4.471.521 3.706.234
Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 7.478.921 6.809.393 1.888.473 1.657.513
Udziały niekontrolujące 14.588 36.752 3.684 8.946
Kapitały własne razem 7.493.509 6.846.145 1.892.157 1.666.459
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego w tys. zł. w tys. zł. w tys. EUR w tys. EUR
4 kwartały 4 kwartały 4 kwartały 4 kwartały
narastająco narastająco narastająco narastająco
okres od 01.01.10 okres od 01.01.09 okres od 01.01.10 okres od 01.01.09
do 31.12.10 do 31.12.09 do 31.12.10 do 31.12.09
(nie badane) (badane) (nie badane) (badane)
Dane (przekształcone) (przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 18.124.645 12.696.912 4.526.182 2.925.151
Zysk operacyjny 314.163 108 78.454 25
Zysk przed opodatkowaniem 526.994 701.871 131.604 161.699
Zysk z działalności kontynuowanej 472.312 591.327 117.948 136.232
Całkowite dochody ogółem 472.312 591.327 117.948 136.232
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 281.169 (25.753) 70.215 (5.933)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (407.432) (2.409.365) (101.746) (555.076)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 401.581 2.124.441 100.285 489.435
Przepływy pieniężne netto razem 272.370 (309.495) 68.018 (71.302)
Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) 3,64 4,88 0,91 1,12
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) - - - -
stan na 31.12.10 stan na 31.12.09 stan na 31.12.10 stan na 31.12.09
(nie badane) (badane) (nie badane) (badane)
(przekształcone) (przekształcone)
Aktywa razem 14.685.743 12.559.630 3.708.240 3.057.210
Kapitały własne 5.952.411 5.480.099 1.503.020 1.333.942
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
MSSF4Q2010_GKGLSA.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 i 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 roku
Komentarz Zarzadu GLSA do wynikow za 4Q2010.pdf Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników za IV kwartał 2010

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2011-02-15
GRUPA LOTOS SA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA LOTOS Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-718 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Elbląska 135
(ulica) (numer)
058 3087111 058 3018838
(telefon) (fax)
lotos@grupalotos.pl www.lotos.pl
(e-mail) (www)
5830000960 190541636
(NIP) (REGON)
d1lqixh

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu
2011-02-15 Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu
2011-02-15 Marek Sokołowski Wiceprezes Zarządu
2011-02-15 Maciej Szozda Wiceprezes Zarządu
2011-02-15 Tomasz Południewski Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1lqixh

Podziel się opinią

Share
d1lqixh
d1lqixh