Trwa ładowanie...
d3192cx
d3192cx
espi

GRUPA LOTOS - Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. (10/2015)

GRUPA LOTOS - Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. (10/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3192cx

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA LOTOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk ? Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 1 czerwca 2015 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2014. 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014. 7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2014. 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2014. 9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2014. 10. Pokrycie straty netto Spółki za rok 2014. 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 13. Likwidacja Funduszu Celowego na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych. 14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. 15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Pozostałe
informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załączeniu. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ZWZ Grupy LOTOS SA 2015_Informacje dodatkowe.pdf | Informacje dodatkowe | | | | | | | | | |
| | ZWZ Grupy LOTOS SA 2015_Wzor pelnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA LOTOS SA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA LOTOS Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-718 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Elbląska 135
(ulica) (numer)
058 3087111 058 3018838
(telefon) (fax)
lotos@grupalotos.pl www.lotos.pl
(e-mail) (www)
5830000960 190541636
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu
2015-05-05 Maciej Szozda Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3192cx

Podziel się opinią

Share
d3192cx
d3192cx