Trwa ładowanie...
d1sig7l
espi

GRUPA LOTOS - Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami grupy kapit...

GRUPA LOTOS - Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami grupy kapitałowej ADM (2/2013)
Share
d1sig7l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA LOTOS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami grupy kapitałowej ADM | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W okresie od 15.01.2012r. do 15.01.2013r. Grupa LOTOS zawarła ze spółkami grupy kapitałowej ADM umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 745 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS. 15.01.2013r. Grupa LOTOS oraz ADM Malbork S.A. z siedzibą w Malborku podpisały aneks do umowy z 24.02.2012r., której przedmiotem jest zakup biokomponentu ? estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych. Aneks przedłużył obowiązywanie umowy do 31.12.2013r., a jej szacunkowa wartość w okresie 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wynosi 285 mln zł. (największa pod względem wartości spośród umów ze spółkami grupy kapitałowej ADM). Szacunkowa wysokość kar umownych wynosi 43 mln zł. Umowa zawiera zapisy, które przewidują możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar. Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA LOTOS SA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA LOTOS Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-718 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Elbląska 135
(ulica) (numer)
058 3087111 058 3018838
(telefon) (fax)
lotos@grupalotos.pl www.lotos.pl
(e-mail) (www)
5830000960 190541636
(NIP) (REGON)
d1sig7l

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu
2013-01-15 Maciej Szozda Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1sig7l

Podziel się opinią

Share
d1sig7l
d1sig7l