Trwa ładowanie...
dw75cr0
dw75cr0
espi

GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego walnego Zgromadzenia na dzień 1.07.2013 ...

GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego walnego Zgromadzenia na dzień 1.07.2013 r. (1/2013)
Share
dw75cr0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego walnego Zgromadzenia na dzień 1.07.2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "Grupa Prawno-Finansowa CAUSA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000296734, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 1.07.2013 r. o godz. 15:00 w siedzibie Spółki. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjecie uchwał w sprawie: a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r. b. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. c.
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za 2012 r. d. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r., e. przeznaczenie zysku Spółki za rok 2012. f. wyrażenia zgodny na zbycie przedsiębiorstwa. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawarty został w treści załącznika do niniejszego Raportu | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o ZWZ na dzień 1.07.13 r..pdf | | | | | | | | | | |
| | Formularz pozwalajacy na wykonywanie prawa glosu przez pelnomocnika na ZWZA w dniu 1.07.2013 r..pdf | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał ZWZ 1.07.13 r..pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Piotr Szalbierz Prezes Zarząd
2013-06-04 Janusz Piejko V-ce Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dw75cr0

Podziel się opinią

Share
dw75cr0
dw75cr0