Trwa ładowanie...
deot9gd
espi

GTC - Informacja o nabyciu akcji GTC przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny i zwiększeniu stanu pos...

GTC - Informacja o nabyciu akcji GTC przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny i zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki (45/2012)

Share
deot9gd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GTC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o nabyciu akcji GTC przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny i zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("GTC" lub "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 26 listopada 2012 r. otrzymał zawiadomienie od ING Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") o zwiększeniu stanu posiadania akcji GTC o co najmniej 2% liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, w wyniku nabycia akcji GTC w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie rozliczonych w dniu 20 listopada 2012 roku, na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 47.837.600 akcji Spółki, co stanowi 14,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 14,98% kapitału zakładowego Spółki. Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 47.537.600 akcji Spółki stanowiących 14,88% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 14,88% kapitału zakładowego GTC. Ponadto Fundusz poinformował, że nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki, zaś celem
nabycia akcji spółki jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu. Podstawa prawna: Art. 70 w związku z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., z późn. zm. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Information on acquisition of GTC’s shares by ING Otwarty Fundusz Emerytalny and an increase of its shareholding in the Company The Management Board of Globe Trade Centre S.A. (“GTC” or the “Company”) hereby informs that it received information on 26 November 2012 from ING Otwarty Fundusz Emerytalny with its registered seat in Warsaw (the “Fund”), that it increased its shareholding in GTC which will increase the number of votes that the Fund may exercise at the Company’s general meeting by at least 2%. Based on the information provided in the notice, in result of the acquisition of the GTC’s shares in transactions executed on the Warsaw Stock Exchange and settled on 20 November 2012, in the securities account of the Fund there are 47,837,600 shares in the Company which constitute 14.98% of the total votes at the General Meeting of the Shareholders and 14.98% of the share capital of GTC. Prior to the acquisition of the rights to shares, the Fund held 47,537,600 shares in the Company which
constituted 14.88% of the overall number of votes at the Company’s general meeting and 14.88% of the share capital in GTC. Additionally, the Fund informed that it could not rule out any increase or decrease of the number of shares held thereby, depending on market conditions and the Company’s results, while the objective of purchasing the Company’s shares is to invest the Fund’s resources within the scope of the Fund’s investment-related activities. Legal basis: Article 70 in connection with Article 69 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies dated 29 July 2005, as amended. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

deot9gd

| | | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GTC | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołoska | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 606 07 00 | | 022 606 04 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gtc@gtc.com.pl | | www.gtc.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-00-25-113 | | 012374369 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-26 Witold Zatoński Członek Zarządu Witold Zatoński
2012-11-26 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

deot9gd

Podziel się opinią

Share
deot9gd
deot9gd