Trwa ładowanie...
d2clv2z

GTC - Ustalenie ceny emisyjnej i liczy akcji serii K (32/2015)

GTC - Ustalenie ceny emisyjnej i liczy akcji serii K (32/2015)

Share
d2clv2z

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GTC | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustalenie ceny emisyjnej i liczy akcji serii K | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO. Zarząd Globe Trade Centre S.A. (?Spółka?) niniejszym informuje, że cena emisyjna akcji serii K została ustalona na poziomie 5,47 zł (pięć złotych 47/100) za jedną akcję W rezultacie, liczba Akcji Serii K, które mają być przedmiotem emisji, wyniesie 108.906.190 zaś liczba Akcji Serii K, które mają być przedmiotem emisji, wyniesie 108.906.190. Zarząd Spółki informuje, że w dniu 3 września 2015 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych
akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 10 września 2015 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki (?Uchwała o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego?) (?Akcje Serii K?) na poziomie 5,47 zł (pięć złotych 47/100) za jedna akcję. Ponadto Zarząd Spółki postanowił skorzystać z upoważnienia, o którym mowa w §2 ust. 1 lit. (a) Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego. W rezultacie, liczba Akcji Serii K, które mają być przedmiotem emisji, wyniesie 108.906.190. W następstwie powyższego, jedno jednostkowe prawo poboru będzie uprawniało do objęcia z pierwszeństwem około 0,3100000020495 Akcji Serii K; a tym samym więcej posiadanych jednostkowych praw poboru uprawniać będzie do objęcia z pierwszeństwem odpowiedniej wielokrotności około
0,3100000020495 Akcji Serii K. W dniu 4 września 2015 r. została podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd: (i) liczby akcji nowej emisji na 108.906.190 Akcji Serii K; oraz (ii) ceny emisyjnej Akcji Serii K na poziomie 5,47 zł (pięć złotych 47/100) za jedną Akcję Serii K. Zgodnie z Uchwałą o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego dniem prawa poboru jest 10 września 2015 r. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną Akcji Serii K oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 351.310.288 jednostkowych praw poboru Akcji Serii K, praw do Akcji Serii K oraz Akcji Serii K do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Prospekt?) został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 września 2015 r. Niniejszy materiał stanowi wykonanie obowiązków informacyjnych, którym podlega Globe Trade Centre S.A. (?Spółka?), ma charakter wyłącznie informacyjny i promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić
podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Prospekt (?Prospekt?) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany. Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (www.gtc.com.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział ? Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl) oraz Ipopema Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl). Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty, sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów
wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami (?Ustawa o Papierach Wartościowych?), ani przepisów żadnego stanu, oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych. Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. W szczególności niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Subject: Determination of the issue price and number of the series K shares NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, OR INTO, THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR PROHIBITED BY LAW. The management board of Globe Trade Centre S.A. (the “Company”) hereby announces that the issue price of the series K shares has been determined at the level of PLN 5.47 (five zlotys and 47/100) each and consequently the number of shares in the issue was determined at 108,906,190 Series K shares. The management board of the Company announces that on 3 September 2015 it adopted a resolution regarding the determination of the issue price of the series K shares, which will be issued pursuant to resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of the Company dated 30 June 2015 regarding the increase of the Company’s share capital by way of the issuance of ordinary bearer
shares, the conduct of a public offering of newly issued shares, the setting of the record date for pre-emptive rights related to the newly issued shares for 10 September 2015, the dematerialization and the seeking of the admission and introduction to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange of the pre-emptive rights, the rights to shares and newly-issued shares, and on amending the Company’s statute (the “Resolution on the Share Capital Increase”) (the “Series K Shares”), at the level of PLN 5.47 (five zlotys and 47/100) each. Moreover, the management board of the Company resolved to exercise the right provided for in §2, section 1(a) of the Resolution on the Share Capital Increase. Consequently, the number of the Series K Shares to be issued is 108,906,190. As a result of the above, one individual pre-emptive right will entitle the holder thereof to approximately 0.3100000020495 of one Series K Share; therefore, more individual pre-emptive rights will entitle their holder to
subscribe for a relevant multiple of approximately 0.3100000020495 of one Series K Share. On 4 September 2015, the supervisory board of the Company adopted a resolution regarding the granting of consent for the determination by the management board of: (i) the amount of shares to be issued as 108,906,190 Series K Shares; and (ii) the issue price for the Series K Shares at the level of PLN 5.47 (five zloty and 47/100) per one Series K Share. Pursuant to the Resolution on the Share Capital Increase, the record date is 10 September 2015. A prospectus prepared in connection with the offering of the Series K Shares and the application for the admission and introduction of 351,310,288 individual pre-emptive rights to the Series K Shares, the rights to the Series K Shares and the Series K Shares to trading on the main market of the Warsaw Stock Exchange (the “Prospectus”) was approved by the Polish Financial Supervision Authority on 4 September 2015. The material set forth herein constitutes the fulfillment of the
applicable disclosure obligations of Globe Trade Centre S.A. (the “Company”), is for information and promotional purposes only and under no circumstances shall constitute the basis for any decision to invest in the securities of the Company. The prospectus (the “Prospectus”) prepared in connection with the public offering of the Company’s securities in Poland (as well as the seeking of the admission and introduction thereof to trading on the main market of the Warsaw Stock Exchange) is the sole legally binding offering document containing information on the Company and the offering of the Company’s securities in Poland. The Prospectus was approved by the Polish Financial Supervision Commission, will be published and may be obtained from the website of the Company (www.gtc.com.pl) and, in addition, for informational purposes only, on the websites of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl) and Ipopema Securities S.A.
(www.ipopemasecurities.pl). The material set forth herein is for informational and promotional purposes only and does not constitute an offer of securities for sale in the United States or any other jurisdiction. The Company’s securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or the laws of any state, and may only be offered or sold within the United States under an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state laws. No public offering of the Company’s securities will be made in the United States. It may be unlawful to distribute this document in certain jurisdictions. In particular this document is not for distribution in Canada, Japan or Australia. The information in this document does not constitute an offer of securities for sale. | | |
| | | | |

d2clv2z

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GTC | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wołoska | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 606 07 00 | | 022 606 04 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | gtc@gtc.com.pl | | www.gtc.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 527-00-25-113 | | 012374369 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel
2015-09-04 Thomas Kurzmann Prezes Zarządu Thomas Kurzmann

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2clv2z

Podziel się opinią

Share
d2clv2z
d2clv2z