Trwa ładowanie...
d4exd3o
d4exd3o
espi

GTC - Zawiadomienie o nabyciu akcji powodującym przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na w...

GTC - Zawiadomienie o nabyciu akcji powodującym przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Globe Trade Centre S.A. (28/2012)
Share
d4exd3o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GTC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o nabyciu akcji powodującym przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Globe Trade Centre S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("GTC" lub "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 13 czerwca 2012 r. otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" ("Fundusz") o nabyciu akcji GTC powodującym przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z treścią ww. zawiadomienia Fundusz, wypełniając obowiązki wynikające z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.), poinformował Spółkę, że w wyniku przeprowadzonej w dniu 31 maja 2012 r. transakcji kupna akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie posiada 14.857.380 akcji Spółki stanowiących 6,77% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 14.857.380 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,77% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z treścią zawiadomienia, przed nabyciem opisanym powyżej Fundusz posiadał 10.703.520 akcji Spółki stanowiących 4,88% kapitału zakładowego i uprawniających do 10.703.520 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 4,88% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Podstawa prawna: art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Notification of a purchase of shares resulting in the crossing of the threshold of 5% of the votes at the general meeting of shareholders of Globe Trade Centre S.A. The management board of Globe Trade Centre S.A. ("GTC" or the "Company") hereby announces that on 13 June 2012 it received a notification from Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., acting on behalf of Otwarty Fundusz Emerytalny PZU “Złota Jesień” (the “Fund”), regarding a purchase of shares in the Company resulting in the crossing of the 5% threshold of the votes at the general meeting of the shareholders of the Company. According to this notification, the Fund informed the Company, pursuant to Article 69 Section 1 Item 1of the act dated 29 July 2005 on public offering and the conditions for the introduction of financial instruments to an organized trading system, and on public companies (unified text: Journal of Laws 2009, No. 185, Item 1439, as amended), that as a result of a purchase of shares in the Company made on 31 May 2012 on
the Warsaw Stock Exchange, it currently holds 14,857,380 shares in the Company representing 6.77% of the Company’s share capital and entitling it to 14,857,380 votes at the general meeting of the shareholders of the Company representing 6.77% of the total number of votes. According to the notification, prior to the acquisition described above, the Fund owned 10,703,520 shares in the Company representing 4.88% of its share capital and entitling it to 10,703,520 votes at the general meeting of the shareholders of the Company representing 4.88% of the total number of votes. Legal grounds: Article 70 of the act dated 29 July 2005 on public offering and the conditions for the introduction of financial instruments to an organized trading system, and on public companies (unified text: Journal of Laws 2009, No. 185, Item 1439, as amended). | |

d4exd3o

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GLOBE TRADE CENTRE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
GTC Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-675 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołoska 5
(ulica) (numer)
022 606 07 00 022 606 04 10
(telefon) (fax)
gtc@gtc.com.pl www.gtc.com.pl
(e-mail) (www)
527-00-25-113 012374369
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Witold Zatoński Członek Zarządu
2012-06-13 Mariusz Kozłowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4exd3o

Podziel się opinią

Share
d4exd3o
d4exd3o