Trwa ładowanie...
d2m4x6u

HANDLOWY - Raport roczny R 2014

HANDLOWY - Raport roczny R 2014

Share
d2m4x6u
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody z tytułu odsetek 1 478 451 1 627 970 352 911 386 599
Przychody z tytułu opłat i prowizji 662 203 676 415 158 070 160 630
Zysk brutto 1 187 691 1 173 316 283 506 278 631
Zysk netto 971 423 934 782 231 882 221 986
Całkowite dochody 1 061 579 634 013 253 402 150 561
Zmiana stanu środków pieniężnych 612 687 (413 634) 146 250 (98 227)
Aktywa razem 49 603 377 44 961 757 11 637 702 10 841 473
Zobowiązania wobec banków 5 004 190 6 172 957 1 174 059 1 488 464
Zobowiązania wobec klientów 29 803 545 26 634 357 6 992 362 6 422 250
Kapitał własny 7 348 585 7 221 222 1 724 089 1 741 228
Kapitał zakładowy 522 638 522 638 122 619 126 022
Liczba akcji (w szt.) 130 659 600 130 659 600 130 659 600 130 659 600
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 56,24 55,27 13,19 13,33
Współczynnik wypłacalności (w %) 17,2 17,0 17,2 17,0
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,43 7,15 1,77 1,70
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/EUR) 7,43 7,15 1,77 1,70
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)* 7,43 7,15 1,74 1,72
Przedstawione wskaźniki dotyczą odpowiednio: zadeklarowanej dywidendy z podziału zysku za 2014 rok oraz wypłaconej w 2014 roku dywidendy z podziału zysku za 2013 rok. *Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro: pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej wg średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2014 roku – 4,2623 zł (na dzień 31 grudnia 2013 roku: 4,1472 zł); pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca 2014 roku – 4,1893 zł (2013 roku: 4,2110 zł).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1 opinia i raport PWC_2014.pdf Opinia i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku.
2 list prezesa_2014.pdf Pismo Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
3 sprawozdanie finansowe_2014.pdf Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku.
4 sprawozdanie z dzialalnosci_2014.pdf Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2014 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2m4x6u

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HANDLOWY | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-923 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | SENATORSKA | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 657-72-00 | | (22) 657-75-80 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | listybh@citigroup.com | | www.citibankhandlowy.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-030-02-91 | | 000013037 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Sławomir S. Sikora Prezes Zarządu
2015-03-13 Brendan Carney Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Maciej Kropidłowski Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Barbara Sobala Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Witold Zieliński Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy
2015-03-13 Iwona Dudzińska Członek Zarządu
2015-03-13 Czesław Piasek Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2m4x6u

Podziel się opinią

Share
d2m4x6u
d2m4x6u