Trwa ładowanie...
d3e6wdz

HANDLOWY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

HANDLOWY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

Share
d3e6wdz
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody z tytułu odsetek 310 074 379 458 74 736 90 576
Przychody z tytułu opłat i prowizji 173 351 186 008 41 782 44 400
Zysk brutto 274 628 308 596 66 193 73 661
Zysk netto 217 037 247 650 52 312 59 113
Całkowite dochody 193 059 219 747 46 533 52 453
Zmiana stanu środków pieniężnych (820 197) 923 876 (197 690) 220 527
Aktywa razem* 47 225 791 49 843 665 11 549 472 11 694 077
Zobowiązania wobec banków* 4 722 242 5 122 576 1 154 865 1 201 834
Zobowiązania wobec klientów* 26 136 184 29 632 598 6 391 828 6 952 255
Kapitał własny 7 603 819 7 527 011 1 859 579 1 804 476
Kapitał zakładowy 522 638 522 638 127 816 125 294
Liczba akcji (w szt.) 130 659 600 130 659 600 130 659 600 130 659 600
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 58,20 57,61 14,23 13,81
Współczynnik wypłacalności (w %)* 17,7 17,5 17,7 17,5
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,66 1,90 0,40 0,45
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/EUR) 1,66 1,90 0,40 0,45
dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody z tytułu odsetek 308 478 376 258 74 352 89 812
Przychody z tytułu opłat i prowizji 159 803 166 900 38 517 39 839
Zysk brutto 269 904 300 828 65 054 71 807
Zysk netto 213 179 240 791 51 382 57 476
Całkowite dochody 190 061 212 720 45 810 50 776
Zmiana stanu środków pieniężnych (820 377) 923 776 (197 734) 220 503
Aktywa razem* 46 922 161 49 603 377 11 475 217 11 637 702
Zobowiązania wobec banków* 4 624 888 5 004 190 1 131 056 1 174 059
Zobowiązania wobec klientów* 26 310 117 29 803 545 6 434 365 6 992 362
Kapitał własny 7 538 646 7 433 942 1 843 640 1 782 164
Kapitał zakładowy 522 638 522 638 127 816 125 294
Liczba akcji (w szt.) 130 659 600 130 659 600 130 659 600 130 659 600
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 57,70 56,90 14,11 13,64
Współczynnik wypłacalności (w %)* 17,4 17,2 17,4 17,2
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,63 1,84 0,39 0,44
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/EUR) 1,63 1,84 0,39 0,44
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)** 7,43 7,15 1,82 1,71
*Porównywalne dane bilansowe według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku. Przedstawione wskaźniki dotyczą odpowiednio: zadeklarowanej dywidendy z podziału zysku za 2014 rok oraz wypłaconej w 2014 roku dywidendy z podziału zysku za 2013 rok. *Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro: pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej wg średniego kursu NBP na dzień 31 marca 2015 roku ? 4,0890 zł (na dzień 31 grudnia 2014 roku: 4,2623 zł; na dzień 31 marca 2014 roku: 4,1713 zł); pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca I kwartału 2015 roku ? 4,1489 zł (I kwartału 2014 roku: 4,1894 zł).
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny za I kw 2015.pdf SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3e6wdz

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-05-08 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HANDLOWY | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-923 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | SENATORSKA | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 657-72-00 | | (22) 657-75-80 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | listybh@citigroup.com | | www.citibankhandlowy.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-030-02-91 | | 000013037 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-07 Jarosław Łazik Z-ca Dyrektora Departamentu Sprawozdawczości Finansowej i Kontroli
2015-05-07 Witold Zieliński Wiceprezes Zarządu Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3e6wdz

Podziel się opinią

Share
d3e6wdz
d3e6wdz