Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

HAWE - Podpisanie umowy znaczącej przez Otwarte Mazowieckie Sieci Szerokopasmowe z Alcatel-Lucent...

HAWE - Podpisanie umowy znaczącej przez Otwarte Mazowieckie Sieci Szerokopasmowe z Alcatel-Lucent Polska związanej z Projektem Internet dla Mazowsza. (RB-45/2013) (45/2013)
Share
d4662i3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy znaczącej przez Otwarte Mazowieckie Sieci Szerokopasmowe z Alcatel-Lucent Polska związanej z Projektem Internet dla Mazowsza. (RB-45/2013) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym (tj. 19 czerwca 2013 roku) spółką zależna Otwarte Mazowieckie Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "OMSS") zawarła ze spółką Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "ALU") umowę podwykonawczą (dalej "Umowa Podwykonawcza", "Umowa"), której przedmiotem jest wykonywanie przez ALU budowy infrastruktury światłowodowej w przypadku zawarcia przez OMSS umowy z zamawiającym (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zm.) (dalej "Umowa PPP"), którym jest Województwo Mazowieckie (dalej "Zamawiający"). Umowa Podwykonawcza przewiduje realizację projektu Szerokopasmowej Sieci Polski Wschodniej w Województwie Mazowieckim, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym Rb ? 42/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku (dalej "Projekt"). Zgodnie z postanowieniami Umowy Podwykonawczej ALU wykona w fazie Design & Build
prace polegające na zaprojektowaniu i budowie aktywnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Warunki finansowe przewidziane w Umowie Podwykonawczej nie odbiegają od warunków rynkowych. Umowa Podwykonawcza przewiduje możliwość nałożenia na strony kar umownych o wartości, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości Umowy, które nie odbiegają od typowych przypadków zawartych w tego typu umowach. Umowa Podwykonawcza podpisana została z zastrzeżeniem warunku zawieszającego w postaci podpisania przez OMSS Umowy PPP z Zamawiającym w przedmiocie realizacji Projektu. Kryterium uznania za znaczącą umowę jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539); § 5 ust.1 pkt. 3) w zw. § 9 oraz w zw. z § 2 ust. 1 pkt 44)
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Franciszka Nullo 2
(ulica) (numer)
022 501 55 00 022 501 55 01
(telefon) (fax)
info@hawesa.pl www.hawesa.pl
(e-mail) (www)
527-23-80-580 015197353
(NIP) (REGON)
d4662i3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Dariusz Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu
2013-06-20 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3