Trwa ładowanie...
d2cxa80

HAWE - Przekazanie do publicznej informacji opóźnionej informacji o zawarciu warunkowego umowy in...

HAWE - Przekazanie do publicznej informacji opóźnionej informacji o zawarciu warunkowego umowy inwestycyjnej (RB-76/2013) (76/2013)

Share
d2cxa80

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 76 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekazanie do publicznej informacji opóźnionej informacji o zawarciu warunkowego umowy inwestycyjnej (RB-76/2013) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm) oraz § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 476). Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 24 lipca 2013 roku do Komisji Nadzoru Finansowego przekazał informację o następującej treści: Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje niniejszym Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu wykonania obowiązku, o którym mowa
w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1539)(dalej "Ustawa") w odniesieniu do informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji KCSP Spółki Akcyjnej. Zarząd Spółki informuje o zawarciu w dniu 23 lipca 2013 roku zobowiązującej umowy sprzedaży akcji, zgodnie z którą Pan Bartłomiej Gawron oraz PLATINUM NEW TECHNOLOGY S.A. jako sprzedający zobowiązali się sprzedać na rzecz Spółki, a Spółka zobowiązała się kupić od sprzedających, 5.540.000 akcji KCSP S.A. (dalej "Akcje") o wartości nominalnej 0,15 (słownie: piętnaście groszy) złotych każda (dalej "Zobowiązująca Umowa Sprzedaży Akcji") za cenę 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych za Akcję i łączną cenę 554.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych. Strony Zobowiązującej Umowy Sprzedaży Akcji uzależniły zawarcie umowy rozporządzającej
przenoszącej własność Akcji od spełnienia następujących warunków zawieszających: (i) wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego KCSP S.A. w związku z emisją Akcji serii E oraz zmiany Statutu KCSP S.A. w powyższym zakresie, (ii) uzyskania satysfakcjonującego dla Spółki wyniku analizy Due Diligence dotyczącej KCSP S.A., (iii) uzyskania przez strony Zobowiązującej Umowy Sprzedaży Akcji wszelkich zgód korporacyjnych niezbędnych do zawarcia i wykonania Zobowiązującej Umowy Sprzedaży Akcji oraz umów rozporządzających oraz (iv) uzyskania wszelkich zgód, pozwoleń lub zezwoleń wymaganych przepisami prawa niezbędnych do zawarcia i wykonania Zobowiązującej Umowy Sprzedaży Akcji oraz umowy rozporządzającej. W wypadku, gdy jakikolwiek z powyższych warunków zawieszających nie ziści się w terminie do dnia przypadającego na 2 (dwa) miesiące od daty zawarcia Zobowiązującej Umowy Sprzedaży Akcji, Spółce oraz każdemu ze sprzedających przysługiwać będzie prawo odstąpienia od Zobowiązującej Umowy
Sprzedaży. Tym samym należy uznać za spełniony, warunek dopuszczenia możliwości opóźnienia informacji wskazany w §2 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476)(dalej "Rozporządzenie"). Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki poprzez negatywne wpłynięcie na przebieg lub wynik prowadzonych negocjacji, co wypełnia dyspozycje art. 57 Ustawy w zw. z §2 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia. Treść ww. informacji poufnej, Spółka przekaże do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego nie później niż do dnia 30 września 2013 roku. Spółka wskazuje, iż opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, oraz że zapewni zachowanie poufności treści
powyższej informacji poufnej do chwili jej przekazania do publicznej wiadomości. W ocenie Zarządu Spółki podanie wyżej opisanej informacji, mogło naruszyć słuszny interes Spółki, o czym Zarząd Spółki informował Komisję Nadzoru Finansowego. Wobec zakończenia procesu negocjacji, Zarząd podjął decyzję o ujawnieniu informacji poufnej. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm) (dalej "Ustawa o ofercie") ? informacje bieżące w zw. art. 57 ust.1 ustawy o ofercie oraz § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 476). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cxa80

| | | HAWE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HAWE | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-486 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Franciszka Nullo | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 501 55 00 | | 022 501 55 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@hawesa.pl | | www.hawesa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-23-80-580 | | 015197353 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Krzysztof Witoń Prezes Zarządu
2013-09-24 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cxa80

Podziel się opinią

Share
d2cxa80
d2cxa80