Trwa ładowanie...
d3vbm2l
espi

HAWE - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

HAWE - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d3vbm2l
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE
Przychody ze sprzedaży 202 847 120 787 48 524 28 601
Zysk brutto na sprzedaży 37 062 59 972 8 866 14 201
Zysk z działalności operacyjnej 25 464 46 856 6 091 11 095
EBITDA 38 054 58 577 9 103 13 871
Zysk przed opodatkowaniem 25 564 49 436 6 115 11 706
Zysk netto 20 374 41 778 4 874 9 893
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 107 237 064 107 237 064 107 237 064 107 237 064
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 0,39 0,05 0,09
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 009 12 717 1 916 3 011
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 915 -18 295 -2 611 -4 332
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 137 -1 363 -2 664 -323
Przepływy pieniężne netto razem -14 043 -6 941 -3 359 -1 644
stan na 30.09.2014 stan na 31.12.2013 stan na 30.09.2014 stan na 31.12.2013
Aktywa obrotowe 132 323 79 290 31 690 19 119
Aktywa trwałe 533 674 529 807 127 811 127 750
Aktywa razem 665 997 609 096 159 501 146 869
Zobowiązania krótkoterminowe 157 250 78 959 37 660 19 039
Zobowiązania długoterminowe 138 301 178 327 33 122 42 999
Zobowiązania razem 295 552 257 287 70 782 62 039
Kapitał własny 370 446 351 810 88 719 84 831
dane dotyczące sprawozdania finansowego HAWE S.A.
Przychody ze sprzedaży 29 444 6 496 7 044 1 538
Zysk brutto na sprzedaży 2 840 3 110 679 736
Zysk z działalności operacyjnej -4 983 -5 013 -1 192 -1 187
EBITDA -4 809 -4 768 -1 150 -1 129
Zysk przed opodatkowaniem -5 008 -5 027 -1 198 -1 190
Zysk netto -4 100 -4 115 -981 -974
Średnioważona ilość akcji (w szt.) 107 237 064 107 237 064 107 237 064 107 237 064
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,04 -0,04 -0,01 -0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 561 8 174 134 1 935
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -866 -10 935 -207 -2 589
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 012 2 845 2 395 674
Przepływy pieniężne netto razem 9 706 84 2 322 20
stan na 30.09.2014 stan na 31.12.2013 stan na 30.09.2014 stan na 31.12.2013
Aktywa obrotowe 25 175 5 028 6 029 1 212
Aktywa trwałe 433 320 440 001 103 777 106 096
Aktywa razem 458 495 445 029 109 806 107 308
Zobowiązania krótkoterminowe 54 071 7 462 12 950 1 799
Zobowiązania długoterminowe 102 29 144 24 7 027
Zobowiązania razem 54 173 36 606 12 974 8 827
Kapitał własny 404 322 408 422 96 832 98 481
Podstawową walutę funkcjonalną środowiska gospodarczego stanowi złoty polski. Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę EUR przyjęto następujące kursy: - przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych za okres bieżący, według kursu 4,1803 PLN/EUR, - przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny, według kursu 4,2231 PLN/EUR, - przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 30 września 2014 roku według kursu 4,1755 PLN/EUR, - przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31 grudnia 2013 roku według kursu 4,1472 PLN/EUR
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK HAWE2014QIIISprawozdanie Finansowe.pdf Sprawozdanie finansowe GK HAWE 3Q 2014
GK HAWE2014QIIIInformacje dodatkowe.pdf Informacje dodatkowe GK HAWE 3Q 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-07
HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-486 Warszwa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Franciszka Nullo 2
(ulica) (numer)
022 501 55 00 022 501 55 01
(telefon) (fax)
info@hawesa.pl www.hawesa.pl
(e-mail) (www)
527 23 80 580 015197353
(NIP) (REGON)
d3vbm2l

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Dariusz Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu
2014-11-07 Dominik Drozdowski Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vbm2l

Podziel się opinią

Share
d3vbm2l
d3vbm2l