Trwa ładowanie...
d4aan5w
d4aan5w
espi

HAWE - Zawarcie umowy poręczenia z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. (RB-78/2010) (78/2010)

HAWE - Zawarcie umowy poręczenia z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. (RB-78/2010) (78/2010)
Share
d4aan5w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 78 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy poręczenia z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. (RB-78/2010) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" lub "HAWE S.A.") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 30 grudnia br.) Spółka zawarła umowę poręczenia (dalej "Poręczenie") z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "ARP").Spółka zawarła powyżej wskazaną umowę poręczenia w związku z udzieleniem przez ARP spółce zależnej HAWE Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej HAWE Telekom) pożyczki na działalność inwestycyjną w kwocie 100 mln zł. O zawarciu umowy pożyczki (dalej "Pożyczka") z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Spółka informowała raportem bieżącym nr 77/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku.Poręczenie obejmuje kwotę do wysokości 150 mln zł i obejmuje wszelkie zobowiązania z tytułu spłaty Pożyczki, w tym z tytułu spłaty kapitału do kwoty 100 mln zł. Poręczenie jest solidarne i nieodwołalne. Poręczenie zostaje udzielone na okres do dnia spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z Pożyczki, tj. do końca roku 2016. Integralną część umowy poręczenia
stanowi oświadczenie HAWE o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego.Przedmiotowa Umowa, choć jest umową znaczącą, nie powoduje zwiększenia łącznej wartości umów zawartych ze spółką zależną HAWE Telekom (spółka ta nie jest stroną umowy). Szczegółowe zestawienia umów zawieranych pomiędzy Spółką a HAWE Telekom przekazywane są przez Spółkę w raportach okresowych.Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku?w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Robert Kwiatkowski Prezes Zarządu
2010-12-30 Tomasz Dera Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4aan5w

Podziel się opinią

Share
d4aan5w
d4aan5w