Trwa ładowanie...
dgv6cqv
espi

HAWE - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2011 roku - porządek, mate...

HAWE - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2011 roku - porządek, materiały (RB-8/2011) (8/2011)

Share
dgv6cqv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2011 roku - porządek, materiały (RB-8/2011) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Chałubińskiego 8,00-613 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121430 ("Spółka"), działając napodstawie art. 400 § 1 w zw. z art. 398 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 32 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 lutego 2011 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 (parter, sala konferencyjna II ).1. Otwarcie Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:a. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,b. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.6. Wolne głosy i
wnioski.7. Zamknięcie Zgromadzenia.Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu.Równocześnie, Zarząd HAWE S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w dniu 21 lutego 2011 roku.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie?informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku?w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | HAWENWZ21-02-2011_ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ HAWE S.A._21022011 | | | | | | | | | |
| | HAWENWZ21-02-2011_projekty uchwal.pdf | Projekty uchwał na NWZ HAWE S.A._21022011 | | | | | | | | | |
| | HAWENWZ21-02-2011wzórpełnomocnictwa_ogólnego.pdf | Wzór pełnomocnictwa ogólnego na NWZ HAWE S.A._21022011 | | | | | | | | | |
| | HAWE_NWZ 21-02-2011_wzórpełnomocnictwazinstrukcją.pdf | Wzór formularza instrukcji do głosowania na NWZ HAWE S.A.21022011 | | | | | | | | | |
| | HAWENWZ21-02-2011oświadczeniekandydatanaczłonka_RN.pdf | Wzór oświadczenia dla kandydata do RN HAWE S.A. na NWZ HAWE S.A._21022011 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgv6cqv

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-24 Krzysztof Rybka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgv6cqv

Podziel się opinią

Share
dgv6cqv
dgv6cqv