Trwa ładowanie...
d3t45d4

HELIO S.A. - Raport półroczny SA-P 2012

HELIO S.A. - Raport półroczny SA-P 2012

Share
d3t45d4
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze / 2011 półrocze / 2012 półrocze / 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 58 202 60 966 14 118 14 136
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 207 3 819 1 020 885
Zysk (strata) brutto 3 297 2 617 800 607
Zysk (strata) netto 2 666 2 111 647 489
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 497 -22 997 -2 546 -5 332
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -229 -1 539 -56 -357
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 963 24 303 2 659 5 635
Przepływy pieniężne netto, razem 237 -233 57 -54
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 86 526 65 783 21 165 15 437
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 43 107 25 030 10 544 5 874
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 093 11 789 2 469 2 767
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 593 12 969 7 972 3 043
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 43 419 40 753 10 621 9 564
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 612 587
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,53 0,42 0,13 0,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,68 8,15 2,12 1,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2012
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2012 obejmujące okres od 2012-07-01 do 2012-12-31
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2011 obejmujące okres od 2011-07-01 do 2011-12-31
data przekazania: 2013-02-28
HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HELIO S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-083 Wyględy
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stołeczna 26
(ulica) (numer)
(0 22) 796 32 16 (0 22) 752 09 21
(telefon) (fax)
helio@helio.pl www.helio.pl
(e-mail) (www)
1181694514 015533555
(NIP) (REGON)
PKF Audyt Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
FALSE Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe TRUE w wersji skróconej FALSE w wersji pełnej
TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych
TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Informacja dodatkowa
TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym
TRUE Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Plik Opis
SA-P_2012-zal1.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
SA-P_2012-zal2.pdf Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Oświadczenie zawarte jest w treści "Oświadczenia Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych".
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu
2013-02-28 Justyna Wąsowicz Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
SA-P_2012-zal4.pdf Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta w pierwszym półroczu roku obrotowego 2012/2013 obejmującym okres od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
482937315893619

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2012 2011 półrocze / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe 27 466 28 109 28 877
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 20 41 70
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 27 164 27 864 28 565
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 282 204 242
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 266 191 222
Inne rozliczenia międzyokresowe 16 13 20
Aktywa obrotowe 59 060 37 674 70 295
Zapasy 19 492 24 693 27 714
Należności krótkoterminowe 38 173 11 439 41 906
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 38 173 11 439 41 906
Inwestycje krótkoterminowe 1 267 1 030 127
Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 267 1 030 127
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 267 1 030 127
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 128 512 548
A k t y w a r a z e m 86 526 65 783 99 172
PASYWA
Kapitał własny 43 419 40 753 41 830
Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 38 253 37 219 37 219
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto 2 666 1 034 2 111
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43 107 25 030 57 342
Rezerwy na zobowiązania 421 272 235
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16 51 26
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 360 162 154
długoterminowa 29 29 26
krótkoterminowa 331 133 128
Pozostałe rezerwy 45 59 55
długoterminowe
krótkoterminowe 45 59 55
Zobowiązania długoterminowe 10 093 11 789 13 265
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 10 093 11 789 13 265
Zobowiązania krótkoterminowe 32 593 12 969 43 842
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 32 523 12 767 43 750
Fundusze specjalne 70 202 92
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 86 526 65 783 99 172
Wartość księgowa 43 419 40 753 41 830
Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,68 8,15 8,37
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2012 2011 półrocze / 2011
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2012 półrocze / 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 58 202 60 966
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 632 12 501
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 44 570 48 465
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 40 937 44 006
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 748 9 986
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 30 189 34 020
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 265 16 960
Koszty sprzedaży 9 838 10 618
Koszty ogólnego zarządu 2 416 2 278
Zysk (strata) ze sprzedaży 5 011 4 064
Pozostałe przychody operacyjne 31 73
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne 31 73
Pozostałe koszty operacyjne 835 318
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 95 129
Inne koszty operacyjne 740 189
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 207 3 819
Przychody finansowe 66 165
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 66 165
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe 976 1 367
Odsetki w tym: 811 1 028
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 165 339
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 297 2 617
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto 3 297 2 617
Podatek dochodowy 631 506
część bieżąca 741 614
część odroczona -110 -108
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto 2 666 2 111
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 2 666 2 111
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 000 000 5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,53 0,42
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2012 2011 półrocze / 2011
Kapitał własny na początek okresu (BO) 40 753 39 719 39 719
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 40 753 39 719 39 719
Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu 37 219 34 924 34 924
Zmiany kapitału zapasowego 1 034 2 295 2 295
zwiększenia (z tytułu) 1 034 2 295 2 295
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 034 2 295 2 295
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu 38 253 37 219 37 219
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 034 2 295 2 295
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 034 2 295 2 295
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 034 2 295 2 295
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 1 034 2 295 2 295
przekazanie na kapitał zapasowy 1 034 2 295 2 295
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
Wynik netto 2 666 1 034 2 111
zysk netto 2 666 1 034 2 111
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 43 419 40 753 41 830
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 43 419 40 753 41 830

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2012 półrocze / 2011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 2 666 2 111
Korekty razem -13 163 -25 108
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 1 005 841
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 745 1 028
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw 147 -13
Zmiana stanu zapasów 5 200 -2 232
Zmiana stanu należności -26 734 -34 118
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 166 9 538
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 308 -152
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -10 497 -22 997
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 0 0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 229 1 539
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 229 1 539
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -229 -1 539
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 13 453 26 728
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 13 453 26 728
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki 2 490 2 425
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 1 692 1 373
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 53 24
Odsetki 745 1 028
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 10 963 24 303
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 237 -233
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 237 -233
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu 1 030 360
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 267 127
o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
SA-P_2012-zal3.pdf Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

d3t45d4

Podziel się opinią

Share
d3t45d4
d3t45d4