Trwa ładowanie...
dzkoc15
espi

HYGIENIKA - Korekta raportu bieżącego nr 48/2014 ? Zawarcie znaczącej umowy (59/2014)

HYGIENIKA - Korekta raportu bieżącego nr 48/2014 ? Zawarcie znaczącej umowy (59/2014)
Share
dzkoc15

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 48/2014 ? Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego 48/2014 Zarząd Spółki niniejszym wskazuje, że w treści przedmiotowego raportu pomyłkowo użyte zostało sformułowanie ? NUMER RAPORTU O ANEKSIE nr 3 z BBRH/2014?, zamiast ?nr 47/2014?. W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje poniżej prawidłową treść raportu bieżącego nr 48/2014: ?Zarząd Hygienika Spółka Akcyjna (dalej Spółka), stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133) (dalej Rozporządzenie), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 85/2013, 26/2014, 32/2014 oraz 47/2014 niniejszym informuje, iż w dniu 21 maja 2014 r. Spółka zawarła z BB Royal Holding SA (dalej BBRH), spółką prawa luksemburskiego z siedzibą w Luxemburgu umowę potrącenia umownego wierzytelności
pieniężnych (dalej Umowa). Przedmiotem Umowy jest dokonane na zasadzie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych potrącenie umowne obejmujące: (i.) wierzytelność Spółki względem BBRH z tytułu zapłaty ceny za 7 548 300 (siedem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych serii I w kapitale zakładowym Spółki (wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku) (dalej Akcje I) objętych zapisem na akcje Spółki złożonym przez BBRH w dniu 21 maja 2014 roku - w wysokości 22 644 900 (dwadzieścia dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset) złotych (dalej Cena za Akcje) oraz (ii.) wierzytelność BBRH względem Spółki z tytułu zapłaty pierwszej transzy ceny (obejmującej 90 % wartości tej ceny, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 47/2014) za 1000 udziałów w kapitale zakładowym Dayli Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (dalej Dayli), nabywanych przez Spółkę na podstawie warunkowej umowy sprzedaży udziałów z
dnia 24 grudnia 2013 roku - w kwocie 22 644 900 (dwadzieścia dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset) złotych (dalej Pierwsza Transza). Zgodnie z postanowieniami Umowy, w wyniku potrącenia Ceny za Akcje z Pierwszą Transzą obie te wierzytelności uległy umorzeniu w całości, przy czym Spółka pozostaje nadal zobowiązana do zapłaty drugiej transzy ceny za udziały Dayli (obejmującej 10 % ceny za te udziały) w wysokości 600 000 euro. Strony Umowy potwierdziły, iż w wyniku potrącenia dokonanego mocą Umowy, Akcje I objęte zapisem złożonym przez BBRH zostały przez BBRH pokryte w całości. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów. Kryterium uznania Umowy za istotną stanowi wartość potrącanych mocą Umowy wierzytelności, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Hygienika.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYGIENIKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
HYGIENIKA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
034 35 15 015 034 35 15 029
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)
dzkoc15

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2014-06-24 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzkoc15

Podziel się opinią

Share
dzkoc15
dzkoc15