Trwa ładowanie...
d2sromv
espi

HYGIENIKA - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zbycia akcji spółki zależnej Mr. House Europe ...

HYGIENIKA - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zbycia akcji spółki zależnej Mr. House Europe S.A. (109/2014)
Share
d2sromv

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 109 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zbycia akcji spółki zależnej Mr. House Europe S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki pod firmą ?Kerdos Group? S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu 21 listopada 2014 r. Spółka podpisała z inwestorem będącym osobą prawną ? spółką kapitałową (dalej Inwestor) list intencyjny (dalej List), mocą którego postanowiono, iż intencją jego stron jest określenie ogólnych warunków, na bazie których Spółka i Inwestor rozważają przeprowadzenie transakcji sprzedaży wydzielonej części działalności operacyjnej Spółki w obszarze produkcji i dystrybucji artykułów higienicznych, w szczególności pieluch (dalej Przedsiębiorstwo). Spółka planuje przeniesienie Przedsiębiorstwa do spółki zależnej Mr. House Europe S.A. (dalej Mr. House), której akcje będą przedmiotem potencjalnej transakcji (dalej Transakcja). W ramach Listu Inwestor złożył wstępną, niewiążącą ofertę przeprowadzenia Transakcji wg wyceny bazującej na aktywach netto Mr. House, warunkując ją m.in. pozytywną weryfikacją założeń biznesowych Inwestora w trakcie procesu due diligence. Zgodnie z treścią
Listu intencją jego stron jest, aby Transakcja przebiegała w sposób następujący: - przeprowadzenie przez Inwestora procesu due diligence Mr. House w terminie 3 tygodni; - złożenie przez Inwestora wiążącej oferty nabycia Mr. House (w terminie 1 tygodnia od zakończenia procesu due diligence); - zawarcie w terminie w terminie do 15 grudnia 2014 r. roku przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Mr. House z ewentualnymi warunkami zawarcia umowy przyrzeczonej (realizacja Transakcji) w postaci (i) zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji (jeśli analiza prawna wykaże konieczność przeprowadzenia takowej procedury), (ii) wniesienia do Mr. House Przedsiębiorstwa oraz (iii) skutecznego przejęcia zobowiązań wobec instytucji finansowych związanych z Przedsiębiorstwem przez Mr. House , w taki sposób, aby Spółka nie ponosiła za nie odpowiedzialności. - Nadto Inwestor zastrzegł, iż przeprowadzenie Transakcji warunkuje m.in. pozytywnym wynikiem badania due diligence, uzgodnieniem pomiędzy stronami dokumentów wymaganych w celu
realizacji Transakcji oraz ewentualną koniecznością uzyskania zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji (jeżeli analiza prawna wykaże konieczność uzyskania takiej zgody). List wygasa automatycznie, jeżeli Inwestor nie złoży oferty wiążącej na zakup akcji Mr. House, do dnia 15 grudnia 2014 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w celu ochrony uzasadnionych interesów Spółki, z uwagi na dobro prowadzonych negocjacji z Inwestorem i ich wynik, tożsamość Inwestora została utajniona na podstawie art. 57 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o czym Spółka poinformowała w dniu dzisiejszym Komisję Nadzoru Finansowego stosownym zawiadomieniem. Spółka przekaże informacje dotyczące tożsamości Inwestora do publicznej wiadomości najpóźniej do dnia 15 grudnia 2014 roku, do którego planowane jest zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Mr. House. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYGIENIKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
HYGIENIKA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
034 35 15 701 034 35 15 705
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-22 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sromv

Podziel się opinią

Share
d2sromv
d2sromv