Trwa ładowanie...
d1s9jz0
espi

HYGIENIKA - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki (60/2014)

HYGIENIKA - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki (60/2014)
Share
d1s9jz0

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 9 w związku z § 15 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014 Nr 133) Zarząd HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 23 czerwca 2014 roku Spółka powzięła wiadomość, że postanowieniem z dnia 20 czerwca 2014 roku, Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, dokonane w związku z emisją 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 złotych każda (o zakończeniu emisji w/w akcji serii I Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 55/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r). Kapitał zakładowy Spółki po zarejestrowaniu podwyższeniu wynosi 53.281.624 złotych i dzieli się na
53.281.624 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, w tym: ? 2.138.125 akcji serii A1, ? 1.400.000 akcji serii B, ? 7.076.250 akcji serii C, ? 10.614.375 akcji serii D, ? 2.122.874 akcji serii E, ? 16.000.000 akcji serii G. ? 3.930.000 akcji serii H, ?10.000.000 akcji serii I. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 53.281.624 głosy. Jednoczenie w/w postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie zarejestrowano zmianę treści statutu Spółki. Zmianie uległa treść § 5 ust.1, który w miejsce brzmienia dotychczasowego w treści: ?Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 39 351 625 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) złotych i nie więcej niż 43 281 624 (czterdzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset 20 dwadzieścia cztery) złote dzieli się na 2.138.125 (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A1 o numerach od 1 do
2.138.125, 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2.138.126 do 3.538.125, 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3.538.126 do 10.614.375, 10.614.375 akcji serii D o numerach od 10.614.376 do 21.228.750, 2.122.874 akcji serii E o numerach od 21.228.751 do 23.351.624, 16 000 000 akcji serii G o numerach od G00 000 001 do G16 000 000 oraz nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 3 930 000 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H?. otrzymał nową, następującą treść: ?Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 43 281 625 (czterdzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) złotych i nie więcej niż 53 281 624 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) złote i dzieli się na 2.138.125 (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A1 o numerach od 1 do 2.138.125, 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2.138.126 do 3.538.125, 7.076.250 akcji serii C o numerach od
3.538.126 do 10.614.375, 10.614.375 akcji serii D o numerach od 10.614.376 do 21.228.750, 2.122.874 akcji serii E o numerach od 21.228.751 do 23.351.624, 16.000.000 akcji serii G o numerach od G00 000 001 do G16 000 000, 3.930 000 akcji serii H o numerach od H0 000 001 do H3.930 000 oraz nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I? Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 9 w związku z § 15 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 Nr 133) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYGIENIKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
HYGIENIKA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
034 35 15 015 034 35 15 029
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)
d1s9jz0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2014-06-24 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1s9jz0

Podziel się opinią

Share
d1s9jz0
d1s9jz0