Trwa ładowanie...
d4dju0f
espi

HYGIENIKA - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osoby blisko związane (87/2012)

HYGIENIKA - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osoby blisko związane (87/2012)

Share
d4dju0f

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 87 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osoby blisko związane | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), Zarząd Hygienika S.A. (dalej Spółka)
niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Kamila Kliniewskiego o następującej treści: "Działając na mocy art. 160 ust. 1 pkt. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jako Prezes Zarządu Spółki HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec, REGON 011302860, NIP 5220100924), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000128922 (dalej Spółka lub Emitent), niniejszym zawiadamiam, iż: 1) T.C. Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-901) przy ulicy Pl. Defilad 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000219203, NIP 527-244-94-61 (dalej TC) - osoba blisko związana z zawiadamiającym
(zawiadamiający jest jedynym wspólnikiem TC) - dnia 26 listopada 2012 r. (tj. z chwilą zarejestrowania na rachunku papierów wartościowych TC - 2.300.000 akcji Spółki) nabyła na zasadzie art. 452 § 1 w zw. z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych 2.300.000 akcji Spółki po cenie 1,01 (jeden 1/100) zł za jedną akcję. Transakcja miała miejsce poza rynkiem regulowanym (inna czynność prawna ? powstanie praw z akcji objętych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki). Przed zmianą udziału, tj. przed dniem nabycia przez TC na zasadzie art. 452 § 1 w zw. z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych 2.300.000 akcji Spółki, TC posiadało 1.497.739 akcji Emitenta, czyli 6,41 % kapitału zakładowego Emitenta, co dawało 1.497.739 głosów, czyli 6,41 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień kierowania niniejszego zawiadomienia TC posiada 3.797.739 akcji Emitenta, czyli 9,65 % kapitału zakładowego Emitenta, co daje 3.797.739 głosów, czyli 9,65 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki. 2) FXELITE INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji (1107), Cypr, Pontou 2 Street (dalej FX) - osoba blisko związana z zawiadamiającym (FX jest podmiotem zależnym od TC) - dnia 26 listopada 2012 r. (tj. z chwilą zarejestrowania na rachunku papierów wartościowych FX - 3.807.921 akcji Spółki) nabyła na zasadzie art. 452 § 1 w zw. z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych 3.807.921 akcji Spółki po cenie 1,01 (jeden 1/100) zł za jedną akcję. Transakcja miała miejsce poza rynkiem regulowanym (inna czynność prawna ? powstanie praw z akcji objętych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki). Przed zmianą udziału, tj. przed dniem nabycia przez FX na zasadzie art. 452 § 1 w zw. z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych 3.807.921 akcji Spółki, FX nie posiadało akcji Emitenta, a co za tym idzie także głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień kierowania niniejszego zawiadomienia FX posiada 3.807.921 akcji Emitenta, czyli 9,68 % kapitału zakładowego Emitenta, co daje 3.807.921 głosów, czyli
9,68 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiający oraz kontrolowane przezeń bezpośrednio TC i FX posiadają łącznie 8.455.692 sztuk akcji, czyli 21,49 % kapitału zakładowego, co daje 8.455.692 głosów, czyli 21,49 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki." Zawiadomienie skierowane było do Spółki i Komisji Nadzoru Finansowego oraz podpisane przez Pana Kamila Kliniewskiego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dju0f

| | | HYGIENIKA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYGIENIKA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 029 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-26 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2012-11-26 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dju0f

Podziel się opinią

Share
d4dju0f
d4dju0f