Trwa ładowanie...
d4coylx
espi

HYGIENIKA - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów. (86/2012)

HYGIENIKA - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów. (86/2012)

Share
d4coylx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 86 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Hygienika S.A. (dalej Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki wspólne zawiadomienie od T.C. Capital sp. z o.o., FXELITE Investments Limited oraz Pana Kamila Kliniewskiego o następującej treści: "TC Capital Sp. z o.o. (TC), FXELITE INVESTMENTS LIMITED (FX) oraz Kamil Kliniewski, działając na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie), niniejszym zawiadamiają o zdarzeniu powodującym zmianę liczby głosów w spółce publicznej: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, posiadanych przez TC i FX (oraz w związku z tym zmianę liczby głosów posiadanych łącznie przez Kamila Kliniewskiego oraz TC i FX). Data i rodzaj
zdarzenia powodująca zmianę udziału: TC dnia 26 listopada 2012 r. (tj. z chwilą zarejestrowania na jego rachunku papierów wartościowych 2.300.000 akcji Spółki) nabyła na zasadzie art. 452 § 1 w zw. z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawa z 2.300.000 akcji Spółki objętych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B. FX dnia 26 listopada 2012 r. (tj. z chwilą zarejestrowania na jego rachunku papierów wartościowych 3.807.921 akcji Spółki) nabyła na zasadzie art. 452 § 1 w zw. z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawa z 3.807.921 akcji Spółki objętych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: Przed zmianą udziału, tj. przed nabyciem na zasadzie art. 452 § 1 w zw. z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych przez TC 2.300.000 akcji Spółki oraz nabyciem na zasadzie art. 452 § 1 w zw. z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych przez FX 3.807.921 akcji Spółki, Kamil Kliniewski oraz bezpośrednio przez niego kontrolowane TC posiadali łącznie
2.347.771 sztuk akcji, czyli 10,05 % ówczesnego kapitału zakładowego (wynoszącego 23.351.624 zł), co dawało 2.347.771 głosów, czyli 10,05 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego: 1) TC posiadało 1.497.739 akcji Emitenta, czyli 6,41 % ówczesnego kapitału zakładowego Emitenta, co dawało 1.497.739 głosów, czyli 6,41 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 2) Kamil Kliniewski posiadał 850.032 akcji Emitenta, czyli 3,64 % ówczesnego kapitału zakładowego Emitenta, co dawało 850.032 głosów, czyli 3,64 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. FX nie posiadało akcji Spółki. Liczba akcji posiadanych w dniu kierowania niniejszego zawiadomienia: Na dzień kierowania niniejszego zawiadomienia Kamil Kliniewski oraz bezpośrednio przez niego kontrolowane TC i FX posiadają łącznie 8.455.692 sztuk akcji, czyli 21,49 % aktualnego kapitału zakładowego Spółki (wynoszącego 39.351.624 zł), co daje 8.455.692 głosów, czyli 21,49 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
z czego: 1) TC posiada 3.797.739 akcji Emitenta, czyli 9,65 % aktualnego kapitału zakładowego Emitenta, co daje 3.797.739 głosów, czyli 9,65 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 2) Kamil Kliniewski posiada 850.032 akcji Emitenta, czyli 2,16 % aktualnego kapitału zakładowego Emitenta, co daje 850.032 głosów, czyli 2,16 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 3) FX posiada 3.807.921 akcji Emitenta, czyli 9,68 % aktualnego kapitału zakładowego Emitenta, co daje 3.807.921 głosów, czyli 9,68 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zarówno Kamil Kliniewski, jak i TC oraz FX nie zawarli z żadną osobą trzecią umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c ustawy o ofercie. Nie istnieją inne podmioty zależne od TC, FX lub Kamila Kliniewskiego, które posiadają akcje Spółki." Zawiadomienie skierowane było do Spółki i Komisji Nadzoru Finansowego oraz podpisane przez Kamila Kliniewskiego i przedstawicieli T.C. Capital sp. z o.o. i FXELITE Investments Limited | | | | |
| | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4coylx

| | | HYGIENIKA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYGIENIKA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 029 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-26 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2012-11-26 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4coylx

Podziel się opinią

Share
d4coylx
d4coylx