Trwa ładowanie...
dkiuy9g
dkiuy9g
espi

IDEA TFI SA - Informacja o zawarciu transakcji depozytowej (25/2011)

IDEA TFI SA - Informacja o zawarciu transakcji depozytowej (25/2011)
Share
dkiuy9g
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-04
Skrócona nazwa emitenta
IDEA TFI SA
Temat
Informacja o zawarciu transakcji depozytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IDEA TFI S.A., działając na podstawie § 5 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2011 roku zawarł z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Warszawie umowę lokaty terminowej na kwotę 7.000.000,00 (siedem milionów złotych 00/100) oprocentowaną 4,30% w skali roku. Termin zapadalności lokaty ustalony został na 4 maja 2011 roku. Kwota odsetek naliczonych od kwoty lokaty wyniesie 24.739,73 złotych. W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka zawarła łącznie dwie transakcje z bankiem, których łączna wartość (transakcji depozytowych) wyniosła 14.000.000,00 złotych. Umowę uznano za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(pełna nazwa emitenta)
IDEA TFI SA Finanse inne(fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
11-120 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
ZŁOTA 59
(ulica) (numer)
0 22 489-94-30 0 22 489-94-25
(telefon) (fax)
info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl
(e-mail) (www)
634-23-63-973 276718120
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Piotr Kukowski Prezes Zarządu
2011-04-04 Łukasz Jagiełło Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkiuy9g

Podziel się opinią

Share
dkiuy9g
dkiuy9g