Trwa ładowanie...
dxpvxsd

IDM SA - Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną (3/2015)

IDM SA - Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną (3/2015)

Share
dxpvxsd

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IDM SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej (dalej: IDMSA) stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14 stycznia 2015 r. spółka Electus S.A. będąca jednostką zależną od IDMSA zawarła umowę znaczącą w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 44 lit. b Rozporządzenia (dalej: Umowa). Jednocześnie Zarząd IDMSA, stosownie do treści § 9 Rozporządzenia, przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy: 1) Data zawarcia Umowy: 14 stycznia 2015 r. 2) Oznaczenie stron Umowy: a) Electus S.A. z siedzibą w Lubinie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000156248 ? Sprzedający, b) Agio Wierzytelności Plus
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych RFI pod numerem 888 - Kupujący 3) Przedmiot oraz istotne warunki Umowy: Na mocy Umowy Kupujący nabył od Sprzedającego niewymagalną wierzytelność wobec Gminy Miejskiej Pabianice za łączną cenę 4.316.000,00 zł. 4) Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów. 5) Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ stosownie do treści § 2 pkt. 44 lit. b) Rozporządzenia przedmiot Umowy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej IDMSA za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpvxsd

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IDM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IDM SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 31-027 | | KRAKÓW | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Mikołajska | | 26 lok 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 012 397 06 00 | | 012 397 06 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro.k@idmsa.pl | | www.idmsa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6762070700 | | 351528670 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2015-01-14 Tomasz Piasecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpvxsd

Podziel się opinią

Share
dxpvxsd
dxpvxsd