Trwa ładowanie...
d23dhz2
espi

IGROUP - Objęcie akcji serii J, K, L, Ł oraz O w kapitale zakładowym Internet Group S.A. (34/2013)

IGROUP - Objęcie akcji serii J, K, L, Ł oraz O w kapitale zakładowym Internet Group S.A. (34/2013)
Share
d23dhz2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Objęcie akcji serii J, K, L, Ł oraz O w kapitale zakładowym Internet Group S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie normy art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 14 lutego 2013 r., W Investments Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze (tj. spółka, której jedynym udziałowcem jest Pan Piotr Wiśniewski, Prezes Zarządu Spółki) objęła : a. 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji serii J w kapitale zakładowym Spółki, b. 250.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji serii K w kapitale zakładowym Spółki, c. 329.970.000 (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt) akcji serii L w kapitale zakładowym Spółki, d. 1.932 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści dwie) akcje serii Ł w kapitale zakładowym Spółki, e. 362.181.312 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta
dwanaście) akcji serii O w kapitale zakładowym Spółki. Objęcie, o którym mowa, nastąpiło po cenie emisyjnej, o ustaleniu której Spółka informowała w treści raportu bieżącego z dnia 12 lutego 2013 r. oznaczonego numerem 30/2013. Spółka informuje ponadto, iż w dniu dzisiejszym, w związku z wniesieniem przez W Investments Holdings Limited wkładów na akcje, uregulowane zostało zobowiązanie Spółki wynikające z transakcji nabycia akcji spółki pod firmą "W Investments S.A.", o której to transakcji Spółka przekazała informację do publicznej wiadomości za pośrednictwem raportu bieżącego nr 19/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERNET GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
IGROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 32
(ulica) (numer)
022 116 66 66 022 116 66 61
(telefon) (fax)
info@igroup.pl www.igroup.pl
(e-mail) (www)
796-006-96-26 670821904
(NIP) (REGON)
d23dhz2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2013-02-14 Małgorzata Walczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23dhz2

Podziel się opinią

Share
d23dhz2
d23dhz2