Trwa ładowanie...
d1tqmc2
espi

IGROUP - Raport roczny R 2011

IGROUP - Raport roczny R 2011
Share
d1tqmc2
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 032 5 139 249 1 283
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 132) (1 929) (515) (482)
Zysk (strata) brutto (19 222) (112 398) (4 643) (28 069)
Zysk (strata) netto (19 222) (112 398) (4 643) (28 069)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (19) (3 365) (5) (840)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 4 575 - 1 142
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - (1 191) - (297)
Przepływy pieniężne netto razem (19) 19 (5) 5
Aktywa razem 16 537 20 970 3 744 5 295
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 131 821 117 032 29 845 29 551
Zobowiązania długoterminowe - - - -
Zobowiązania krótkoterminowe 131 821 117 032 29 845 29 551
Kapitał własny (115 284) (96 062) (26 101) (24 256)
Kapitał zakładowy 47 454 47 454 10 744 11 982
Liczba akcji (w szt.) 39 544 977 39 544 977 39 544 977 39 544 977
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 39 544 977 36 423 684 39 544 977 36 423 684
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) (0,49) (3,09) (0,12) (0,77)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (2,92) (2,43) (0,66) (0,61)
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
2011 IG SF jednostkowe.pdf Jednostkowy raport roczny Internet Group SA w upadłości układowej za 2011
2011 Sprawozdanie z działalności Emitenta IG jednostkowe.pdf Sprawozdanie z działalności
2011 List Zarządu do Akcjonariuszy.pdf List zarządu do akcjonariuszy
2011 opinia i raport do sprawozdania jednostkowego.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2011
(rok)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-03-19
INTERNET GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
IGROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rondo ONZ 1
(ulica) (numer)
(022) 25 74 290 (0 22) 25 74 401
(telefon) (fax)
info@igroup.pl www.igroup.pl
(e-mail) (www)
796-006-96-26 670821904
(NIP) (REGON)
PKF Audyt Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d1tqmc2

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Krzysztof Leśniewski Zarządca

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Adam Sobieszek Kontroler finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1tqmc2

Podziel się opinią

Share
d1tqmc2
d1tqmc2