Trwa ładowanie...
d2yh8db
espi

IGROUP - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akc...

IGROUP - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Internet Group S.A. (117/2012)

Share
d2yh8db

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 117 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Internet Group S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
, działając na podstawie normy art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 26 listopada 2012 r., LinkwayBridge Limited z siedzibą w Nikozji (dalej: LB) doręczyła Spółce zawiadomienie o tym, iż dniu 22 listopada 2012 r. oraz dniu 23 listopada 2012 r. LB nabyła w wyniku transakcji pozasesyjnych (umowy cywilnoprawne) 11.715.476 (słownie: jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 26,3% w tymże kapitale oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Przed dokonaniem w/w transakcji LB posiadała pośrednio 11.715.476 (słownie: jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji w
kapitale zakładowym Spółki stanowiących 26,3% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 11.715.476 (słownie: jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. W dniu 23 listopada 2012 r. LB nabył 3.091.316 (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta szesnaście) akcji stanowiących 6,9431% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.091.316 (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta szesnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które stanowią 6,9431% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej ze spółką zależną, w której LB posiada 100% udziałów, tj.: BCEF Investments VI Limited z siedzibą w Nikozji (dalej: BCEF). BCEF jednocześnie posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ClearRange Media Consulting B.V. z siedzibą w Amsterdamie (dalej: CRMC). W dniu 22 listopada 2012 r. LB nabyła 8.624.160
(słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt) akcji, stanowiących 19,3701% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 8.624.160 (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które stanowią 19,3701% ogólnej liczby głosów Spółki, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej ze spółką zależną CRMC, w której LB posiada pośrednio 100% udziałów. Zgodnie z przedmiotowym zawiadomieniem, po dokonaniu w/w transakcji, wskutek której podmioty zależne, tj. CRMC oraz BCEF zbyły na rzecz LB akcje w kapitale zakładowym Spółki, żadne podmioty zależne nie posiadają akcji Spółki. LB nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia przedmiotowego zawiadomienia w celu dalszej inwestycji w akcje w kapitale zakładowym Spółki. Ponadto LB informuje, że nie była zobowiązana do ogłoszenia wezwania, w rozumieniu
przepisu art. 72 ustawy o ofercie publicznej, ze względu na okoliczność dokonania powyższych transakcji pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład tej samej grupy kapitałowej. W związku z tym, LB podlegała wyłączeniu spod wskazanego obowiązku na podstawie art. 75 ust 3 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yh8db

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-26 Marek Zbrojski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yh8db

Podziel się opinią

Share
d2yh8db
d2yh8db