Trwa ładowanie...
d6ypcbz

IGROUP - Zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie (21/2013)

IGROUP - Zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie (21/2013)

Share
d6ypcbz

| | | | | | | | 23.07.09 Zamknięcie | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zmiana na pkt | | zamknięciu proc. | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | ITO | | | 42278,7 | | 2095,8 | | | 5,2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
, działając na podstawie normy art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 1 lutego 2013 r., W Investments Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze (dalej: Zawiadamiająca) doręczyła Spółce zawiadomienie o objęciu w dniu 28 stycznia 2013 roku 114.741.942 niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii H Spółki (dalej; Warranty). Zgodnie z przedmiotowym zawiadomieniem: a) w wyniku objęcia Warrantów Zawiadamiająca dokonała w dniu 28 stycznia 2013 zapisu na akcje serii P Spółki, zawarła umowę objęcia akcji serii P oraz objęła 114.741.942 akcji serii P Spółki, b) po rejestracji przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii P, Zawiadamiająca zwiększy udział
procentowy w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 25%, c) na dzień objęcia warrantów, tj. na dzień 28 stycznia 2013 roku, jak również na dzień składania zawiadomienia, Zawiadamiająca nie posiada akcji w kapitale zakładowym Spółki, jak również prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, d) po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zawiadamiająca posiadać będzie 114.741.942 akcje Spółki, stanowiące 25,77% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 114.741.942 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowić będzie 25,77% ogólnej liczby głosów w Spółce, e) zawiadamiająca posiada zamiar dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia, celem uzyskania stabilnej większości głosów w akcjonariacie Spółki, f) zawiadamiająca informuje, iż podmiot pośrednio zależny od Zawiadamiającej - spółka W Investments Limited, zarejestrowana zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE218626, posiada 10 (słownie:
dziesięć) akcji Spółki, g) nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c Ustawy, h) zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki w sprawie emisji warrantów subskrybcyjnych serii H prawa z warrantów serii H mogą być wykonane nie później niż do dnia 26 kwietnia 2013 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6ypcbz

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2013-02-01 Marek Zbrojski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6ypcbz

Podziel się opinią

Share
d6ypcbz
d6ypcbz