Trwa ładowanie...
d1uwh4c

IMPERA - emisja obligacji (2/2015)

IMPERA - emisja obligacji (2/2015)

Share
d1uwh4c

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IMPERA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | emisja obligacji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki IMPERA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Emitent?), informuje, że w dniu 25 lutego 2015 r. dokonał emisji i przydziału 1.000 (jeden tysiąc) obligacji serii M o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda (Obligacje M). Ponadto Emitent informuje, że w dniu 25 lutego 2015 r. dokonał emisji i przydziału 500 (pięćset) obligacji serii N o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda (Obligacje N). Wartość emisji Obligacji M i Obligacji N, zarówno każdej z osobna jak i łącznie, nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta a więc nie ma zastosowania § 5.1. pkt. 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Jednocześnie Zarząd informuje, że: - część Obligacji M objął członek Zarządu Emitenta i Zarząd na podstawie art. 15 w
związku z art. 17 KSH zwoła w wymaganym terminie Walne Zgromadzenie obejmujące w porządku obrad podjęcie odpowiedniej uchwały w zakresie wyrażenia zgody na objęcie części Obligacji M przez wskazaną wyżej osobę, - zabezpieczeniem Obligacji M i Obligacji N będzie blokada aktywów, rozumianych, jako środki finansowe (gotówka, należności) oraz instrumenty finansowe, zdeponowanych na rachunkach papierów wartościowych i pieniężnych Emitenta do wysokości 200% łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych Obligacji M i Obligacji N, stanowiących wartość przekraczającą łącznie 10% kapitałów własnych Emitenta. O ustanowieniu zabezpieczeń Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie ? informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uwh4c

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wołoska | | 22A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 378 55 50 | | 22 378 55 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@imperasa.pl | | www.imperasa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-29-979 | | 010965971 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Andrzej Ziemiński Członek Zarządu
2015-02-26 Adam Rogaliński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uwh4c

Podziel się opinią

Share
d1uwh4c
d1uwh4c