Trwa ładowanie...
d3kg10q
sesja

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

Share
d3kg10q

MAKARONY POLSKIE

Zarząd Makarony Polskie S.A., w nawiązaniu do polityki informacyjnej rozpoczętej i opisanej w raporcie bieżącym nr 25/2009 z 9 lipca 2009 roku podaje w załączeniu szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w miesiącu sierpniu 2009 roku.
Sprzedaż w sierpniu wyniosła w sumie 9 790 tys. zł.
Sprzedaż w porównaniu z analogicznym okresem w 2008 roku wzrosła o 44%, narastająco w okresie styczeń – sierpień wzrosła o 29%. Komunikat podany przez spółkę ma pozytywną wymowę i może wpłynąć na lepsze od rynku zachowanie się kursu akcji na giełdzie.

BAKALLAND
Zarząd spółki 04.09.2009 poinformował o podpisaniu umowy ramowej o współpracy z Auchan Polska Sp. z o. o., której przedmiotem jest sprzedaż przez emitenta na rzecz Auchan produktów z kategorii bakalie. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009.
Zarząd spółki 04.09.2009 poinformował także o podpisaniu umowy o współpracy handlowej z Makro Cash and Carry Polska S.A. oraz z "real,- Sp. z o. o. i Spółka" spółką komandytową z siedzibą w Warszawie ("Kontrahent"). Przedmiotem Umowy jest sprzedaż przez emitenta na rzecz kontrahenta produktów z kategorii bakalie, owoce w puszkach. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
Podpisanie umowy o współpracy z sieciami sklepów spożywczych jest pozytywną informacją, jednakże zawierane takiego typu umów jest charakterystyczne dla działalności prowadzonej przez emitenta. Relatywnie większe znaczenie dla kształtowania się kursu akcji będą miały przekazywane informacje o przychodach ze sprzedaży.

PEP Polish Energy Partners
Spółka Akcyjna poinformowała, iż w dniu 4.09.2009 roku spółka otrzymała informację od PZU Asset Management S.A., iż PZU SA zbyło w dniu 28.08.2009 roku 55.000 akcji spółki, a PZU Życie S.A. zbyło w tym samym dniu 80.540 akcji spółki. W wyniku wskazanego powyżej zbycia PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. posiadają łącznie 828.884 akcje spółki uprawniające do 4,41% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki oraz stanowiących 4,41% ogólnej liczby akcji spółki. Przed opisanym powyżej zbyciem PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. posiadały łącznie 964.424 akcje spółki uprawniających do 5,13% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki oraz stanowiących 5,13% ogólnej liczby akcji spółki.
Zmniejszenie zaangażowania w kapitale własnym oraz ogólnej liczbie głosów przez podmiot finansowy może świadczyć o pogorszeniu postrzegania perspektyw spółki. Inwestor finansowy zmniejszył zaangażowanie do poniżej ustawowego progu 5 %, co oznacza, że dalsze ewentualne redukcje zaangażowania mogą odbyć się już w trybie nieinformowania uczestników rynku. W gronie największych akcjonariuszy spółki są: Pioneer Pekao IM (11,96%), Generali OFE (11,77%), BPH TFI (6,82%) oraz Nordea OFE (5,04%). Informacja podana przez spółkę może przyczynić się do słabszego od rynku zachowania kursu akcji.

d3kg10q

KALENDARIUM Dane makro
Polska - dane o pieniądzu rezerwowym i czynnikach jego kreacji za sierpień 2009 roku;
Polska - dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych za sierpień 2009 r.

Wydarzenia w spółkach
Mispol - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej oraz w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dopuszczenia akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym.

Biuro Maklerskie Banku BPH

d3kg10q

Podziel się opinią

Share
d3kg10q
d3kg10q