Trwa ładowanie...
d1r0rpn

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek
Share
d1r0rpn

TIM

Spółka 17.10 br. poinformowała o odstąpieniu przez firmę Spectrum Development od przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości we Wrocłaniu przy ul. Jaworskiej 11/13.
BM BPH W przedwstępnej umowie sprzedaży cena w/w nieruchomości została ustalona na kwotę 20 mln zł netto plus podatek Vat w wysokości 22 proc. Ponadto do 20 października br. strony przedwstępnej umowy miały możliwość odstąpienia od umowy bez roszczeń z tytułu braku zawarcia w/w umowy. Wg raportu rocznego za 2007r. wartość księgowa nieruchomości przy ul. Jawrskiej wynosi 1 949,883 tys. zł, co implikuje wartość niezrealizowanego zysku spółki z tytułu nie dojścia do skutku transakcji sprzedaży na ok. 18 mln zł. Informacja ma negatywną wymowę, choć spółka pod koniec lipca br. przekazała korektę prognozy wyników finansowych na 2008r. (przychody ze sprzedaży na poziomie 500 mln zł, EBIT 40 mln zł, zysk netto 30 mln zł), która nie obejmuje ewentualnego zysku ze zbycia nieruchomości. Skala reakcji rynku na raport będzie zależała od tego w jakim stopniu zysk z potencjalnej transakcji sprzedaży nieruchomości był zawarty w cenach akcji TIM. Sądząc po skali przeceny akcji spółki w tym roku i wartość wskaźników (po
wczorajszej sesji TIM jest notowany z C/Z na poziomie 7,2 oraz C/WK na poziomie 1,03) reakcja rynku będzie raczej ograniczona.

ARMATURA

Spółka 16.10 br. poinformowała o zawarciu z Makro Cash and Carry Polska S.A. umowy przedwstępnej sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości o łącznej powierzchni 73 707 m2 wraz z prawem własności budynków i budowli zlokalizowanych na w/w niruchomości. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w Krakowie przy ulicy Zakopiańskiej 72. Cena nabycia została ustalona na kwotę netto 85.400.000,00 zł, z czego kwota 3.000.000,00 zł. netto stanowiąca wartość działek niezabudowanych zostanie powiększona o należny podatek VAT. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży w następujący sposób:
• kwota zadatku w wysokości 35.400.000,00 zł netto (słownie: trzydzieści pięć milionów czterysta tysięcy) zostanie zapłacona przez nabywcę w następujący sposób: o 15.000.000,00 zł netto do dnia 31 października 2008 roku; o 20.400.000,00 zł netto do dnia 15 stycznia 2009 roku.
• pozostała kwota wysokości 50.000.000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt milionów) zapłacona zostanie przez nabywcę w dniu zawarcia umowy przenoszącej użytkowanie wieczyste działek oraz własność posadowionych na nich budowli, budynków i urządzeń. Według stanu na dzień 30 września 2008 r. wartość ewidencyjna zbywanych aktywów w księgach rachunkowych emitenta wynosi 4.325.518,92 zł.
BM BPH Informacja o korzystnej wymowie. Spółka na transakcji może wykazać zysk w wysokości ponad 81 mln zł, przy czym zaudytowany wynik netto spółki za 2007r. wyniósł 6,06 mln zł. W związku z tym można oczekiwać silnie korzystnej reakcji rynku na raport, chociaż trzeba mieć na uwadze, że spółka może jednostronnie odstąpić od umowy.

d1r0rpn

MOSTOSTAL ZABRZE

Zarząd spółki 16.10.br. poinformował o zawarciu umowy z Hitachi Power Europe GmbH na montaż kanałów i wyposażenia dodatkowego w elektrowni BFG Gent w miejscowości Gent w Belgii. Wartość prac w przeliczeniu na polską walutę wyceniono na 15,09 mln zł netto, zaś termin realizacji na 31.05.2009 r. Spółka poinformowała także o otrzymaniu zawiadomienia od BZ WBK AIB Asset Management o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym emitenta oraz w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy z 4,97% do 5,09%.
BM BPH Pomimo niewielkiej wartości zawartej umowy, stanowiącej około 2,21% zeszłorocznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto, przekazaną informację należy ocenić pozytywnie, gdyż przyjęte zlecenie jest aneksem do pozyskanego kontraktu, rozszerzającym zakres wcześniej zleconych prac do wykonania. Dodatkowo w nawiązaniu do struktury przychodów spółki, w której eksport w pierwszym półroczu br. stanowił około 41,4%, na sytuację spółki może korzystnie wpłynąć obserwowane w ostatnim czasie osłabienie polskiej waluty. Natomiast nieznaczne zwiększenie zaangażowania instytucji finansowej w akcjonariacie emitenta, w związku z brakiem informacji o dalszym zwiększaniu udziału w kapitale zakładowym oraz WZA, ma neutralny charakter. Przekazane informacje w obecnej sytuacji niepewności na rynkach finansowych nie będą miały wpływu na ocenę spółki przez inwestorów.

KOPEX

Zarząd spółki 16.10.br. poinformował o umowie podpisanej pomiędzy podmiotem zależnym od emitenta, Fabryką Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach a Kompanią Węglową S.A. na dostawę części zamiennych do zmechanizowanych obudów ścianowych. Wartość umowy określono na 392 tys. zł netto, zaś termin realizacji do końca października br.
BM BPH Podpisanie umowy przez podmiot zależny od emitenta ze względu na jej niewielką wartość, stanowiącą jedynie 0,03% zeszłorocznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto, nie będzie miała wpływu na kształtowanie się kursu akcji.

d1r0rpn

ASSECO POLAND

Zarząd spółki 16.10.br. poinformował o podpisaniu umowy z instytucją będącą trakcie tworzenia nowego banku w Polsce. Przedmiotem umowy jest dostawa i wdrożenie systemu def3000 w 2 kwartale 2009 roku.
BM BPH Mimo, iż zarząd spółki nie podał szczegółów zawartej umowy, przekazaną informację ze względu na jej charakter należy ocenić bardzo pozytywnie. Emitent nie tylko dostarczy niezbędne oprogramowanie do funkcjonowanie banku, lecz prawdopodobnie także ze względu na konieczność integracji systemu z innymi aplikacjami, będzie głównym dostawcą usług teleinformatycznych w przyszłości. Należy jednakże mieć na uwadze, iż w związku z pogarszającą się sytuacją w sektorze bankowym, instytucja będąca stroną umowy z Asseco Poland może zrezygnować, bądź przełożyć w czasie projekt utworzenia banku.

FAM

Spółka poinformowała, iż wykonując uchwałę nr 5 NWZ z dnia 27 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na skup przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz przyjęcia "Programu Odkupu Akcji Własnych", w dniach 15 i 16 października 2008r. podczas sesji giełdowej spółka nabyła łącznie 10.401 sztuk akcji własnych w celu umorzenia. Średnia jednostkowa cena zakupionych akcji wyniosła 2,60 zł za sztukę. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,29zł, łączna wartość nominalna skupionych akcji wynosi 3.016,29 zł. Nabyty w dniach 15 i 16 października 2008r. pakiet stanowi 0,03 % udziału w KZ spółki i daje 10.401 głosów na WZA, co stanowi 0,03 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Po dokonaniu powyższej transakcji spółka posiada łącznie 414.149 akcji własnych, stanowiących 1,30 % udziału w KZ spółki i dających 414.149 głosów na WZA, co stanowi 1,30 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Średnia cena skupionych dotychczas akcji wyniosła 4,21 zł.
BM BPH Uchwała NWZ upoważnia zarząd spółki do skupienia w terminie do 26.11.2009 r. maksymalnie 3.188.297 akcji, co stanowi 10 % jej KZ. Średnia cena zakupu nie może być wyższa niż 7,28 zł. Do tej pory spółka skupiła 1,3 % akcji stanowiących jej KZ. W bieżącym miesiącu spółka już sześciokrotnie informowała o nabyciu akcji własnych. Informacja podana przez spółkę nie powinna mieć istotnego wpływu na zachowanie kursu akcji na dzisiejszej sesji.

BM Banku BPH

d1r0rpn

Podziel się opinią

Share
d1r0rpn
d1r0rpn