Trwa ładowanie...
d2emy1g
d2emy1g

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek
Share
d2emy1g

NORT COAST

Emitent 18.06.br. poinformował, iż Rada Nadzorcza w głosowaniu w sprawie podziału zysku netto za ubiegły rok obrotowy, postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu, w którym zaproponowano aby zysk netto osiągnięty w 2008 roku w kwocie 6,3 mln zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 1,6 mln zł, zaś pozostałą cześć w wysokości 4,7 mln zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego.
Zaproponowana przez zarząd oraz pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą dywidenda będzie w najbliższym czasie pozytywnie wpływać na wycenę emitenta. Należy mieć na uwadze, iż walne zgromadzenie akcjonariuszy 17.06.br. podjęło już uchwałę o podziale wyniku netto za ubiegły rok obrotowy, która jest zgodna z zaleceniami władz spółki.

PROCAD
Spółka poinformowała, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, w dniu 18 czerwca 2009 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w wysokości 1.082.280 zł, co stanowi 0,12 zł na każdą akcję i określenia daty ustalenia prawa do dywidendy na dzień 09 lipca 2009 r. oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 28 lipca 2009 r. W wypłacanej dywidendzie będą uczestniczyły wszystkie akcje Spółki w ilości 9.019.000. Na dywidendę przeznaczony zostanie w całości zysk netto PROCAD SA za rok obrotowy 2008 w kwocie 973.437,56 zł. Dodatkowa kwota do podziału pochodzić będzie z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 348 § 1. Kodeksu spółek handlowych, że jeśli w posiadaniu Spółki znajdować się będą akcje własne nabyte celem umorzenia, wówczas część dywidendy przypadająca na te akcje własne zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
Decyzja o wypłacie dywidendy z zysków wypracowanych w roku 2008 oraz wcześniejszych tal powinna korzystnie wpłynąć na kształtowanie się kursu akcji w perspektywie krótkoterminowej. W dłuższym horyzoncie czasowym wypłata dywidendy nie będzie miała wpływu na wartość rynkową akcji. Stopa dywidendy przy aktualnych kursach wynosi 4,9%.

d2emy1g

BEEFSAN
Zarząd spółki poinformował, że w dniu 18 czerwca 2009r. otrzymał zawiadomienie od IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedziba w Warszawie, działającego w imieniu zarządzanego przez siebie funduszu IDEA PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi Subfunduszami, o nabyciu znacznych pakietów akcji. W dniu 15 czerwca 2009r. fundusz nabył 5 226 000 akcji spółki Beef-San S.A i osiągnął 10,00 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Przed dokonaniem transakcji fundusz nie posiadał akcji spółki. Jednocześnie fundusz poinformował, iż na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia nie było planowane dalsze zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce.
Informacja podana przez spółkę jest korzystna. Zwiększanie udziału w ogólnej liczbie akcji przez fundusz inwestycyjny może świadczyć o dobrym postrzeganiu perspektyw rozwoju spółki przez zarządzających. Komunikat powinien wpłynąć na dodatnie notowania akcji w trakcie sesji na GPW.

<>BKALENDARIUM

Dane makro
14:00 Polska - GUS opublikuje dane o wynikach finansowych domów i biur maklerskich w 2008 r.;
14:00 Polska - GUS opublikuje dane o dynamice produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w maju 2009 r.

Wydarzenia w spółkach
Atlantis - wprowadzenie do obrotu giełdowego 576.000 akcji serii A;
Odlewnie - WZA o pokryciu straty;
R&C Union - Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki;
Rafako - Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki;
XPlus - ZWZA spółki;
Jutrzenka - WZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej oraz nabycia akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży oraz ich umorzenia (spółka chce też wypłacić 0,03 zł dywidendy na akcję);
Bogdanka - przydział akcji serii C;
Famur - Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki;
Compress - Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki;
Komputronik - WZA o podziale zysku;
EFH Żurawie Wieżowe - ZWZA spółki o podziale zysku za 2008 rok;
Sfinks - NWZA w sprawie zmian w statucie spółki;
PBG - podpisanie umów objęcia akcji serii G;
Alma Market - ZWZA spółki podzieli zysk netto za 2008 rok;
Pragma Inkaso - WZA o podziale zysku;
Muza - WZA o podziale zysku;
Polrest - Wznowienie WZA z 12 czerwca;
Wojas - ZWZA spółki;

Biuro Maklerskie Banku BPH

d2emy1g

Podziel się opinią

Share
d2emy1g
d2emy1g