Trwa ładowanie...
d1pzjno
d1pzjno

Informacje ze spółek

Sanok, Gant, Armatura
Share
d1pzjno

SANOK

Spółka opublikowała wyniki za III kwartał.
BM BPH Przychody ze sprzedaży w III kwartale zwiększyły się o 14,8% r/r i wyniosły 163,3 mln zł. Spółka odnotowała jednak niższą niż przed rokiem marżę brutto ze sprzedaży, która spadła z 23,8% do 22,9%, co przyczyniło się do wzrostu zysku brutto ze sprzedaży o jedynie 10,4% r/r do kwoty 37,44 mln zł. W analizowanym okresie koszty sprzedaży zwiększyły się (wolniej od wzrostu przychodów) o 10,1% do kwoty 8,3 mln zł, natomiast koszty ogólnego zarządu wzrosły z 5,8 mln zł do 7,1 mln zł, co stanowi zmianę o 22,5% r/r. Spadek marży EBIT o 1 p.p. do 13,5% przyczynił się do 7% r/r wzrostu zysku operacyjnego, który w III kwartale br. wyniósł 22 mln zł. Wzrost zysku netto o ponad połowę do 17,5 mln zł wynikał w dużej mierze z lepszego niż przed rokiem salda przychodów i kosztów finansowych, które wynosiło -0,15 mln zł. W III kwartale ub. roku saldo przychodów i kosztów finansowych wynosiło -5,13 mln zł.

GANT
Spółka opublikowała wyniki finansowe za 3Q 2011 r. Przychody wyniosły 78,3 mln zł, EBIT 12,8 mln zł a zysk netto 6,7 mln zł.
BM BPH Przychody ze sprzedaży w 3Q br. wzrosły ponad 300% w stosunku do analogicznego okresu w 2010 r. Główny wpływ na tak znaczący wzrost sprzedaży miała działalność deweloperska. EBIT wzrósł ponad jedenastokrotnie a wynik netto wyszedł na plus wobec straty przed rokiem. Zasadniczy wpływ na wyniki miały dodatnie różnice kursowe z wyceny CH Marino, wyższe koszty z tytułu transakcji płatności w formie akcji oraz koszty finansowe. Opublikowane wyniki powinny zostać pozytywnie odebrane przez inwestorów.

d1pzjno

ARMATURA /REKOMENDACJA AKUMULUJ Z 18.02.2011/
Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za 3Q 2011.
BM BPH Zaraportowane dane są poniżej naszych oczekiwań progresji wyników GK. Skonsolidowane przychody spółki w 3Q wyniosły 80,5 mln zł, co stanowi wzrost o 1,5% względem analogicznego okresu minionego roku, kiedy obroty GK wyniosły 79,3 mln zł. Pomimo negatywnego otoczenia (wysokie ceny surowców oraz poziom USD/PLN), Grupa utrzymała porównywalny do osiągniętego w minionym roku poziom marzy wyniku brutto na sprzedaży, tym samym wynik brutto na sprzedaży wzrósł o 1,3% r/r do poziomu 21,4 mln zł. Na poziomie wyniku operacyjnego grupa zaraportowała 3,1 mln zł zysku, co stanowi spadek o ponad 30% r/r. Znaczący wpływ na ograniczenie rentowności na poziomie operacyjnym miał wzrost kosztów sprzedaży (w 3Q o 27% r/r do poziomu 12,1 mln zł), co wskazuje, że na słabszym rynku Armatura w dalszym ciągu prowadzi agresywniejszą politykę handlową. W 3Q 2011 grupa wygenerowała 0,9 mln zł zysku netto, co stanowi spadek o blisko 77% r/r. EBITDA GK spadła o 21% r/r do poziomu 4,9 mln zł. W okresie 3Q w dalszym ciągu
utrzymały się widoczne wcześniej tendencje w zakresie zmiany struktury asortymentowej sprzedaży. Znaczący wzrost utrzymał w dalszym ciągu niżej marżowy segment grzejników i odlewów, którego obroty w 3Q wzrosły do poziomu 39,1 mln zł (+82% r/r). Obroty segmentu armatury spadły o 9% r/r do poziomu 42,8 mln zł. Ograniczenie potrzeb finansowania nakładów na kapitał obrotowy, sprawia, że Armatura po 3Q wygenerowała symboliczne środki z działalności operacyjnej (niespełna 0,1 mln zł), co jednak stanowi istotną progresję wobec 43,6 mln zł utraconych w analogicznym okresie 2010 r. Narastająco, po 9 miesiącach bieżącego roku, strata netto GK ukształtowała się na poziomie 1,7 mln zł, EBIT wyniósł 1,0 mln zł a EBITDA 6,4 mln zł. Skonsolidowane przychody po 3Q utrzymały się na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego (+0,8% r/r; 207 mln zł), natomiast wynik brutto na sprzedaży spadł do 54,9 mln zł (-6,4% r/r), w efekcie obniżenia marzy wyniku brutto o 2 pp, na co zasadniczy wpływ miał wzrost cen podstawowych surowców
(mosiądz, aluminium). Zaraportowane wyniki odzwierciedlają słabą koniunkturę na rynku krajowym, co w połączeniu z niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi (surowce, waluty) oraz realizowanym w spółce procesem relokacji oddalają perspektywę realizacji naszych dotychczasowych prognoz.

KALENDARIUM Z DNIA 07.11.2011 Dane makro

10:30 Strefa euro - Indeks Sentix za listopad (poprzednio: -18,5 pkt);
11:00 Strefa euro - Sprzedaż detaliczna za wrzesień (poprzednio: -0,3% m/m i -1% r/r);
12:00 Niemcy -Produkcja przemysłowa za wrzesień (poprzednio: -1% m/m i 10,5% r/r);
21:00 Stany Zjednoczone - Kredyt konsumencki za wrzesień (poprzednio: -9,5 mld USD, konsensus: 5 mld USD).

*Wydarzenia w spółkach *

d1pzjno

Polnord - NWZA w sprawie przeniesienia przez Polnord do spółki pod firmą POLNORD MARKETING oraz POLNORD NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE z siedzibą w Warszawie zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych;
ZA Puławy - Termin wyłączności negocjacyjnej na uzgodnienie warunków transakcji nabycia 2.550.000 akcji spółki Azoty-Adipol;
Trakcja Polska - Pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 148.608 obligacji serii A spółki;
CIECH - NWZA o połączeniu spółki z Soda Mątwy i Janikosoda;
NFI Midas - Koniec przyjmowania zapisów w ogłoszonym przez Zygmunta Solorza-Żaka wezwaniu do sprzedaży 0,0068% akcji spółki;
SANOK - Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku;
GANT - Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku;
Armatura - Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku;
Kruk - Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.

d1pzjno

Podziel się opinią

Share
d1pzjno
d1pzjno