Trwa ładowanie...
d1zjdwm
d1zjdwm

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek
Share
d1zjdwm

ŻYWIEC

Zarząd spółki 10.08.br. podjął uchwałę w przedmiocie podjęcia działań mających na celu ewentualną wypłatę zaliczki w czwartym kwartale br. na poczet dywidendy za rok obrotowy 2009. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią biegłego z badania sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2009 r.
Komunikat o ewentualnej wypłacie zaliczki w czwartym kwartale br. na poczet dywidendy za rok obrotowy 2009 ma neutralną wymowę. Wcześniejszy podział środków między akcjonariuszy jest atrakcyjną informacją, jednakże inwestorzy muszą się liczyć, iż w roku następnym przepływ z tytułu dywidendy będzie odpowiednio mniejszy, a to będzie negatywnie wpływać na stronę popytową.

MIRBUD
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2009 z dnia 10 lipca 2009 roku, Zarząd MIRBUD S.A., poinformował, że w dniu 10 sierpnia 2009 roku MIRBUD S.A. zawarł umowę z Inwestorem: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, ul.Wielicka 265. Przedmiotem umowy jest wybudowanie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią i Oddziałem Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Wartość przedmiotowej umowy wynosi 24.154.780,00 złotych brutto. Strony ustaliły, iż roboty będące przedmiotem umowy zostaną zakończone w terminie do dnia 30 maja 2011 roku. Wysokość kar umownych określona w umowie nie przekracza 10% wartości umowy brutto. W umowie zawarto postanowienie, zgodnie z którym każda ze stron umowy może dochodzić odszkodowanie przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego.
Informacja podana przez spółkę nie powinna istotnie wpłynąć na zachowanie kursu akcji. 10.07.2009 r. spółka informowała o wygraniu tego przetargu, a podpisanie umowy w dniu 10.08.2009 r. wynikało z kwestii prawnych (możliwość składania protestów przez pozostałych uczestników postępowania). Termin realizacji umowy określono na 30.05.2011 r. Średnioroczne przychody z tytułu realizacji kontraktu mogą wynosić około 13 mln zł, co stanowi około 5,5% ubiegłorocznych przychodów ze sprzedaży.

d1zjdwm

Kalendarium z dnia 11.08.2009 r.

Dane makro
Polska - miesięczne dane o bilansie płatniczym za czerwiec 2009 r.;
12:00 Polska - publikacja danych na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2009 r.;
14:00 Polska - publikacja danych o obrotach handlu zagranicznego ogółem i według krajów za okres I-VI 2009 r.;
Japonia - decyzja o poziomie stóp procentowych (poprzednio: 0,1%);
08:00 Niemcy - wskaźnik inflacji za lipiec (poprzednio: 0,4 m/m i 0,0% r/r, konsensus: 0,0 m/m i -0,6% r/r); 08:00 Niemcy - inflacja (CPI) za lipiec (poprzednio: 0,4% m/m i 0,1% r/r, konsensus: -0,1% m/m i -0,6% r/r);
10:30 Wielka Brytania - bilans handlowy za czerwiec (poprzednio salda bilansu: -6,263 mld GBP, konsensus: -6 mld GBP);
14:30 USA - dane o jednostkowych kosztach pracy za II kwartał (poprzednio: 3,0%, konsensus: -2,4%);
14:30 USA - wstępne dane o dynamice wydajności pracy za II kwartał (poprzednio: 1,6% kw/kw, konsensus: 5,4% kw/kw)
16:00 USA - dynamika zapasów sprzedawców hurtowych za czerwiec (poprzednio -0,8%, konsensus: -0,9%).

Wydarzenia w spółkach
Bogdanka - NWZA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008, zmian w statucie;
Unima 2000 - dzień ustalenia prawa do 0,18 zł dywidendy na akcję (wypłata 1 września).

BM Banku BPH

d1zjdwm

Podziel się opinią

Share
d1zjdwm
d1zjdwm