Trwa ładowanie...
di5ncvr
di5ncvr

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek
Share
di5ncvr

.

REDAN

Zarząd Redan S.A. poinformował, że w I kwartale 2011 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 76,7 mln zł i były wyższe o 14% w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedniego. Sieć dyskontowa Textilmarket odnotowała wzrost sprzedaży o 11% osiągając wartość 36,9 mln zł. Na rynku modowym, dzięki nowej i atrakcyjnej ofercie produktowej, Grupa Kapitałowa Redan zwiększyła sprzedaż o 22%, a jej wartość osiągnęła 39,6 mln zł. Po I kwartale 2011 r. szacunkowa wartość marży handlowej (przychody ze sprzedaży towarów pomniejszone o koszt sprzedanych towarów) Grupy Redan osiągnęła poziom 33,2 mln zł, czyli o 15% więcej w porównaniu do I kwartału 2010 roku. Grupa odnotowała również wzrost wolumenu marży, zarówno na rynku dyskontowym, jak i modowym – odpowiednio 15% i 29%.

di5ncvr

ELEKTROBUDOWA

Zarząd spółki poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 kwietnia 2011 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 28.485.648,00 zł, tj. po 6,00 zł na jedną akcję. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje, tj. 4 747 608 akcji Elektrobudowy S.A. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 18 lipca 2011 r., a dniem wypłaty dywidendy jest 2 sierpnia 2011 r.

JUTRZENKA

Prezes Jutrzenki Jan Kolański na łamach gazety Parkiet poinformował, że pierwszy kwartał był dla Jutrzenki lepszy niż przed rokiem. Pomimo zawirowań na rynku surowcowym spółka zanotowała wzrost zarówno przychodów, jak i wyniku netto. Spółce udało się również osiągnąć lepsze marże dzięki wcześniejszemu cięciu kosztów produkcji. Dobre wyniki Kolański tłumaczy większą sprzedażą produktów we wszystkich kanałach dystrybucji. Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2010 r. wyniosły 139,4 mln zł, natomiast wynik netto był na poziomie blisko 8 mln zł.

di5ncvr

ŻYWIEC

Zgodnie z Uchwałą Nr 3/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. wysokość dywidendy za rok obrotowy 2010 na jedną akcję wynosi 65,00 złotych. Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 5 maja 2011 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 19 maja 2011 roku. Mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 20 września 2010 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 205 426 740 zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 20,00 zł za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 462 210 165 zł , tj. kwota 45 zł za jedną akcję. Do dywidendy uprawnionych jest 10 271 337 akcji zwykłych na okaziciela Grupy Żywiec S.A.

KĘTY

Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za I kwartał 2011 r.
*BM BPH *Skonsolidowane przychody w I kwartale br. wyniosły 325,6 mln zł, co oznacza wzrost o 30% względem analogicznego okresu minionego roku, kiedy obroty GK wyniosły 250,9 mln zł. Zysk operacyjny GK wyniósł w I kwartale 2011 r. 26,2 mln zł, co oznacza wzrost o 44% r/r. Skonsolidowany zysk netto ukształtował się na poziomie 18,8 i był wyższy o 26% od wyniku odnotowanego w I kwartale 2010 r.

CITY INTERACTIVE

Quercus TFI zmniejszył zaangażowanie w spółce do poziomu 4,46% ogólnej liczby głosów na WZ. Przed zmniejszeniem udziału w posiadaniu Quercus TFI było 592 816 akcji spółki, stanowiących 4,69% ogólnej liczby głosów na WZ.

di5ncvr

Podziel się opinią

Share
di5ncvr
di5ncvr