Trwa ładowanie...
d3iw3au
gpw

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

Share
d3iw3au

MIRBUD

Zarząd MIRBUD S.A. poinformował, że w dniu 25 października 2010r. otrzymał zawiadomienie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, które informuje o wyborze oferty Konsorcjum: MIRBUD S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z/s w Lubartowie, Zakład Robót Mostowych "MOSTMAR" Marcin i Grzegorz Marcinków Sp.j. z/s w Zarzeczu, Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Międzyrzec Podlaski S.A. z/s w Międzyrzeczu Podlaskim, którego liderem jest Emitent, w postępowaniu w trybie przetargowym na budowę obwodnicy Ełku (etap III i IV) w ciągu drogi krajowej nr 16 i 65. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przyjął jedno kryterium oceny ofert, tj. kryterium ceny. Po przeprowadzeniu oceny ofert najkorzystniejsza okazała się oferta Konsorcjum (uzyskała maksymalną ilość punktów). Wartość oferty brutto: 128.836.509,89 zł.

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Emitent poinformuje o zawarciu umowy odrębnym raportem bieżącym.
*BM BPH *Informacja podana przez spółkę jest korzystna a wykonanie prac zaowocuje wzrostem przychodów w przyszłych okresach. W związku z powyższym, komunikat powinien wpłynąć na lepsze od rynku zachowanie kursu na GPW.

TVN

Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za III kwartał 2010 r. Przychody GK w tym okresie ukształtowały się na poziomie 533,8 mln zł wobec 427,9 mln zł w analogicznym okresie 2009 r. Skonsolidowany wynik operacyjny wyniósł 43,6 mln zł wobec 3,7 mln zł straty rok wcześniej, natomiast skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 61 mln zł wobec 58,2 mln zł w analogicznym okresie 2009 r. EBITDA wzrosła do 100,8 mln zł z 48,9 zł III kwartale 2009 r.
*BM BPH *Wyniki spółki są lepsze od oczekiwań rynkowych. Konsensus zakładał przychody na poziomie 506,3 mln zł, wynik EBITDA w wysokości 97,5 mln zł, EBIT oraz wynik netto odpowiednio na poziomie 33,3 mln zł oraz 35,8 mln zł. Jak podała spółka, szacunkowy udział TVN w rynku reklamy telewizyjnej netto wzrósł do 33,5% z 32,6% w analogicznym okresie 2009 r. W III kwartle br. przychody ze sprzedaży segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej wzrosły o 14,9% do 314,7 mln zł, z 273,8 mln zł w analogicznym okresie 2009 r. Platforma ‘n’ zwiększyła swoje przychody o 55,8%, do 159,2 mln zł z 102,2 mln zł w analogicznym okresie 2009 r. Przychody ze sprzedaży segmentu online wzrosły o 26,4% do poziomu 55,8 mln zł z 44,2 mln zł w III kwartale 2009 r.

d3iw3au

MILLENNIUM

Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał br. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 239,14 mln zł, wynik prowizyjny ukształtował się na poziomie 135,42 mln zł. Grupa wypracowała 93,26 mln zł zysku operacyjnego oraz 76,27 mln zł zysku netto.
*BM BPH *W trzecim kwartale br. wynik odsetkowy wzrósł o ponad 1/4 do poziomu 239,14 mln zł. Wynik prowizyjny zwiększył się o 11% i wyniósł 135,42 mln zł. Konsensus rynkowy zakładał 230 mln zł wyniku odsetkowego oraz 139 mln zł wyniku prowizyjnego. Koszty działania banku wzrosły o 5,5% i wyniosły 255,56 mln zł. Na poziomie zysku operacyjnego grupa wypracowała 93,26 mln zł wobec prawie 106 mln zł straty przed rokiem. Wynik netto w kwocie 76,27 pozytywnie zaskoczył rynek, gdyż jest o 5,9% wyższy niż średnia oczekiwań. W trzecim kwartale 2009 r. bank poniósł 86,99 mln zł straty netto. W trzecim kwartale br. Bank odnotował lepsze wyniki z tytułu podstawowej działalności bankowej oraz niższe niż przed rokiem odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych. Opublikowane wyniki finansowe powinny przyczynić się do mocniejszego od rynku zachowania kursu spółki.

BOGDANKA

Jastrzębska Spółka Węglowa rozważa przejęcie giełdowej Bogdanki, przyznał w wywiadzie dla agencji Bloomberg Jarosław Zagórowski, prezes JSW. JSW planuje przeprowadzenie oferty publicznej w 2011 r. o szacunkowej wartości 1,2 mld zł. Z wypowiedzi prezesa wynika, że JSW nie rozmawiało jeszcze z przedstawicielami Bogdanki w tej sprawie oraz nie konsultowało tych planów ze Skarbem Państwa.

RAINBOW TOURS

Jednostkowe przychody ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych wyniosły w miesiącu wrześniu 2010 r. 49 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2009 r., w którym przychody wyniosły 41,7 mln zł, stanowi wzrost sprzedaży o 17,5%. Narastająco za okres od 1 stycznia do 30 września 2010 r. przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 259,7 mln zł i są wyższe o 12,5%, od przychodów za okres od 1 stycznia - 30 września 2009 roku, które wyniosły 230,9 mln zł.

GPW

Pula akcji dla inwestorów indywidualnych w ofercie Giełdy Papierów Wartościowych wyniesie 30%, zapowiedział w dniu wczorajszym minister skarbu Aleksander Grad. Resort nie przewiduje dalszych przesunięć pomiędzy transzami.

BM Banku BPH

d3iw3au

Podziel się opinią

Share
d3iw3au
d3iw3au